17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων Εξουσιοδότηση συνεργείου επισκευής οχημάτων για χορήγηση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων
ATH.ENA CARD
image

Εξουσιοδότηση συνεργείου επισκευής οχημάτων για χορήγηση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων


Η Υπηρεσία αυτή βρίσκεται υπό ένταξη στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω ΚΕΠ

  >  Κατεβάστε το αντίστοιχο έντυπο της υπηρεσίας
 
Αρμόδια Υπηρεσία 
 Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας
 
Προϋποθέσεις 
● Να έχει άδεια λειτουργίας συνεργείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1575/85 και του Π.Δ. 78/88, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 416/91 και ειδικότερα: α) για χορήγηση ΚΕΚ σε βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα βάσει της παρ. 1, αρθ. 13, Π.Δ. 78/88, β) για χορήγηση ΚΕΚ σε πετρελαιοκίνητα οχήματα βάσει της παρ. 4, αρθ. 13, Π.Δ. 78/88, γ) για χορήγηση ΚΕΚ μόνο σε βενζινοκίνητα οχήματα βάσει της παρ. 5 ή της παρ. 2, αρθ. 13, Π.Δ. 78/88, δ) για χορήγηση ΚΕΚ σε βενζινοκίνητα και υγραεριοκίνητα οχήματα βάσει της παρ. 14, αρθ. 13 του Π.Δ. 78/88.
● Ο υπεύθυνος του συνεργείου να έχει την αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το Ν. 1575/85.
● Για χορήγηση ΚΕΚ σε βενζινοκίνητα ή υγραεριοκίνητα οχήματα να διαθέτουν πέραν του άλλου υποχρεωτικού εξοπλισμού τους και αναλυτή καυσαερίων τουλάχιστον για CO, CO2, HC, συντελεστή λ και όργανο μέτρησης των στροφών του κινητήρα. Για χορήγηση ΚΕΚ σε πετρελαιοκίνητα οχήματα να διαθέτουν πέραν του άλλου υποχρεωτικού εξοπλισμού τους και όργανο ελέγχου καυσαερίων για τη μέτρηση του καπνού στα καυσαέρια
● Όλα τα όργανα ελέγχου του σημείου (3) να έχουν έγκριση τύπου από αρμόδια αρχή χώρας μέλους της Ε.Ε.
● Το συνεργείο να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 78/88 σε ότι αφορά τον αερισμό και να έχει σύστημα ανυψώσεως του οχήματος προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της κατάστασης της εξατμίσεως
● Το συνεργείο να είναι εξοπλισμένο με συλλέκτη δεδομένων για την καταγραφή των οχημάτων στα οποία χορηγείται ΚΕΚ
● Να έχει λάβει χώρα επιθεώρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του συνεργείου από τεχνικούς υπαλλήλους των αρμοδίων περιφερειακών Υπηρεσιών και Κ.Τ.Ε.Ο.

 
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου
● Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του υπευθύνου του συνεργείου
● Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας στην οποία θα δηλώνεται ότι το συνεργείο πληροί τους όρους που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ, 1 της ΚΥΑ 103079/3712/1992 και αναλυτική περιγραφή αυτών

 
 
Παρατηρήσεις
 
 
Διαδικασία
 
 
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.
 
Κόστος
 
 
Διάρκεια ισχύος
 
 
Σημείωση
 
 
 

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας