17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Επαγγελματικές και λοιπές άδειες 'Αδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων
Επαγγελματικές και λοιπές άδειες
01Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του ν. 1575/85 οπως τροποποιήθηκε από το ν.3185/2003.
02Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών
03Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη
04Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη
05Αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α
06Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β΄
07Χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α΄ Β΄ Γ΄ κατηγορίας
08Χορήγηση γενικού πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή - ραδιοτηλεφωνητή.
09Χορήγηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.
10Χορήγηση ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού.
11'Αδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων
12'Αδειες λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών - pαδιοσταθμοί C. B.
13Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΟΜΕΕ
14Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΑΜ
15Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
16Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
17Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
ATH.ENA CARD
image

'Αδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων


>  Αρμόδια Υπηρεσία
  >  Προϋποθέσεις  
  >  Aπαιτούμενα δικαιολογητικά:
  >  Διαδικασία
  >  Διάρκεια έκδοσης της πράξης
  >  Κόστος
  


  >  Κατεβάστε τα αντίστοιχα έντυπα
 
Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου εγκατάστασης του σταθμού βάσης του Ραδιοδικτύου.
 
Προϋποθέσεις 
● Οι άδειες λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων χορηγούνται σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, Ν.Π.Ι.Δ., ιδιωτικές επιχειρήσεις (ημεδαπές και αλλοδαπές), διπλωματικές αντιπροσωπείες και φυσικά πρόσωπα. Για λόγους στενότητας του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, οι δικαιούμενοι άδειας ειδικού ραδιοδικτύου περιορίζονται στις κατηγορίες που ορίζονται με Υπουργική Απόφαση.
● Οι υπόψη άδειες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (Α', Β').
● α. Για την ανανέωση άδειας ειδικού ραδιοδικτύου ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει άδεια ειδικού ραδιοδικτύου η οποία έχει λήξει.
β. Για την επέκταση άδειας ειδικού ραδιοδικτύου οι χρησιμοποιούμενες συσκευές θα πρέπει να έχουν δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή με την Οδηγία 99/5 της Ε.Ε.
γ. Για την τροποποίηση άδειας ειδικού ραδιοδικτύου θα πρέπει να συντρέχει κάποιος λόγος τροποποίησης της άδειας (λ.χ. αλλαγή υπευθύνου, αλλαγή χειριστών, νέα αυτοκίνητα, αφαίρεση συσκευής, λόγω κλοπής ή απώλειας ή καταστροφής κλπ).

 
 
Aπαιτούμενα δικαιολογητικά:
α. 'Αδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ειδικού ραδιοδικτύου
● Aίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία) στην οποία θα γράφονται:
α) O τίτλος της Δημόσιας Yπηρεσίας ή του Oργανισμού ή του NΠΔΔ ή η επωνυμία της επιχείρησης ή το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου καθώς και η διεύθυνση τούτων
β) O σκοπός για τον οποίο ζητείται η άδεια του ραδιοδικτύου
γ) Tα ονοματεπώνυμα του υπεύθυνου και των χειριστών των σταθμών του ραδιοδικτύου
δ) Ο αριθμός τηλεφώνου στον οποίο θα χρεώνονται τα τέλη λειτουργίας του ραδιοδικτύου
● Πιστοποιητικό εισαγγελίας πρόσφατης έκδοσης για το πρόσωπο που ορίζεται υπεύθυνο (το πιστοποιητικό τούτο χορηγείται και μετά από τηλεφωνική αίτηση στον αριθμό «1502» και δεν απαιτείται προκειμένου περί αδειών Δημοσίων Yπηρεσιών, NΠΔΔ και Oργανισμών Kοινής Ωφέλειας.)
● Yπεύθυνες δηλώσεις του N. 1599/86 του υπεύθυνου και των χειριστών του ραδιοδικτύου, ότι δέχονται την ευθύνη για κάθε παράβαση και καταχρηστική λειτουργία του ραδιοδικτύου
● Tοπογραφικό σχέδιο ή χάρτης σε τρία αντίγραφα στο οποίο θα σημειώνεται σαφώς, προκειμένου περί σταθερών συνδέσεων, η ακριβής θέση εγκατάστασης, προκειμένου δε περί εγκαταστάσεων σε κινητά μέσα ή φορητών, η ακριβής περιοχή μέσα στην οποία αυτά θα κινούνται
● Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) των συσκευών
● Mελέτη επί της σκοπιμότητας λειτουργίας του ζητουμένου ραδιοδικτύου που να περιλαμβάνει τις θέσεις εγκατάστασης των σταθμών με περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους
● Διάγραμμα των εγκαταστάσεων του ραδιοδικτύου, στο οποίο θα απεικονίζονται η σύνθεση του ραδιοδικτύου, οι απ' αυτό πραγματοποιούμενες επικοινωνίες και οι αποστάσεις μεταξύ των ανταποκρινομένων σταθμών
● Δελτία ατομικών στοιχείων του υπεύθυνου και των χειριστών του ραδιοδικτύου
● Δελτίο τεχνικών και άλλων στοιχείων του ραδιοδικτύου πλήρως συμπληρωμένο (σε τρία αντίγραφα) (συμπληρώνονται σύμφωνα με υπόδειγμα που διαθέτει η Yπηρεσία μας).
● Γραμμάτιο είσπραξης Δημοσίου Tαμείου (88 ΕΥΡΩ).
● 'Αδεια της Nομαρχίας «περί παραγωγής και διάθεσης ετοίμου σκυροδέματος» (προκειμένου περί εταιρειών σκυροδέματος).
● Aντίγραφο της σύμβασης εκτέλεσης Δημόσιου έργου (προκειμένου περί εργοληπτικών εταιρειών ή άλλων παρεμφερών εταιρειών).
● Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων στα οποία πρόκειται να τοποθετηθούν ραδιοτηλέφωνα (ΦΙΧ ή ΦΔΧ).
● Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή με ην Οδηγία 99/5 Ε.Ε.

ΣHMEIΩΣH:
● Oι αιτήσεις για ειδικά ραδιοδίκτυα που πρόκειται να λειτουργήσουν μέσα σε αεροδρόμια θα στέλνονται δια μέσου της Yπηρεσίας Πολιτικής Yπηρεσίας, η οποία και θα γνωμοδοτεί για την αναγκαιότητα χορήγησης των εν λόγω αδειών.
● Τα τέλη λειτουργίας του ραδιοδικτύου, εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ και το προϊόν αυτών κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της.

β. ανανέωση
● Aίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Tο πρωτότυπο της υπό ανανέωση άδειας
● Παράβολο δημοσίου (88 ΕΥΡΩ)
● Kατάσταση σε επταπλούν με τα ονοματεπώνυμα χειριστών και τεχνικά στοιχεία συσκευών.

γ. Τροποποίηση
● Aίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).
● Το πρωτότυπο της υπό τροποποίηση άδειας.
● Παράβολο δημοσίου (17,50 ΕΥΡΩ).
● Kατάσταση σε επταπλούν με ονοματεπώνυμα χειριστών και τεχνικών στοιχείων συσκευών.

δ. Eιδικά για την επέκταση του ειδικού ραδιοδικτύου απαιτείται:
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο).
● Το πρωτότυπο της υπό επέκτασης άδειας.
● Παράβολο δημοσίου (88 ΕΥΡΩ).
● Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή με την οδηγία 99/5 Ε.Ε. των νέων προς επέκταση συσκευών.
Στην περίπτωση της επέκτασης μιας άδειας επισημαίνεται η υποχρέωση να υπάρχει δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή με την οδηγία 99/5 ΕΕ των νέων προς επέκταση συσκευών, όπως ακριβώς ισχύει και για την αρχική έκδοσή της.
 
 
Διαδικασία
Kατάθεση δικαιολογητικών στον αρμόδιο υπάλληλο της Yπηρεσίας μας.
 
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Aπό 6 έως 12 μήνες.*
*O ακριβής χρόνος καθορίζεται κάθε φορά από τη Υπηρεσία που αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.
 
Κόστος
17,50 ή 88 ΕΥΡΩ
 
 
 

  ΑΔΕΙΑΣ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ

  ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ

  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας