Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Επικοινωνίες Τυποποίηση και Πιστοποίηση Συχνές Ερωτήσεις για τη Σήμανση Εξοπλισμού
ATH.ENA CARD
image

Συχνές Ερωτήσεις για τη Σήμανση Εξοπλισμού


 
 1. Τι είναι το «CE»  ;
 
Η σήμανση «CE» αποτελεί πληροφορία για τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους καταναλωτές και δηλώνει ότι το προϊόν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από όλες τις σχετικές  κοινοτικές οδηγίες. Εκτός αν υπάρχουν ενδείξεις για το αντίθετο, οι αρχές θεωρούν ότι ένα προϊόν με την ένδειξη «CE» συμβαδίζει με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η σήμανση CE τοποθετείται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στις συσκευές ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, στη συσκευασία, στις οδηγίες χρήσης ή στο πιστοποιητικό εγγύησης (με αυτή τη σειρά προτεραιότητας). Η σήμανση CE πρέπει να τοποθετείται εμφανώς, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα.
Προσοχή: Η σήμανση «CE» δεν αφορά μόνο την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Εάν ένα προϊόν πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και άλλων οδηγιών, το σήμα «CE» σημαίνει ότι ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις από όλες τις οδηγίες που αφορούν στο προϊόν αυτό.
 
 
 1. Τι είναι το σύμβολο  Alert Sign   ;
 
Ο ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός που  διατίθεται στην αγορά και τίθεται σε λειτουργία, χωρίς περιορισμούς, αποτελεί μία κλάση. Η κλάση αυτή  αναφέρεται ως «κλάση 1». Για τον εξοπλισμό της κλάσης αυτής δεν ορίζεται κωδικό σήμα αναγνώρισης.
 

Ο ραδιοεξοπλισμός για τον οποίο εφαρμόζονται περιορισμοί ή απαγορεύσεις όσον αφορά τη διάθεση του στην αγορά και/ή την θέση σε λειτουργία, αποτελεί μία κλάση. Η κλάση αυτή  αναφέρεται ως «κλάση 2». Ο εξοπλισμός της «κλάσης 2» πρέπει να φέρει το ακόλουθο κωδικό σήμα αναγνώρισης (Alert Sign) :
 
 
 1. Τι είναι η «Δήλωση Συμμόρφωσης» ;
 
Η «Δήλωση Συμμόρφωσης» του Κατασκευαστή είναι ένα έντυπο που περιλαμβάνει τα εξής:
 • Την ταυτότητα του προϊόντος (τύπος, μοντέλο κλπ).
 • Την ταυτότητα του Κατασκευαστή.
 • Αναφορά στις σχετικές με το προϊόν οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Αναφορά στα εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του προϊόντος.
 • Υπογραφή του Κατασκευαστή (ή άλλου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του αν ο κατασκευαστής βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
 • Ημερομηνία.
 
Η «Δήλωση Συμμόρφωσης» συνοδεύει το προϊόν (εφόσον πρόκειται για ραδιοεξοπλισμό και τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό).
 
 
 1. Ποια σήμανση φέρει ο ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός ;
 
Εφόσον ο εξοπλισμός εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ συνοδεύεται από την «δήλωση συμμόρφωσης» (Declaration of Conformity” – “DoC) του κατασκευαστή η οποία  περιλαμβάνει την ακόλουθη φράση : «ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ (όνομα του κατασκευαστή) ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ (τύπος της συσκευής) ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ».
 
Η συσκευασία του εξοπλισμού και τα λοιπά έγγραφα που συνοδεύουν τον εξοπλισμό (βιβλιάριο οδηγιών χρήσεως, οδηγίες εγκατάστασης, έντυπο τεχνικών χαρακτηριστικών κλπ) φέρουν την σήμανση “CE” και όταν είναι απαραίτητο, σε περιπτώσεις ραδιοεξοπλισμού, το κωδικό σήμα αναγνώρισης της «κλάσης 2» (alert sign).
 
 
 1. Υπάρχει υποχρέωση όταν αγοράζουμε μια τηλεπικοινωνιακή συσκευή (π.χ. τηλέφωνο) να υπάρχουν
 2. έντυπες οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά ή αρκεί να υπάρχουν οδηγίες σε μια από τις γλώσσες της
 3. Ευρωπαϊκής Ένωσης;
 
Για την υποχρέωση αυτή υπάρχει νομοθετική ρύθμιση και η Α.Δ. 8/93 σύμφωνα με την οποία σε κάθε πώληση οχημάτων, μηχανών, μηχανημάτων κ.τ.λ. παρέχεται στον αγοραστή έντυπο που περιλαμβάνει τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα και κατά τρόπο σαφή το είδος του προϊόντος, τα βασικά του τεχνικά χαρακτηριστικά, τις απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία, χρήση, συντήρηση ,διατήρηση και πλήρη αξιοποίηση του
προϊόντος και ιδιαίτερα τονισμένους τους κινδύνους που είναι δυνατόν να υπάρξουν κατά την λειτουργία,
χρήση και διατήρησή του. Επίσης βλ. Ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» , άρθρο 5 (1).
 
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1555/2002, (άρθρο 2, παράγραφος 2) :
«Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή  το εγκατεστημένο στην Κοινότητα πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την διακίνηση του ραδιοεξοπλισμού ή τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού στην αγορά, παρέχει εγγράφως στους χρήστες όλες τις σχετικές πληροφορίες
για την χρήση του εξοπλισμού και ιδιαιτέρως επισημαίνει με ευδιάκριτο τρόπο και αναφέρει με σαφήνεια στην Ελληνική γλώσσα τους περιορισμούς ή απαγορεύσεις διάθεσης στην αγορά, προμήθειας,
εγκατάστασης και χρήσης του εξοπλισμού στην Ελλάδα.»
 
 


Συνημμένα Αρχεία
pdf document KYA 1555/2002
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας