13/11/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθμ.πρωτ.:Οικ.46240/15-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΗΦ465ΧΘΞ-Ρ0Ι)-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ7,Δ8,Δ29,Δ30
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Το Υπουργείο
01Το Υπουργείο
01.01Υπουργός
01.02Υφυπουργός
01.03Γενικός Γραμματέας
01.04Γενικός Γραμματέας Υποδομών
01.05Γεν. Διεύθυνση Μεταφορών
01.06Γεν. Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας
01.07Γεν. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
01.08Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
01.09Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
01.10Αυτοτελή τμήματα και λοιπές υπηρεσίες
01.11Σώματα Επιθεωρητών Ελεγκτών
01.12Τηλέφωνα Υπουργείου για τους τομείς Μεταφορών
02Μεταφορές
03Γραφείο Τύπου
04Προμήθειες - Διαγωνισμοί
05Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων
06Οδηγός του Πολίτη
07Για το προσωπικό του ΥΜΕ
08Όροι Χρήσης
09RAPEX - Μη ασφαλή προϊόντα
10Υποδομές
11Θέσεις εργασίας σε Ε.Ε. - Διεθνείς Οργανισμούς
12Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις
13Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
14Ημερίδες - Εκδηλώσεις
15Στατιστικός Επικεφαλής
16Αναρτήσεις Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
ATH.ENA CARD
image

Το Υπουργείο


Άρθρο 1
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1. Αποστολή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι:
α. Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων Υποδομής της χώρας.
β. Η χάραξη και εφαρμογή εθνικής πολιτικής και η δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη μεταφορικών και συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.
γ. Η εξειδίκευση και η εφαρμογή εθνικής πολιτικής στις δημόσιες υποδομές.
δ. Η χάραξη και εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη συγκοινωνιακών και άλλων υποδομών σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση της κινητικότητας, της προσβασιμότητας και την ενδυνάμωση της οικονομίας.
ε. Η χάραξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και της ασφαλούς μετακίνησης, μέσα από συντονισμένες δράσεις και παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας.
στ. Η προαγωγή της ασφάλειας στις υποδομές και μεταφορές.
ζ. Η υποβοήθηση δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού) στην ανάπτυξη των βασικών υποδομών της χώρας.
η. Ο συντονισμός και η συμμετοχή σε διεθνείς Οργανισμούς ή μέσα συνεργασίας που δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και διασυνοριακών συνδέσεων.
θ. Ο συντονισμός των εποπτευομένων φορέων και η εποπτεία των προγραμμάτων δράσης αυτών.
 
Άρθρο 2
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει την ακόλουθη διάρθρωση:
1. α.Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Υφυπουργού και Γραφεία Γενικού / Διοικητικού Γραμματέα και Γενικών / Τομεακών Γραμματέων.
β.Γενική Γραμματεία του Υπουργείου.
Στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου υφίσταται θέση Γενικού / Διοικητικού Γραμματέα 1ου βαθμού της κατηγορίας ειδικών θέσεων που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Γενικός / Διοικητικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.
Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
αα. Γραφείο Γενικού / Διοικητικού Γραμματέα, το οποίο επικουρεί τον Γενικό / Διοικητικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.
ββ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
γγ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
δδ. Γενική Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών
εε. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
στστ. Αυτοτελές Τμήμα Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) υπαγόμενο στον Γενικό / Διοικητικό Γραμματέα.
 
γ. Γενική Γραμματεία Υποδομών
Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών υφίσταται θέση Γενικού Γραμματέα Υποδομών / Τομεακού Γραμματέα 1ου βαθμού της κατηγορίας ειδικών θέσεων που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Γενικός / Τομεακός Γραμματέας Υποδομών είναι επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.
Η Γενική Γραμματεία Υποδομών αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
αα. Γραφείο Γενικού / Τομεακού Γραμματέα Υποδομών, το οποίο επικουρεί τον Γενικό / Τομεακό Γραμματέα Υποδομών στην άσκηση των καθηκόντων του.
ββ. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών
γγ. Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών
δδ. Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών
εε. Γενική Διεύθυνση Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων
στστ. Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
ζζ. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Στήριξης
 
δ. Γενική Γραμματεία Μεταφορών
Στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών υφίσταται θέση Γενικού Γραμματέα Μεταφορών / Τομεακού Γραμματέα 1ου βαθμού της κατηγορίας ειδικών θέσεων, που υπάγεται στον Υπουργό. Ο Γενικός / Τομεακός Γραμματέας Μεταφορών είναι επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.
Η Γενική Γραμματεία Μεταφορών αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
αα. Γραφείο Γενικού / Τομεακού Γραμματέα Μεταφορών, το οποίο επικουρεί τον Γενικό / Τομεακό Γραμματέα Μεταφορών στην άσκηση των καθηκόντων του.
ββ. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οδικής Ασφάλειας
γγ. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
δδ. Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων
εε. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Στήριξης
 
      ε. Ελεγκτικά Σώματα, υπαγόμενα στον Υπουργό
στ. Αυτοτελείς Οργανικές Μονάδες υπαγόμενες στον Υπουργό:
αα. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
ββ. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
γγ. Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
δδ.  Γραφείο Τύπου
              
2. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών λειτουργεί Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό.
 
3. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις:
α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
β. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
γ. Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου
 
4. Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις:
α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του κράτους για θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
β. Συλλογικά Όργανα:
αα. Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Τμήμα Κατασκευών)
ββ. Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών)
γγ. Διοικητική Αρχή Σηράγγων
δδ. Διοικητική Αρχή Φραγμάτων
εε. Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή Αντιπλημμυρικών Έργων Αττικής
στστ. Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ)
ζζ. Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)
ηη. Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ)
θθ. Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετητών (ΓΕΜ)
ιι. Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
ιαια. Επιτροπή Συντονισμού των ηλεκτρονικών συστημάτων
 
5. Στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
α. Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας
β. Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας
γ. Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας
δ. Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή Κ.Ο.Κ.


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΠΔ 123/2017 - Οργανισμός Υπ.Υποδομών και Μεταφορών
pdf documentΟργανόγραμμα Υπ.Υποδομών και Μεταφορών
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας