08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Εξουσιοδοτημένα Εργαστήρια Τεχνικές Υπηρεσίες
ATH.ENA CARD
image

Τεχνικές Υπηρεσίες


Γενικά

Κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως αυτή ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 29949/1841/09 (Β’ 2112) και με σκοπό τη χορήγηση στην Ελλάδα εγκρίσεων ΕΚ τύπων οχημάτων, εγκρίσεων ΕΚ τύπων μικρών σειρών, εθνικών εγκρίσεων μικρών σειρών και επιμέρους (μεμονωμένων) εγκρίσεων  οχημάτων, έχουν οριστεί οι κάτωθι Τεχνικές Υπηρεσίες. Η κατηγορία και το πεδίο ορισμού τους περιγράφεται αναλυτικά στις σχετικές αποφάσεις.

Κατηγορίες Τεχνικών Υπηρεσιών
Σύμφωνα με το άρθρο 41 της ανωτέρω οδηγίας, ανάλογα με το πεδίο τους, οι τεχνικές υπηρεσίες κατατάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες δραστηριοτήτων:

  α) κατηγορία Α: τεχνικές υπηρεσίες που πραγματοποιούν στις εγκαταστάσεις τους τις δοκιμές που μνημονεύονται στην ανωτέρω οδηγία και στις κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος IV αυτής·

  β) κατηγορία Β: τεχνικές υπηρεσίες που εποπτεύουν τις δοκιμές οι οποίες μνημονεύονται στην ανωτέρω οδηγία και στις κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος IV αυτής και οι οποίες διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή ή στις εγκαταστάσεις τρίτου·

  γ) κατηγορία Γ: τεχνικές υπηρεσίες που αξιολογούν και παρακολουθούν τακτικά τις διαδικασίες του κατασκευαστή για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της παραγωγής·
 
  δ) κατηγορία Δ: τεχνικές υπηρεσίες που εποπτεύουν ή διενεργούν δοκιμές ή επιθεωρήσεις στο πλαίσιο της επιτήρησης της συμμόρφωσης της παραγωγής.

Φορείς που έχουν οριστεί ως Τεχνικές Υπηρεσίες

Dekra Testing and Certification Srl (κατηγορίες Β και Γ)
Via F.Iii Gracchi, 27 – 20092 Cinisello
Balsamo (MI), Italy,
με αρμόδιο τον κ. Toni Purcaro (toni.purcaro@dekra.com),

που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την
 
New Age Business Consultants Ltd
Εθν. Αντιστάσεως και Μαζαράκη 8
Τ.Κ. 172 37, Δάφνη
Tηλ. 210 9917 047, FΑΧ. 210 9917 601

Επικοινωνία με τον κ. Εμμανουήλ Δαρκαδάκη
e-mail: (1) info.automotiveservices.gr@dekra.com
             (2) emmanuel.darkadakis@dekra.com

Απόφαση ορισμού Dekra Automotive Services Srl για μικρές σειρές
Απόφαση ορισμού Dekra Automotive Services Srl για μεμονωμένα οχήματα
Απόφαση ορισμού Dekra Certification Srl για ευρωπαϊκές εγκρίσεις τύπου
Απόφαση ορισμού Dekra Testing and Certification Srl (Κατηγορία Γ)
Επικαιροποιήσεις και αναθεώρηση έκθεσης αξιολόγησης των ορισμών της Dekra Testing and Certification S.r.l. για μικρές σειρές και μεμονωμένα οχήματα
Απόφαση παράτασης ορισμού Dekra Testing and Certification S.r.l. (κατηγορία Β)
Απόφαση ανανέωσης ορισμού Dekra Testing and Certification Srl (Κατηγορία Γ)
Τροποποίηση ορισμού DEKRA, ως τεχνικής υπηρεσίας Β, για WVTA & NKS
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ DEKRA Testing and Certification Srl, για IVA NKS (κατηγορία Β)
 

 
TuV Austria Automotive GmbH (κατηγορία Β)
Krugerstrasse 16,
A-1015 Vienna
με αρμoδίους τους κκ Christoff Wenninger, Christian Rotzer και Walter Posch (automotive@tuv.at)
 
που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την
 
TUV Austria Hellas ltd.
Λεωφόρος Μεσογείων 429,
153 42, Αγ. Παρασκευή
με αρμόδιο τον κ. Χρήστο Νιχωρλή (info@tuvaustriahellas.gr)
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5220920
 
Απόφαση ορισμού TuV Austria Automotive GmbH για μικρές σειρές (Δεν ισχύει)
Απόφαση ορισμού TuV Austria Automotive GmbH για μεμονωμένα οχήματα (Δεν ισχύει)

 

EBETAM AE (κατηγορίες Β και Γ)
A’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου,
38500, Βόλος
24210 95340-2, FAX: 24210 95364
με αρμόδιο τον κ. Τζαμτζή Ανάργυρο.

Eπικοινωνία με τον κ. Δημητριάδη
6946902868, j.dimitriadis@ebetam.gr


Απόφαση ορισμού ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ (Μ.Ο.Ι.Κ.)
Απόφαση ορισμού ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ (κατηγορία Γ)
Παράταση ορισμού ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ (κατηγορία Γ)
Μετατροπή ορισμού ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ (κατηγορία Γ)
Παράταση ορισμού ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ (κατηγορία Γ)
Τροποποίηση ορισμού ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ (κατηγορία Γ)
Απόφαση ορισμού ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ (κατηγορία Β)
Τροποποίηση ορισμού ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ (κατηγορία Β)
Παράταση ορισμού ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ (κατηγορία Γ)
Ανανέωση ορισμού ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ (κατηγορία Β)

 

TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ (κατηγορίες Β και Γ)
Λ. Μεσογείων 429
15343 Αγ. Παρασκευή
με αρμόδιο τον κ. Ιωάννη Καλλιά (info@tuvaustriahellas.gr)
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5220920
 
 

EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. (κατηγορία Γ)
Χλόης 89 & Λυκοβρύσεως
14452, Μεταμόρφωση Αττικής
με αρμόδιο τον κο Γεώργιο Μπρισκόλα (briskolas@eurocert.gr)
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6252495 TUV NORD Mobilitat Gmbh & Co. KG (κατηγορίες Α, Β και Δ)
Am Tuv 1, 30519 Hannover, Germany,
με αρμόδιο τον κο Carsten Karl-Heinz Winkelbach (cwinkelbach@tuv-nord.de)
Ο παραπάνω ορισμός δεν δίνει το δικαίωμα στην TUV NORD Mobilitat Gmbh & Co. KG
να διεξάγει του ελέγχους που απαιτούνται για την έκδοση εγκρίσεων τύπου ΕΚ,
εγκρίσεων τύπου μικρής σειράς παραγωγής ΕΚ και εθνικών, και μεμονωμένων εγκρίσεων,
που καθορίζονται στην 2007/46ΕΚ και στην Υ.Α. 5299/406 (Β’ 2840/12), όπως ισχύει)

που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την

TUV ΕΛΛΑΣ (TUV NORD) ΑΕ
Λεωφ. Μεσογείων 282
155 62, Χολαργός, Αθήνα
με αρμόδιο τον κο Σ. Πελτέκη (info@tuvhellas.gr)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6540 195
fax: 210 6528 025


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό Τεχνικών Υπηρεσιών κατηγορίας Γ (Δεν ισχύει)
 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον ορισμό Τεχνικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μεμονωμένων εγκρίσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ (Δεν ισχύει)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Φορέων Ελέγχου στο πλαίσιο της έγκρισης κυκλοφορίας μεμονωμένων οχημάτων ιδιαίτερης κατασκευής

 

Απόφαση ορισμού ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ (Μ.Ο.Ι.Κ.)
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων