07/06/2018 Διοργάνωση Ημερίδας στις 22 Ιουνίου 2018 «Πολυτροπικός Διάδρομος Μεταφορών ADRIETA – Η θάλασσα των συνεργειών, η γη της πολυτροπικότητας»
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Επικοινωνίες Τυποποίηση και Πιστοποίηση Συχνές Ερωτήσεις για την Τυποποίηση
ATH.ENA CARD
image

Συχνές Ερωτήσεις για την Τυποποίηση


 
 1. Ποιος είναι ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών στην ανάπτυξη της «Τυποποίησης» των ηλεκτρονικών επικοινωνιών;
 
Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών εφαρμόζει την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, η οποία και επιβεβαιώνεται σε όλο το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο Εργασίας. Παράλληλα λαμβάνει εξίσου υπόψη τους στόχους του ανταγωνισμού. Για πάρα πολλούς τομείς των τηλεπικοινωνιών, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες μεταφοράς προτύπων στην Ελληνική γλώσσα (μέσω του ΕΛΟΤ) αλλά και σύνταξης Ελληνικών προτύπων (π.χ. πρότυπο για την συνεγκατάσταση των κεραιών).
Η «Οδηγία Πλαίσιο» 2002/21/ΕΚ  για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η τυποποίηση στην ουσία της είναι διαδικασία που οδηγείται από την αγορά. H Οδηγία αυτή (βλ. άρθρο 17 «Τυποποίηση») ισχυροποιεί το ρόλο των καθιερωμένων Ευρωπαϊκών οργανισμών CEN, CENELEC και ETSI και ενθαρρύνει τη χρήση των προτύπων ή των προδιαγραφών που έχουν υιοθετηθεί από αυτούς. Εφόσον δεν υπάρχουν πρότυπα Ευρωπαϊκών οργανισμών ενθαρρύνεται η χρήση προτύπων που αναπτύσσουν οι διεθνείς οργανισμοί ITU, ISO ή IEC που περιβάλλονται με παγκόσμιο κύρος.
Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών, στοχεύοντας στην διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών και στην υπεράσπιση της ελευθερίας επιλογών εκ μέρους των χρηστών, κινείται σταθερά προς την κατεύθυνση ενθάρρυνσης όλων των παραγόντων της τηλεπικοινωνιακής αγοράς για αποτελεσματική εφαρμογή των Ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων.
 
 1. Τι είναι η «Τυποποίηση» (Standardization, Normalization) ;
 
Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στις διαδικασίες καθορισμού κοινών τεχνικών κανόνων για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός προϊόντος (υπό την ευρεία έννοια) ώστε αυτό να ικανοποιεί κοινές απαιτήσεις. Το «τυποποιητικό έργο» (δηλαδή η δημιουργία των τεχνικών προτύπων) υλοποιούν οργανισμοί που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτόν. Στην χώρα μας αυτός ο εξουσιοδοτημένος από το Κράτος οργανισμός, είναι ο ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης).
 
Διευκρινιστικά παρέχονται και οι ακόλουθοι ορισμοί:
 • Τυποποίηση: Η διατύπωση και εφαρμογή κανόνων, για την προσαρμογή σε πρότυπα των διαφόρων προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών, εξασφαλιζομένων των βασικών λειτουργικών απαιτήσεων και συνθηκών ασφαλείας, με σκοπό την προαγωγή της οικονομίας.
 • Τυποποίηση: Δραστηριότητα με την οποία καθιερώνονται, για πραγματικά προβλήματα ή προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν, διατάξεις για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση που αποσκοπούν στο να επιτευχθεί ο βέλτιστος βαθμός τάξης σε συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής. Ειδικότερα η δραστηριότητα αποτελείται από τις διεργασίες εκπόνησης, έκδοσης και θέσης σε εφαρμογή προτύπων με σημαντικά οφέλη από την τυποποίηση είναι η βελτίωση της καταλληλότητας των προϊόντων, των διεργασιών και των υπηρεσιών για τους σκοπούς που αυτά προορίζονται, η πρόληψη των εμποδίων στο εμπόριο και η διευκόλυνση της τεχνολογικής συνεργασίας.
 
 1. Τι είναι η «Πιστοποίηση» (Certification) ;
 
Είναι η διαδικασία με την οποία ένα «τρίτο μέρος» παρέχει γραπτή διαβεβαίωση ότι ένα προϊόν, μια διεργασία ή μια υπηρεσία συμμορφώνεται με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις.
 
 1. Ποιος ενδιαφέρεται για την «Τυποποίηση» ;
 
Οι κατασκευαστές, προμηθευτές, καταναλωτές και συνεπώς η αγορά αλλά και το Κράτος. Η Τυποποίηση προωθείται από τους παράγοντες της αγοράς σε εθελοντική βάση και συνδέεται στενά με τη βελτιστοποίηση του εμπορίου παγκοσμίως. Είναι το αποτέλεσμα ενός αριθμού παραγόντων όπως η απελευθέρωση της αγοράς, οι αλλαγές στην τεχνολογία, ο ανταγωνισμός κ.λ.π. και καθίσταται αναπόφευκτη διαδικασία σε ολοένα και περισσότερους τομείς της οικονομίας.
 
 1. Ποια είναι τα οφέλη της οικονομίας από την «Τυποποίηση» ;
 
Η Τυποποίηση παρέχει βασικά & θεμελιώδη πλεονεκτήματα σε ολόκληρη την οικονομία, βοηθά στο να απαλειφθούν οι τεχνολογικοί φραγμοί και να ανοιχτούν νέες ανοικτές αποδοτικές αγορές. Εμμέσως συντελεί στη δημιουργία ανερχόμενων οικονομιών και απαιτεί την συμμετοχή όλων όσοι μπορούν να ανταποκριθούν στους στόχους του ανταγωνισμού, δηλαδή τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές του εξοπλισμού, τους παρόχους υπηρεσιών, καθώς και το Κράτος στο ποσοστό που χρηματοδοτεί την προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών.
 
 1. Τι σημαίνει "Διεθνής Τυποποίηση";
 
Όταν η μεγάλη πλειοψηφία των προϊόντων ή των υπηρεσιών σε έναν ιδιαίτερο τομέα των επιχειρήσεων ή της βιομηχανίας προσαρμόζεται στα Διεθνή Πρότυπα, τότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια κατάσταση «ευρείας τυποποίησης». Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των συμφωνιών συναίνεσης σχετικά με τις προδιαγραφές και τα κριτήρια που εφαρμόζονται. Κατ’ αυτό τον τρόπο, τα διεθνή πρότυπα παρέχουν μια κοινή “τεχνολογική γλώσσα” μεταξύ των προμηθευτών και των πελατών τους - που διευκολύνει το εμπόριο και τη μεταφορά της τεχνολογίας.
 
 1. Ποια οφέλη φέρνει η «Διεθνής Τυποποίηση» στις επιχειρήσεις;
 
H διαδεδομένη θέσπιση Διεθνών Προτύπων σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις είναι όλο και περισσότερο ελεύθερες να ανταγωνιστούν σε πολύ περισσότερες αγορές σε όλο τον κόσμο.
 
 1. Ποια οφέλη φέρνει η «Διεθνής Τυποποίηση» στους καταναλωτές;
 
Για τους καταναλωτές, η παγκόσμια συμβατότητα της τεχνολογίας που επιτυγχάνεται όταν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες βασίζονται σε Διεθνή Πρότυπα έχει σαν αποτέλεσμα μια όλο και περισσότερο ευρεία επιλογή από προσφορές και παράλληλα, όφελος από τα αποτελέσματα του ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών.
 
 1. Τι είναι «πρότυπο» (Standard, Norme) ;
 
Η εγκεκριμένη από αρχές ή κατάλληλους οργανισμούς περιγραφή ιδιοτήτων, μεθόδων ελέγχου καθώς και χαρακτηριστικών που αφορούν διάφορα προϊόντα, υλικά ή υπηρεσίες, με τρόπο εξυπηρετούντα την παραγωγή και την κατανάλωση, βάσει των δεδομένων της επιστήμης και της τεχνικής.
 
    10.     Ποιος είναι ο «EΛΟΤ» ;
 
Ο «ΕΛΟΤ» είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, ο οποίος:
Εκπονεί τα ελληνικά εθνικά πρότυπα
Αποτελεί ένα κεντρικό σημείο για έλεγχο (testing) των υλικών
Αποτιμά συστήματα διαχείρισης και εκδίδει πιστοποιητικά για προϊόντα και υπηρεσίες
Παρέχει πληροφόρηση για τεχνικά θέματα
Είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της Ελλάδας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης (πχ. ETSI, ISO, IEC, CENELEC κλπ)
Στοιχεία επικοινωνίας :
Αχαρνών 313,
ΤΚ 11145,
Αθήνα
Τηλ. 210 2120100 -  Φαξ: 210 2283034
Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.elot.gr   -   Ε-mail: info@elot.gr
 
    11.     Τι είναι το «ETSI» ;
 
Το «ETSΙ» είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (European Telecommunications Standards Institute). Είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με στόχο την ανάπτυξη προτύπων τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Τα πρότυπα που παράγονται από το ETSI αποσκοπούν στην  εθελοντική χρήση από τους κατασκευαστές και στην καλύτερη λειτουργία της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ηλεκτρονική διεύθυνση : www.etsi.org    -     Ε-mail: helpdesk@etsi.org


Συνημμένα Αρχεία
pdf document Οδηγία-Πλαίσιο 2002/21/ΕΚ
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας