22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Επαγγελματικές και λοιπές άδειες Χορήγηση ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού.
Επαγγελματικές και λοιπές άδειες
01Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του ν. 1575/85 οπως τροποποιήθηκε από το ν.3185/2003.
02Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών
03Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη
04Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη
05Αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α
06Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β΄
07Χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α΄ Β΄ Γ΄ κατηγορίας
08Χορήγηση γενικού πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή - ραδιοτηλεφωνητή.
09Χορήγηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.
10Χορήγηση ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού.
11'Αδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων
12'Αδειες λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών - pαδιοσταθμοί C. B.
13Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΟΜΕΕ
14Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΑΜ
15Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
16Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
17Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
ATH.ENA CARD
image

Χορήγηση ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού.


Η υπηρεσία - Χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού- είναι υπό ένταξη στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω ΚΕΠ

  >  Αρμόδια υπηρεσία
  >  Προυποθέσεις
  >  Απαιτούμενα δικαιολογητικά
  >  Διαδικασία
  >  Διάρκεια έκδοσης της πράξης
  >  Κόστος
  >  Διάρκεια ισχύος
  >  Σημείωση 
  

  >  Κατεβάστε τα  αντίστοιχα έντυπα
 
Αρμόδια υπηρεσία
Διεύθυνση Μεταφορών, Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.
 
Προυποθέσεις
α. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατέχει πτυχίο ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 1» ή «κατηγορίας εισαγωγικού επιπέδου» ή πιστοποιητικό «HAREC».
β. Για την ανανέωση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει άδεια ραδιοερασιτέχνη.
γ. Για την τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού θα πρέπει να συντρέχει λόγος τροποποίησης της άδειας (λ.χ. αλλαγή διεύθυνσης, κατηγορία κλπ).  
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

α. χορήγηση
● Aίτηση - υπεύθυνη δήλωση
● Παράβολο 26€
● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίο ραδιοερασιτέχνη ή πιστοποιητικού  “
HAREC”
● Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
● Για Τμήματα των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας που έχουν ως αντικείμενο τις ασύρματες επικοινωνίες πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) σύσταση εργαστηρίου ραδιοεπικοινωνιών με σκοπό την υποστήριξη της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, β) απόφαση το Εκπαιδευτικού Ιδρύματος περί ορισμού υπεύθυνου αδειούχου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 1.
● Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με τη οποία παρέχεται η συναίνεση του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου
● Για τα νομικά πρόσωπα, τα σχετικά δικαιολογητικά (αποφάσεις, καταστατικά κλπ) από τα οποία προκύπτει η πλήρωση των απαιτουμένων προϋποθέσεων και ορισμός υπευθύνου.

β. ανανέωση
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
● Παράβολο: εμπρόθεσμα 26€, εκπρόθεσμα 35€
● Πρωτότυπο της προς ανανέωση άδειας.
● Για τα νομικά πρόσωπα , τα σχετικά δικαιολογητικά (αποφάσεις, καταστατικά κλπ) από τα οποία προκύπτει η πλήρωση των απαιτουμένων προϋποθέσεων 

γ. Τροποποίηση - αντικατάσταση 
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Παράβολο 9€
● Το πρωτότυπο της υπό τροποποίηση άδειας

 
Διαδικασία
Κατάθεση δικαιολογητικών στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας
 
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Από 5 έως 60 ημέρες.*
*O ακριβής χρόνος καθορίζεται κάθε φορά από τη Υπηρεσία που αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.
 
 
Κόστος
 Ανάλογα με την περίπτωση ως ανωτέρω.
 
Διάρκεια ισχύος
 
Για την χορήγηση – Ανανέωση: δέκα (10) χρόνια.
Για την τροποποίηση : Μέχρι το πέρας της υπό τροποποίηση αδείας.
 
Σημείωση
α. Για την χορήγηση και την ανανέωση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλωθεί, κατά περίπτωση, ο μόνιμος χώρος κατοικίας, ο μόνιμος χώρος εγκατάστασης του σταθμού, οι εναλλακτικές θέσεις λειτουργίας του σταθμού καθώς και ότι κατά το παρελθόν δεν έχει του έχει αφαιρεθεί άδεια ερασιτεχνικού σταθμού . 
β. Για την τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοεραστιτεχνικού σταθμού στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλωθεί η αλλαγή των προς τροποποίηση στοιχείων.
 
 Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΧορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού
pdf documentΑνανέωση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού
pdf documentΤροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων