15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Επαγγελματικές και λοιπές άδειες Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών
Επαγγελματικές και λοιπές άδειες
01Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του ν. 1575/85 οπως τροποποιήθηκε από το ν.3185/2003.
02Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών
03Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη
04Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη
05Αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α
06Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β΄
07Χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α΄ Β΄ Γ΄ κατηγορίας
08Χορήγηση γενικού πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή - ραδιοτηλεφωνητή.
09Χορήγηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.
10Χορήγηση ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού.
11'Αδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων
12'Αδειες λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών - pαδιοσταθμοί C. B.
13Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΟΜΕΕ
14Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΑΜ
15Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
16Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
17Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
ATH.ENA CARD
image

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών


Υπηρεσία αυτή διεκπεραιώνεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

  >  Αρμόδια Υπηρεσία
  >  Προϋποθέσεις
  >  Απαιτούμενα δικαιολογητικά  
  >  Διαδικασία
  >  Διάρκεια έκδοσης της πράξης
  >  Κόστος
  >  Διάρκεια ισχύος
  >  Σημείωση
  


  >  Κατεβάστε το αντίστοιχο έντυπο της υπηρεσίας
 
Αρμόδια Υπηρεσία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
 
Προϋποθέσεις
● Να είναι ελληνικής υπηκοότητας ή υπηκοότητας κράτους-μέλους της Ε.Ε. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)
● Να κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Περιφέρεια.
Ο ενδιαφερόμενος που δεν κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, αλλά πληροί τις επόμενες δύο προϋποθέσεις, μπορεί να ορίσει με Υπεύθυνη Δήλωση του άλλο άτομο για να διευθύνει τις δραστηριότητες της επιχείρησής του, το οποίο να πληροί την προϋπόθεση της αξιοπιστίας και της επαγγελματικής επάρκειας.
● Να έχει αξιοπιστία η οποία πληρούται όταν ο ενδιαφερόμενος:
1. δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει κηρυχθεί ακατάλληλος για την άσκηση του επαγγέλματος, και
2. δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα ή παραβάσεις όπως ορίζονται με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 346/2001 (συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα, παραβάσεις εμπορικού νόμου, παραβάσεις νομοθεσίας για τις εμπορευματικές ή επιβατικές μεταφορές κλπ.)
● Να έχει Οικονομική επιφάνεια, που πληρούται όταν ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) διαθέτει 9000 ευρώ ατομικό λογαριασμό όταν χρησιμοποιεί ένα όχημα και 5000 ευρώ για κάθε πρόσθετο όχημα, η οποία βεβαιώνεται από πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα κ.τ.λ)
● Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (A.E., E.Π.E. κ.λ.π.):
1. Απαιτείται το νομικό πρόσωπο να έχει την οικονομική επιφάνεια και το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διευθύνουν τις δραστηριότητές του να έχουν την προϋπόθεση της αξιοπιστίας και της επαγγελματικής επάρκειας. Στην περίπτωση της IME πρέπει κάθε εταίρος να έχει άδεια Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων ενώ η άδεια εκδίδεται στο όνομα της ΙΜΕ - ΕΠΕ.
2. 'Αδεια οδικού μεταφορέα χορηγείται και σε λειτουργούσες επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που για οποιονδήποτε λόγο δεν την έχουν λάβει (π.χ. κληρονομικά κ.τ.λ) τηρουμένων των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 7 του Π.Δ. 346/2001 κατά περίπτωση.
 
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας (Ο ενδιαφερόμενος που δεν κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, αλλά πληροί τις προϋποθέσεις 3 και 4, μπορεί να ορίσει, με υπεύθυνη δήλωσή του, άλλο άτομο για να διευθύνει τις δραστηριότητες της επιχείρησής του. Για το άτομο αυτό κατατίθεται επίσης το ίδιο δικαιολογητικό).
● Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (Ο ενδιαφερόμενος που δεν κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, αλλά πληροί τις προϋποθέσεις 3 και 4, μπορεί να ορίσει, με υπεύθυνη δήλωσή του, άλλο άτομο για να διευθύνει τις δραστηριότητες της επιχείρησής του. Για το άτομο αυτό κατατίθεται επίσης το ίδιο δικαιολογητικό)
● Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος (Τράπεζας κ.λ.π.) ότι ο ενδιαφερόμενος έχει 9000 ΕΥΡΩ ατομικό λογαριασμό για το πρώτο όχημα που χρησιμοποιεί και 5000 ΕΥΡΩ για κάθε νέο όχημα
● Για νομικά πρόσωπα, καταστατικό του νομικού προσώπου από το όποιο να προκύπτει το πρόσωπο που διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης ή πράξη ανάθεσης
 
 
Διαδικασία
Η ανανέωση της άδειας και η χορήγηση αντιγράφου λόγω απώλειας ή φθοράς γίνεται από τις εκδίδουσες αρχές
 
 
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.
 
Κόστος
 
 
Διάρκεια ισχύος
Η άδεια είναι πενταετούς ισχύος και άρα ανανεώνεται κάθε πέντε (5) έτη.
 
Σημείωση
 
 
 

  Κατεβάστε το αντίστοιχο Έντυπο της υπηρεσίας

  Αρχή Σελίδας

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων