22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Επαγγελματικές και λοιπές άδειες Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη
Επαγγελματικές και λοιπές άδειες
01Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του ν. 1575/85 οπως τροποποιήθηκε από το ν.3185/2003.
02Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών
03Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη
04Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη
05Αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α
06Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β΄
07Χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α΄ Β΄ Γ΄ κατηγορίας
08Χορήγηση γενικού πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή - ραδιοτηλεφωνητή.
09Χορήγηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.
10Χορήγηση ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού.
11'Αδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων
12'Αδειες λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών - pαδιοσταθμοί C. B.
13Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΟΜΕΕ
14Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΑΜ
15Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
16Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
17Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
ATH.ENA CARD
image

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη


Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Χρόνος διεκπεραίωσης: Εντός τριμήνου από την αναγγελία ασκήσεως του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως.

Νομικό πλαίσιο: ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 52424/8501 (Φ.Ε.Κ. 2663/Β'/2011), Ν.Δ. 2624/1953 (Φ.Ε.Κ. 292/Α'), Β.Δ. 510/1971 (Φ.Ε.Κ. 152/Α'), Π.Δ. 258/2003 (Φ.Ε.Κ. 235/Α')

Περιγραφή
Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ραδιοφωνικών δεκτών και συναφών συσκευών

Γενικά Δικαιολογητικά
 - Αίτηση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη (Απαραίτητο έγγραφο)
 - Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 - Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
Για τους πτυχιούχους του τμήματος ειδίκευσης «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών» του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή κατόχους ισοτίμου τίτλου σπουδών απαιτούνται 200 ημερομίσθια ως βοηθού Ραδιοτεχνίτη. Για τους πτυχιούχους Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων: «Ηλεκτρονικός Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού», «Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων», «Ηλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Συστημάτων», «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών», «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» ή ισοτίμων πτυχίων με τα ανωτέρω απαιτούνται 400 ημερομίσθια ως βοηθού Ραδιοτεχνίτη.
 - Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/απολυτηρίου/βεβαίωσης σπουδών
 - Πρόσφατη φωτογραφία

Προϋποθέσεις
Πολίτης χώρας της Ε.Ε., άνω των 18 ετών, να κατέχει το απαραίτητο πτυχίο/απολυτήριο/βεβαίωση σπουδών, επιτυχία στις εξετάσεις (όπου απαιτείται), θεωρημένη βεβαίωση προϋπηρεσίας ως βοηθός ραδιοτεχνίτη (όπου απαιτείται), να μην έχει καταθέσει αίτηση σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα της χώρας.

Διαδικασία
Κατάθεση της αναγγελίας ασκήσεως του επαγγέλματος και των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο.
Βήμα 2: Προώθηση της αίτησης και των δικαιολογητικών προς την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας και έλεγχος τους.
Βήμα 3: Για κάποιες κατηγορίες εκπαίδευσης απαιτείται η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις που πραγματοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα.
Εντός τριμήνου από την αναγγελία ασκήσεως του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις
Συναρμόδιες Αρχές: Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων: H οικεία Περιφερειακή Ενότητα 
 
Σχετικά με τα τέλη χαρτοσήμου
Διαβάστε εδώ

 

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=11153039&Tab=2Συνημμένα Αρχεία
word documentΑίτηση
pdf documentΤέλη χαρτοσήμου
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων