22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Επαγγελματικές και λοιπές άδειες 'Αδειες λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών - pαδιοσταθμοί C. B.
Επαγγελματικές και λοιπές άδειες
01Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του ν. 1575/85 οπως τροποποιήθηκε από το ν.3185/2003.
02Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών
03Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη
04Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη
05Αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α
06Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β΄
07Χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α΄ Β΄ Γ΄ κατηγορίας
08Χορήγηση γενικού πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή - ραδιοτηλεφωνητή.
09Χορήγηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.
10Χορήγηση ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού.
11'Αδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων
12'Αδειες λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών - pαδιοσταθμοί C. B.
13Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΟΜΕΕ
14Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΑΜ
15Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
16Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
17Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
ATH.ENA CARD
image

'Αδειες λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών - pαδιοσταθμοί C. B.


>  Αρμόδια Υπηρεσία
  >  Γενικά - Προϋποθέσεις
  >  Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
  >  Διαδικασία
  >  Διάρκεια έκδοσης της πράξης
  >  Σημείωση
  


  >  Κατεβάστε τα αντίστοιχα έντυπα
 
Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
 
Γενικά - Προϋποθέσεις
Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθμών CB διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Α', Β', Γ'.
Η άδεια Α' κατηγορίας περιλαμβάνει τους σταθερούς σταθμούς και χορηγείται:
● Σε ενώσεις προσώπων C.B.
● Σε άτομα που διαβιούν σε απομονωμένες κατοικίες αγροτικών, νησιωτικών ή ορεινών περιοχών και σε Μονές, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ΟΤΕ.
● Σε ενώσεις προσώπων (χωρίς οικονομικό συμφέρον) που ασχολούνται με την προσφορά βοηθείας σε περιπτώσεις ανάγκης σε ανθρώπους ή ζώα ή με την προστασία του περιβάλλοντος
● Κατ' εξαίρεση και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών σε ομάδες προσώπων που παρέχουν κοινωφελές έργο (π.χ. πυρασφάλεια κατά τους θερινούς μήνες) ή που ασχολούνται με εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας κατά περίπτωση Δημόσιας Υπηρεσίας.
● Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
● Η άδεια Β' κατηγορίας περιλαμβάνει τους κινητούς σταθμούς
● Η άδεια Γ' κατηγορίας περιλαμβάνει τους φορητούς σταθμούς .
Οι άδειες αυτές (Β' και Γ' κατηγορίας) χορηγούνται σε Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν καταδικαστεί για παράβαση ποινικής διάταξης που συνεπάγεται κώλυμα για διορισμό σε Δημόσια Υπηρεσία.
 
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α. Για τη χορήγηση νέας άδειας ή την αντικατάσταση της παλαιάς, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Nομαρχίας, είτε ατομικά, είτε μέσω του συλλόγου CB που τυχόν ανήκει, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
● Aίτηση - δήλωση (διατίθεται από την υπηρεσία) που περιλαμβάνει:
- τα στοιχεία της αστυνομικής του ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του.
- τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία του ραδιοσταθμού CB
o Oίκος κατασκευής
o Μάρκα ή τύπος συσκευής
o Αριθμός πλαισίου συσκευής (serial number)
o Iσχύς εξόδου πομπού
o Συχνότητες λειτουργίας και αριθμός καναλιών
o Eίδος διαμόρφωσης
- Το είδος χρήσης του ραδιοσταθμού CB = Σταθερός [βάση] ή κινητός [επί οχήματος της ξηράς - mobile] ή φορητός.
Aν πρόκειται για ιδιοκατασκευή σημειώνεται η ένδειξη «IΔIOKATAΣKEYH» και μέχρις ότου εφαρμοστεί η διαδικασία έγκρισης τύπου συσκευής υποβάλλεται συνημμένα πλήρες κυκλωματικό σχέδιο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
- Στοιχεία οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας και τύπος οχήματος) που θα τοποθετηθεί αν πρόκειται για κινητό σταθμό.
Διευκρίνιση
(Μία συσκευή CB μπορεί να τοποθετηθεί εναλλακτικά και σε δεύτερο όχημα, μόνον εάν και τα δύο οχήματα είναι ιδιοκτησίας του ενδιαφερομένου και τούτο αποδεικνύεται από τις άδειες κυκλοφορίας).
● Yπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86, ότι δεν έχει ανακληθεί προσωρινά ή οριστικά προηγούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθμού CB στο όνομά του. Σε περίπτωση προσωρινής ανάκλησης η άδεια χορηγείται με έναρξη ισχύος την ημερομηνία λήξης της προσωρινής ανάκλησης. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 και 6 του Π.Δ. 156/90) δεν χορηγείται νέα άδεια.
● Γραμμάτιο είσπραξης για παράβολα και τέλη λειτουργίας όπως παρακάτω:
- Για ραδιοσταθμό CB A' κατηγορίας, σε συλλόγους CB της περίπτωσης 2α του άρθρου 5 του Π.Δ. 156/90,( 88 ΕΥΡΩ).
- Για ραδιοσταθμό CB A' κατηγορίας των περιπτώσεων β και γ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 156/90, ( 35 ΕΥΡΩ).
- Για ραδιοσταθμό CB A' κατηγορίας προσωρινής διάρκειας λειτουργίας της περιπτώσεως δ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 156/90, (17,50 ΕΥΡΩ).
- Για ραδιοσταθμό CB B' και Γ' κατηγορίας, (35 ΕΥΡΩ)
β. Για την τροποποίηση οποιασδήποτε άδειας CB από τις παραπάνω περιπτώσεις
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Γραμμάτιο είσπραξης (6 ΕΥΡΩ)
γ. Για την ανανέωση οποιασδήποτε άδειας CB
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Γραμμάτιο είσπραξης για παράβολα και τέλη λειτουργίας
 
 
Διαδικασία
Κατάθεση δικαιολογητικών στον αρμόδιο υπάλληλο της Yπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Από 5 έως 60 ημέρες.*
*O ακριβής χρόνος καθορίζεται κάθε φορά από τη Υπηρεσία που αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

 
Σημείωση
Διευκρινίσεις για τα παράβολα
Για κάθε συσκευή CB χορηγείται ξεχωριστή άδεια και συνεπώς εισπράττεται το ανάλογο παράβολο. Για την τροποποίηση οποιασδήποτε αδείας C.B. καταβάλλονται: 6 ΕΥΡΩ ως παράβολο. Οι ανάπηροι (τυφλοί, παραπληγικοί, ημιπληγικοί, άτομα με μεγάλη κινητική αναπηρία, καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς σε τακτική αιμοκάθαρση ) με ποσοστά αναπηρίας τουλάχιστον 67% βεβαιωμένο από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, καθώς και οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία για την έκδοση , ανανέωση ή τροποποίηση αδείας λειτουργίας ραδιοσταθμού CB καταβάλλουν το μισό ( 1/2) από τα καθοριζόμενα πιο πάνω παράβολα .

ΠAPATHPHΣH:
Διακρίνουμε δύο (2) τύπους αδειών CB:
● ΑΔΕΙΑ CB (Εθνική άδεια) Η άδεια αυτή χορηγείται για εκείνα τα C.B. που έχουν διαμόρφωση ΑΜ ή ΑΜ/FM και εκπέμπουν με ισχύ έως 5 WATT.
● Διεθνή άδεια C.B. (ΡR - 27) Η άδεια είναι σύμφωνη με τη σύσταση Τ/R 20 - 07 της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEΡΤ) και χορηγείται για ραδιοσταθμούς C.B. οι οποίοι έχουν διαμόρφωση μόνο FM ή FM/ΡΜ και μέγιστη ισχύ εξόδου 4 WATT. Με την άδεια αυτή ο 'Έλληνας πολίτης μπορεί να μεταφέρει μαζί του και να λειτουργεί το ραδιοσταθμό του (κινητό ή φορητό ) και σε άλλες χώρες της Ευρώπης (με δική του ευθύνη).
 
 
 

  ΕΚΔΟΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  C. B.

  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  C. B.

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  C. B.

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων