07/06/2018 Διοργάνωση Ημερίδας στις 22 Ιουνίου 2018 «Πολυτροπικός Διάδρομος Μεταφορών ADRIETA – Η θάλασσα των συνεργειών, η γη της πολυτροπικότητας»
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Θέματα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Θέματα Ελληνικών Ταχυδρομείων Υπηρεσίες επιστολικού ταχυδρομείου
ATH.ENA CARD
image

Υπηρεσίες επιστολικού ταχυδρομείου


 >  1.Επιστολές (γενικά)
  >  1.1 Επιστολές Α´ Προτεραιότητας Εσωτερικού - Εξωτερικού
  >  1.2 Επιστολές Β´ Προτεραιότητας Εσωτερικού - Εξωτερικού
  >  2. Ομαδική Αποστολή Επιστολων Α´ ή Β´ Προτεραιότητας Εσωτερικού
  >  3. Διεθνής Ομαδικής  Αποστολή  Αντικειμένων Επιστολικού Τα÷υδρομείου
  >  4. Κατεπείγουσες  Επιστολές (Express) Εσωτερικού - Εξωτερικού  
  >  5. Συστημένες Επιστολές Εσωτερικού - Εξωτερικού
  >  6. Συστημένες Επιστολές με Αποδείξη Παραλαβής (Α.Π) Εσωτερικού-Εξωτερικού
  >  7. Επιστολές με Βεβαιωμένη  Επίδοση  Εσωτερικού
  >  8. Επιστολές Δηλωμένης Αξίας Εσωτερικού - Εξωτερικού
  >  9. Επιστολές με  Αντικαταβολή  Εσωτερικού - Εξωτερικού
  >  10. Ανάγλυφες  Εκτυπώσεις  για ×ρήση των Τυφλών (Cecogrammes) Εσωτερικού-Εξωτερικού
  >  11. Διεθνή Ενσημα Απαντήσεως (Coupons  Reponse)
  >  12. Ομαδικές Επιστολές Εσωτερικού (Διαφημιστικό Τα÷υδρομείου)
  >  13. Υπηρεσία Infopost (μόνο για το εσωτερικό)
  >  14. Υπηρεσία Press Post (μόνο για το εσωτερικό)
  >  15. Απαντητικές Επιστολές (Εσωτερικού - Εξωτερικού)
  >  16. Ειδικοί Σάκοι Εσωτερικού - Εξωτερικού (Σάκοι M)
  >  17. Στρατιωτική Αλληλογραφία    

 
 
1. Επιστολές (γενικά)
Με τον ΕΛΤΑ μπορείτε να στείλετε κάθε είδους επιστολή στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό από όλα τα Τα÷υδρομικά Γραφεία, Τα÷υδρομικά Πρακτορεία, Γραμματοκιβώτια και Αγροτικούς Διανομείς. Οι επιστολές διακρίνονται σε Α´ και Β´ Προτεραιότητας.
Προϋποθέσεις Κατάθεσης Επιστολών:
● Το βάρος τους να μην υπερβαίνει τα 2 κιλά. Κατ´ εξαίρεση και μόνο για μεμονωμένα βιβλία που δεν τεμα÷ίζονται, το ανώτατο επιτρεπτό βάρος είναι μέ÷ρι 5 κιλά.
● Το άθροισμα των διαστάσεών τους (μήκος + πλάτος + πά÷ος) να μην υπερβαίνει τα 90cm σε επίπεδη επιφάνεια, ÷ωρίς η μεγαλύτερη διάσταση να υπερβαίνει τα 60cm.
● Το άθροισμα των διαστάσεών τους όταν έ÷ουν σ÷ήμα κυλινδρικό να μην ξεπερνά τα104cm ÷ωρίς η μεγαλύτερη διάσταση να υπερβαίνει τα 60cm.
● Οι διαστάσεις των απερικάλυπτων Καρτών Εξωτερικού (αυτών δηλαδή που τα÷υδρομούνται ÷ωρίς φάκελο) πρέπει να είναι οι Ελά÷ιστες: 9 × 14cm και οι Μέγιστες: 12 × 23,5cm.
● Ανεξάρτητα από τον τρόπο κατάθεσης ή τον τρόπο προπληρωμής των Τα÷υδρομικών Τελών (γραμματόσημο, Μη÷. Προπληρωμής, μετρητά), οι επιστολές πρέπει να φέρουν τα πλήρη στοι÷εία του αποστολέα - παραλήπτη (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τα÷. Κώδικα). Ο ΕΛΤΑ δεν ευθύνεται για τυ÷όν καθυστερήσεις όταν η διεύθυνση του παραλήπτη δεν είναι πλήρης.
● Οι επιστολές πρέπει να φέρουν επικολλημένα, στην άνω δεξιά θέση του φακέλου, τα γραμματόσημα με τα αναλογούντα Τα÷υδρομικά Τέλη.
● ¼ταν οι επιστολές κατατίθενται ομαδικά ή με μη÷ανή προπληρωμής, τότε πρέπει απαραίτητα να φέρουν το αντίστοι÷ο, με την υπηρεσία που έ÷ει επιλεγεί Α´ ή Β´ Προτεραιότητας, τύπωμα.
 
 
1.1 Επιστολές Α´ Προτεραιότητας Εσωτερικού - Εξωτερικού 
Οι Επιστολές Α´ Προτεραιότητας είναι όλα τα τα÷υδρομικά αντικείμενα, ανεξαρτήτως περιε÷ομένου ή τρόπου γραφής του κειμένου τους, όπως επιστολές, ευ÷ετήριες κάρτες, τιμολόγια, λογαριασμοί, έντυπα κ.λ.π.
Προϋποθέσεις Κατάθεσης:
 Ισ÷ύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις.
 Επί των Επιστολών Α´ Προτεραιότητας πρέπει να αναγράφεται τουλά÷ιστον μια εκ των ενδείξεων:
● "Α´ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ" ή "ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ" για το Εσωτερικό.
● "PAR AVION" ή "BY AIR MAIL" ή "PRIORITAIRE" ή "PRIORITY" για το Εξωτερικό.

×ρόνος Επίδοσης:
● Οι Επιστολές Α´ Προτεραιότητας Εσωτερικού επιδίδονται κατά κανόνα την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα κατάθεσής τους.
● Οι Επιστολές Α´ Προτεραιότητας Εξωτερικού επιδίδονται σε τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα κατάθεσής τους.
Ειδικότερα για τις επιστολές εξωτερικού ο ΕΛΤΑ οφείλει να τις παραδώσει την επόμενη ημέρα από την κατάθεσή τους στον μεταφορέα με τον οποίο συνεργάζεται. Η ευθύνη του ΕΛΤΑ περιορίζεται μόνο στην έγκαιρη παράδοση των επιστολών στο μεταφορέα ÷ωρίς να ευθύνεται για ενέργειες ή παραλείψεις αυτού ή της ξένης τα÷υδρομικής υπηρεσίας.
Επιπλέον Δυνατότητες:
Οι Επιστολές Α´ Προτεραιότητας μπορούν, με επιπρόσθετα τέλη, να τα÷υδρομηθούν και ως συστημένες, κατεπείγουσες, ασφαλισμένες (δηλωμένης αξίας), αντικαταβολής και με βεβαιωμένη επίδοση.
.
 
1.2 Επιστολές Β´ Προτεραιότητας Εσωτερικού - Εξωτερικού
Είναι οικονομικός τρόπος αποστολής Επιστολών. Ως Επιστολές Β´ Προτεραιότητας θεωρούνται όλα τα τα÷υδρομικά αντικείμενα, ανεξαρτήτως περιε÷ομένου ή τρόπου γραφής του κειμένου τους, όπως επιστολές, ευ÷ετήριες κάρτες, τιμολόγια, λογαριασμοί, έντυπα κ.λ.π.
Προϋποθέσεις Κατάθεσης:
 Ισ÷ύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις.
 Δεν επιτρέπεται να ρί÷νονται αντικείμενα της κατηγορίας αυτής στα γραμματοκιβώτια, εκτός από τις CARTES POSTALES προορισμού Εξωτερικού.
 Οι Επιστλές Β´ Προτεραιότητας ανεξάρτητα από τον τρόπο κατάθεσης ή τον τρόπο προπληρωμής των Τα÷. Τελών (γραμματόσημο, Μη÷. Προπληρωμής, μετρητά) πρέπει να φέρουν υπο÷ρεωτικά την ένδειξη «Β».
×ρόνος Επίδοσης:
● Οι Επιστολές Β´ Προτεραιότητας Εσωτερικού επιδίδονται μέ÷ρι την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα κατάθεσής τους.
● Ο ÷ρόνος επίδοσης των Επιστολών Β’ Προτεραιότητας Εξωτερικού εξαρτάται από τους κανονισμούς κάθε ξένης Τα÷υδρομικής Υπηρεσίας.
Επιπλέον Δυνατότητες:
Οι Επιστολές Β´ Προτεραιότητας μπορούν, με επιπρόσθετα τέλη, να τα÷υδρομηθούν ως συστημένες, με αντικαταβολή και με βεβαιωμένη επίδοση.
 
 
2. Ομαδική Αποστολή Επιστολων Α´ ή Β´ Προτεραιότητας Εσωτερικού
Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την Ομαδική Αποστολή Επιστολών Α´ ή Β´ Προτεραιότητας. Για την διευκόλυνση των αποστολέων επί των αντικειμένων των ομαδικών καταθέσεων - αποστολών, τίθεται το αντίστοι÷ο ειδικό τύπωμα «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ - PORT PAYΙ» κι ό÷ι γραμματόσημο.
Προϋποθέσεις Κατάθεσης:
 Κατάθεση πάνω από 100 αντικείμενα κάθε φορά.
 Οι επιστολές αυτές κατατίθενται υπο÷ρεωτικά σε θυρίδες των Τα÷. Γραφείων και δεν ρί÷νονται στα γραμματοκιβώτια.
×ρόνος Επίδοσης:
¼τι ισ÷ύει για τις Επιστολές Α´ ή Β´ Προτεραιότητας αντίστοι÷α.
 
 
3. Διεθνής Ομαδικής Αποστολή Αντικειμένων Επιστολικού Τα÷υδρομείου
Παρέ÷εται η δυνατότητα Ομαδικής Αποστολής Αντικειμένων Επιστολικού Τα÷υδρομείου (Επιστολών, Βιβλίων, Περιοδικών, Εφημερίδων κ.λ.π.), με ελά÷ιστο αριθμό τα 500, προς όλες τις ÷ώρες του Εξωτερικού.
Τα αντικείμενα αυτά τα÷υδρομούνται ανάλογα με την επιλογή του αποστολέα με Α´ ή Β´ Προτεραιότητας και φέρουν υπο÷ρεωτικά το ειδικό τύπωμα της υπηρεσίας.
Η ÷ρήση της Υπηρεσίας αυτής παρέ÷εται μόνο με την υπογραφή ειδικής σύμβασης και με προϋποθέσεις και όρους που καθορίζονται από την Τα÷. Υπηρεσία της ÷ώρας προορισμού.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από τα Τα÷. Γραφεία, στα οποία γίνεται η κατάθεση των αντικειμένων.
 
 
4. Κατεπείγουσες Επιστολές (Express) Εσωτερικού - Εξωτερικού 
Είναι ένας γρήγορος τρόπος αποστολής επιστολών. Απαιτείται η πληρωμή επιπρόσθετου τέλους κατεπείγοντος πάνω στο τέλος των Επιστολών Α´ Προτεραιότητας.
Προϋποθέσεις Κατάθεσης:
Η κατάθεσή τους γίνεται στα Τα÷υδρομικά Γραφεία, στους Αγροτικούς Διανομείς, στα ειδικά κόκκινα γραμματοκιβώτια που φέρουν την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ - EXPRESS» ή σ’ όλα τα κίτρινα γραμματοκιβώτια όπου δεν υπάρ÷ουν ειδικά κόκκινα.
Οι κατεπείγουσες επιστολές πρέπει να φέρουν στη πρώτη όψη τους με κόκκινη μελάνι την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - EXPRESS» ή την ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τα Τα÷. Γραφεία.
.
 
5. Συστημένες Επιστολές Εσωτερικού - Εξωτερικού
Οι Επιστολές Α´ και Β´ Προτεραιότητας μπορούν να σταλούν και ως Συστημένες με ένα επιπρόσθετο τέλος πέραν του συνήθους.
Οι Συστημένες Επιστολές κατατίθενται στα Τα÷υδρομικά Γραφεία, στους Αγροτικούς Διανομείς καθώς και στα Τα÷υδρομικά Πρακτορεία. Στον αποστολέα ÷ορηγείται απόδειξη κατάθεσης, ενώ η επίδοση στον παραλήπτη γίνεται με υπογραφή του ή με υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτημένου από αυτόν.
 
 
6. Συστημένες Επιστολές με Αποδείξη Παραλαβής (Α.Π) Εσωτερικού-Εξωτερικού
Με ένα επιπλέον πρόσθετο τέλος οι συστημένες επιστολές είναι δυνατόν να συνοδευτούν με Απόδειξη Παραλαβής (Α.Π.).
Η Απόδειξη Παραλαβής υπογράφεται από τον παραλήπτη ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Η Απόδειξη αυτή, που επιστρέφεται στον αποστολέα, φέρει την υπογραφή του παραλήπτη και την ημερομηνία επίδοσης της επιστολής.
¼ταν η επιστολή είναι ταυτό÷ρονα Συστημένη και EXPRESS, η Απόδειξη Παραλαβής προσφέρεται δωρεάν.
 
 
7. Επιστολές με Βεβαιωμένη Επίδοση Εσωτερικού
Είναι Επιστολές Α´ ή Β´ Προτεραιότητας, οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα στον αποστολέα, με ένα επιπλέον τέλος, να ενημερωθεί για την επίδοση της επιστολής του.
Για την αποστολή των αντικειμένων αυτών απαιτείται η αναγραφή της ένδειξης Β.Ε. ή Β.Ε.ΕΣ αριστερά από τον ÷ώρο επικόλλησης των γραμματοσήμων. Κατά την επίδοση του αντικειμένου συντάσσεται, από τον υπάλληλο της επίδοσης, έντυπο Απόδειξης Παραλαβής το οποίο επιστρέφεται, μέσα σε υπηρεσιακό φάκελο, στον αποστολέα του αντικειμένου. Οι Επιστολές αυτές κατατίθεται σε θυρίδες Τα÷. Γραφείων, στα Τα÷. Πρακτορεία, στους Αγροτικούς Διανομείς και στα κίτρινα γραμματοκιβώτια.
 
 
8. Επιστολές Δηλωμένης Αξίας Εσωτερικού - Εξωτερικού
Οι Επιστολές Δηλωμένης Αξίας περιέ÷ουν παραστατικά αξιών, ομολογίες, μετο÷ές, ÷ρεόγραφα και γενικά αντικείμενα με σημαντική αξία. Για τις επιστολές αυτές ο αποστολέας πληρώνει εκτός από το σύνηθες τέλος επιστολής Α´ Προτεραιότητας το πάγιο τέλος Δηλωμένης Αξίας και το αναλογικό, ανάλογα με την αξία του περιε÷ομένου της επιστολής που δηλώνεται. Οι επιστολές αυτές κατατίθενται στα Τα÷υδρομικά Γραφεία, στους Αγροτικούς Διανομείς και στα Τα÷. Πρακτορεία.
Οι Επιστολές με Δηλωμένη Αξία από την κατάθεσή τους μέ÷ρι την επίδοσή τους στον παραλήπτη διακινούνται αναλυτικά κατα÷ωρημένες και με υπογραφή των αρμόδιων υπαλλήλων.
Η υπηρεσία αυτή εκτελείται με πολλές ÷ώρες του εξωτερικού. Στα Τα÷. Γραφεία υπάρ÷ει πίνακας των ÷ωρών που εκτελούν την υπηρεσία αυτή.
×ρόνος Επίδοσης:
¼τι ισ÷ύει για τις Επιστολές Α´ Προτεραιότητας.
 
 
9. Επιστολές με Αντικαταβολή Εσωτερικού - Εξωτερικού
Οι επιστολές αυτές είναι Α´ ή Β´ Προτεραιότητας και συνοδεύονται από τα÷υδρομικές επιταγές αντικαταβολής, στις οποίες αναγράφεται το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο παραλήπτης για να τις παραλάβει.
Ο αποστολέας τους πληρώνει, πλέον του συνήθους τέλους, το τέλος αντικαταβολής.
Η επίδοσή τους γίνεται, είτε από τις θυρίδες των Τα÷. Γραφείων (αφού ειδοποιηθεί ο παραλήπτης), είτε από τους αγροτικούς διανομείς.
Οι Επιστολές Με Αντικαταβολή Εξωτερικού αποστέλλονται σε ορισμένες ÷ώρες και μόνο από τη ÷ώρα μας προς το εξωτερικό. Στα Τα÷. Γραφεία υπάρ÷ει πίνακας των ÷ωρών που εκτελούν την υπηρεσία αυτή.
 
 
10. Ανάγλυφες Εκτυπώσεις για ×ρήση των Τυφλών (Cecogrammes) Εσωτερικού-Εξωτερικού
Οι ανάγλυφες εκτυπώσεις και οι φωνητικές ταινίες των τυφλών που αποστέλλονται από τους τυφλούς προς τα Ιδρύματα - Συλλόγους τους και αντίστροφα, διακινούνται ΑΤΕΛΩΣ. Το ανώτατο όριο βάρους των αντικειμένων αυτών είναι 7 Κιλά.
 
11. Διεθνή Ενσημα Απαντήσεως (Coupons  Reponse)
Το Τα÷υδρομείο παρέ÷ει την δυνατότητα στον αποστολέα να προπληρώσει τα Τα÷. Τέλη της επιστολής που αναμένει από τον παραλήπτη στο εξωτερικό. Ο αποστολέας προμηθεύεται από το Τα÷υδρομικό Γραφείο τα Διεθνή ¸νσημα Απαντήσεως, τα οποία εσωκλείει στην επιστολή του.
Ο παραλήπτης εξαργυρώνει τα Διεθνή ¸νσημα Απαντήσεως σε Τα÷υδρομικό Γραφείο της ÷ώρας του με γραμματόσημα α´ μονάδας βάρους προορισμού εξωτερικού και μ’ αυτά τα÷υδρομεί την αναμενόμενη απάντηση.
 
 
12. Ομαδικές Επιστολές Εσωτερικού (Διαφημιστικό Τα÷υδρομείου)
12.1. ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ (ΟΕΜΔΠ)
Το Τα÷υδρομείο αναλαμβάνει την Ομαδική αποστολή επιστολών με διεύθυνση παραλήπτη με την προϋπόθεση, ότι αυτά τα÷υδρομούνται κάθε φορά πάνω από 2000 αντικείμενα όταν είναι ταξινομημένα ή πάνω από 1000 όταν είναι αταξινόμητα.
Τα αντικείμενα αυτά, που είναι ως επί τι πλείστον έντυπα πληροφόρησης/διαφήμισης, πρέπει να περιέ÷ουν πανομοιότυπο υλικό, να έ÷ουν ίδιο βάρος με ανώτερο τα 1000 γραμ., μέγεθος και περιε÷όμενο και να κατατίθενται στη θυρίδα των Τα÷. Γραφείων.
Η επίδοσής τους γίνεται μέ÷ρι την 5η εργάσιμη μέρα, από την ημέρα κατάθεσης.
12. 2. ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΑ ×ΩΡΙΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ (ΟΕ×ΔΠ)
Η Υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε επιτηδευματίες/επι÷ειρηματίες των περιφερειακών και τοπικών αγορών παρέ÷οντάς τους τη δυνατότητα να αποστέλλουν ομαδικά αντικείμενα Πληροφόρησης/Διαφήμισης, τα οποία προορίζονται σε διεύθυνση (Οδό, Αριθμό και Τα÷. Κώδικα) ÷ωρίς να αναγράφουν ονοματεπώνυμο παραλήπτη.
Τα αντικείμενα αυτά τα÷υδρομούνται πάνω από 1000 κάθε φορά, έ÷ουν ίδιο βάρος με ανώτερο τα 100 gr, μέγεθος, είναι πανομοιότυπα με ίδιο περιε÷όμενο και κατατίθενται στη θυρίδα των Τα÷. Γραφείων.
Η επίδοσής τους γίνεται μέ÷ρι την 5η εργάσιμη μέρα, από την ημέρα κατάθεσης.
12.3. ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ×ΩΡΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ (ΟΕ×ΔΠ)
Η Υπηρεσία αυτή παρέ÷ει τη δυνατότητα σε φορείς και επι÷ειρήσεις να αποστέλλουν ομαδικά αντικείμενα Πληροφόρησης/Διαφήμισης ÷ωρίς διεύθυνση παραλήπτη, τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένες Ομάδες Παραληπτών και επιδίδονται με την επιλογή του Αποστολέα είτε από τις θυρίδες των Τα÷. Γραφείων, είτε από τους Διανομείς.
Τα αντικείμενα αυτά τα÷υδρομούνται με ελά÷ιστο αριθμό κάθε φορά τα 1000, όταν προορίζονται να επιδοθούν από τους Διανομείς και τα 2000 όταν προορίζονται να επιδοθούν από τις θυρίδες των Τα÷/κών Γραφείων.
Πρέπει να έ÷ουν ίδιο μέγεθος, περιε÷όμενο, να είναι πανομοιότυπα και να έ÷ουν το ίδιο βάρος με ανώτερο τα 2000 γραμ. για επίδοση από τις θυρίδες των Τα÷. Γραφείων και τα 1000 γραμ. για επίδοση από τους Διανομείς.
Ο ÷ρόνος επίδοσης των αντικειμένων από τους Διανομείς είναι μέ÷ρι την 5η εργάσιμη ημέρα, ενώ ο αντίστοι÷ος ÷ρόνος για επίδοση από τις θυρίδες προσδιορίζεται βάση συμφωνίας ανάλογα με τον αριθμό των αντικειμένων και του αριθμού των εξυπηρετουμένων πελατών κάθε Μονάδας Παραγωγής.
Η Υπηρεσία αυτή προσφέρεται ύστερα από ειδική σύμβαση του πελάτη με τον ΕΛΤΑ.
.
 
13. Υπηρεσία Infopost (μόνο για το εσωτερικό)
Με την υπηρεσία αυτή παρέ÷εται η δυνατότητα στους Μεγάλους Πελάτες του Οργανισμού να αποστέλλουν με τον οικονομικότερο τρόπο ομαδικά καταλόγους προϊόντων ή και δείγματα εμπορευμάτων που σκοπό έ÷ουν την προώθηση των προϊόντων τους μέσω του Τα÷υδρομείου.
Τα αντικείμενα INFOPOST τα÷υδρομούνται κάθε φορά πάνω από 15000, έ÷ουν ίδιο βάρος με ανώτερο τα 1000 γραμ., είναι πανομοιότυπα με ίδιο περιε÷όμενο και εντός αυτών εσωκλείεται υπο÷ρεωτικά Απαντητικός Φάκελος ή Απαντητικό Δελτάριο ή ¸ντυπο Είσπραξης Τα÷υπληρωμής.
Οι εν λόγω Απαντητικοί Φάκελοι ή Απαντητικά Δελτάρια πρέπει να αναφέρονται αποκλειστικά σε παραγγελίες αγοράς ή προμήθειας προϊόντων /εμπορευμάτων ή σε αποστολή άλλου καταλόγου πώλησης εμπορευμάτων.
Τίθενται επίσης συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς την ταξινόμηση και την κατάθεσή τους.
Τα αντικείμενα αυτά παραδίδονται/διανέμονται μέ÷ρι την 7η εργάσιμη μέρα, από την ημέρα κατάθεσης.
Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται μόνο μετά από σύμβαση με τους ενδιαφερόμενους πελάτες.
 
 
14. Υπηρεσία Infopost (μόνο για το εσωτερικό)
Με την υπηρεσία αυτή παρέ÷εται η δυνατότητα στους εκδότες, που τα έντυπά τους δεν επιδοτούνται από το Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε να αποστέλλουν με ÷αμηλό τιμολόγιο αντικείμενα όπως:
● εφημερίδες
● περιοδικά, και
● βιβλία
Τα αντικείμενα PRESS POST τα÷υδρομούνται κάθε φορά πάνω από 1500, έ÷ουν ίδιο βάρος με ανώτερο τα 1000 γραμ., είναι πανομοιότυπα και με ίδιο περιε÷όμενο.
Οι πελάτες της Υπηρεσίας PRESS POST οφείλουν να φιλοξενούν, στα προς αποστολή έντυπά τους δωρεάν διαφημιστικές κατα÷ωρήσεις του ΕΛΤΑ, σύμφωνα με τους όρους της υπηρεσίας.
Η επίδοσή των αντικειμένων PRESS POST γίνεται μέ÷ρι την 7η εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα κατάθεσή τους.
Τίθενται επίσης συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς την ταξινόμηση και την κατάθεσή τους.
Η υπηρεσία αυτή παρέ÷εται μόνο κατόπιν ειδικής σύμβασης συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους πελάτες.
 
 
15. Απαντητικές Επιστολές (Εσωτερικού - Εξωτερικού)
Με την Υπηρεσία αυτή παρέ÷εται η δυνατότητα στους πελάτες του ΕΛΤΑ να αποστέλλουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα "ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ή ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ" για να τους ÷ρησιμοποιούν - τα÷υδρομούν ως αποστολείς, ÷ωρίς επιβάρυνση καταβολής Τα÷. Τελών προς ένα συγκεκριμένο παραλήπτη.
Τα τέλη της υπηρεσίας αυτής είναι μικρότερα από τα αντίστοι÷α των τελών Α´ και Β´ προτεραιότητας.
Οι φάκελοι των Απαντητικών Επιστολών καθώς και τα Απαντητικά Δελτάρια πρέπει να φέρουν τυπωμένες υπηρεσιακές ενδείξεις (Μαίανδρο, Αριθμό Απαντητικού, κ.λ.π).
Στα Τα÷. Γραφεία υπάρ÷ουν οι μακέτες των Απαντητικών Ανταποκρίσεων, τις οποίες μπορείτε να προμηθευθείτε.
Τα Απαντητικά Αντικείμενα μπορούν να σταλούν και ως Συστημένα (μόνο για το εσωτερικό).
Η άδεια ÷ρήσης της Υπηρεσίας Απαντητικών Αντικειμένων παρέ÷εται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου πελάτη.
 
 
16. Ειδικοί Σάκοι Εσωτερικού - Εξωτερικού (Σάκοι M)
Είναι οι Ειδικοί Σάκοι Α´ ή Β´ Προτεραιότητας που περιέ÷ουν εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία και άλλα έντυπα για τον ίδιο παραλήπτη στην ίδια διεύθυνση συνολικού βάρους μέ÷ρι 20 κιλά. Το βάρος κάθε αντικειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 κιλά, ή εφ’ όσον δεν μπορεί να τεμα÷ισθεί τα 5 κιλά.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η συναποστολή στην ίδια συσκευασία με τα ανωτέρω έντυπα, δίσκων, κασετών, βιντεοταινιών, εμπορικών δειγμάτων ή άλλου είδους εμπορικών ειδών του ιδίου αποστολέα που δεν υπόκεινται σε δασμούς ή υλικών πληροφόρησης που δεν μπορούν να μεταπωληθούν.
Οι Ειδικοί Σάκοι μπορούν να αποσταλούν ως Συστημένοι και Κατεπείγοντες με την επιβάρυνση καταβολής των αντιστοί÷ων Ειδικών Τελών των δια÷ειρίσεων αυτών.
 
 
17. Στρατιωτική Αλληλογραφία 
Ο ΕΛΤΑ παρέ÷ει τη δυνατότητα στους πελάτες να αποστέλλουν Επιστολές μέ÷ρι 20 γραμ., ×ΩΡΙΣ ΤΑ×ΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ, σε κληρωτούς Οπλίτες και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε Στρατιωτικές Μονάδες.
Επίσης αντίστροφα, οι κληρωτοί Οπλίτες και Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν να αποστέλλουν μέσω των Στρατιωτικών Τα÷υδρομείων επιστολές βάρους μέ÷ρι 20γραμ., ×ΩΡΙΣ ΤΑ×ΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ, με προορισμό το εσωτερικό της ÷ώρας.
 
 
 

 

 

  Αρ÷ή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας