22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Το Υπουργείο Οργάνωση Υπηρεσιών Γενική Γραμματεία Υποδομών Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών
ATH.ENA CARD
image

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών


α. Η προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, με προγραμματισμό έργων εθνικού επιπέδου σε ετήσια, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.
β. Η προώθηση και έγκριση από τη Βουλή των Ελλήνων, των μακροπρόθεσμων (εικοσαετών) προγραμμάτων αναπτυξιακών έργων και η ενδιάμεση αναθεώρησή τους, εφόσον απαιτείται.
γ. Η προώθηση, με συγκεκριμένες δράσεις, της υλοποίησης του στόχου ανάδειξης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ως επιτελικού δημόσιου φορέα στον τομέα υλοποίησης των Δημόσιων Έργων και στην εποπτεία της όλης κατασκευαστικής δραστηριότητας της χώρας.
δ. Η αξιολόγηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η ένταξή τους στα προγράμματά της, η παρακολούθηση της προόδου και της αναθεώρησής τους.
ε. Η μέριμνα για την αποτελεσματική κατανομή των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση των δράσεων – προγραμμάτων και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων.
στ. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων και η μελέτη και ο προγραμματισμός διορθωτικών ενεργειών, όταν και εφόσον απαιτηθεί.
ζ. Η εξεύρεση ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την εξασφάλιση πηγών χρηματοδότησης των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των εποπτευόμενων φορέων της.
η. Η τήρηση και εποπτεία των ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης έργων, μελετών, τεχνικών υπηρεσιών, και έργων παραχώρησης.
θ. Η τήρηση ενιαίων κανόνων στις διαγωνιστικές διαδικασίες συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και συμβάσεων έργων παραχώρησης,
ι. Η υποστήριξη και εποπτεία της διεξαγωγής διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών υπηρεσιών και συμβάσεων έργων παραχώρησης με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος διεξαγωγής δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).
ια. Η τήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των Αρχείων τεχνικού αντικειμένου των Υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των αρχείων ηλεκτρονικών τεχνικών προδιαγραφών, κανονισμών και οδηγιών.
ιβ. Η διοικητική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη του ανεξάρτητου φορέα Διεθνών Διαιτησιών.
ιγ. Η μελέτη και επεξεργασία ειδικών θεμάτων αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η τεκμηρίωση και επιστημονική υποστήριξη θεμάτων, καθώς και η συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού για προώθηση των δράσεων της Γενικής Διεύθυνσης.
ιδ. Η έγκριση του ετήσιου προγράμματος έργων που προτείνεται για ένταξη στο ετήσιο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και η έγκριση της κατανομής των μηνιαίων χρηματοδοτήσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών μετά από πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
ιε. Η ανάθεση μελετών ή και συμβάσεων υπηρεσιών για την προώθηση του στρατηγικού σχεδιασμού των έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των τεχνικοοικονομικών και χρηματοδοτικών μελετών των μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης των υποδομών.
ιστ. Η ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών ή και μελετών για τη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων τεχνικών έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
ιζ. Η συνεργασία με διαχειριστικές αρχές για τον προγραμματισμό ένταξης έργων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.
αα. Ο συντονισμός των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν για προετοιμασία και υποβολή προτάσεων ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ.

2. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών συγκροτείται από τις ακόλουθες Οργανικές μονάδες:
α. Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Δ10).
β. Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11).
γ. Διεύθυνση Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων και Τεχνικών Αρχείων (Δ12).

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων