22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Αδειοδότηση φορέα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης μεταφοράς επιβατών Αδειοδότηση φορέα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την ενοικίαση Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό
ATH.ENA CARD
image

Αδειοδότηση φορέα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την ενοικίαση Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό


ΕΝΤΥΠΑ
Κατεβάστε τα έντυπα από τα Συνημμένα Αρχεία.
 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την ενοικίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Η.2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και των κατ’ εξουσιοδότησή της κανονιστικών πράξεων, Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό και ασκούν ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών εάν: (α) επηρεάζουν την τιμή της υπηρεσίας μεταφοράς αμέσως ή εμμέσως διά της παροχής παράνομων εκπτώσεων ή επιδοτήσεων κομίστρου ή άλλων τρόπων διαμόρφωσης του τελικά καταβαλλόμενου ποσού από τον καταναλωτή ή (β) επηρεάζουν τις κρίσιμες πτυχές της υπηρεσίας μεταφοράς, θέτοντας προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούν τα αυτοκίνητα, πέραν των νομίμων. Δεν απαιτείται άδεια για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, οι οποίες δεν έχουν ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται στην αλλοδαπή πρέπει να έχουν θεώρηση apostille ή προξενικής αρχής και να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. Εξαιρείται η Κύπρος, όπου η θεώρηση apostille είναι απαραίτητη μόνο στα ιδιωτικά έγγραφα. Η μετάφραση των ξενόγλωσσων δικαιολογητικών γίνεται από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

3. Φορέας διαμεσολάβησης που έχει ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.4530/2018 (Α’ 59) καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 12, πρέπει να αδειοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις και των δύο άρθρων.

4. Οι άδειες του παρόντος είναι αμεταβίβαστες.

5. Οι λοιπές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις κατά την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την ενοικίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Η.2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και των κατ’ εξουσιοδότησή της κανονιστικών πράξεων, Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό καθώς και οι επιβαλλόμενες διοικητικές ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.4530/2018 (Α’ 59), θεσπίζονται στο άρθρο αυτό.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Η επισυναπτόμενη αίτηση στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση.

2. Αποδεικτικό είσπραξης Παραβόλου Δημοσίου χιλίων (1.000) ευρώ.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο της έγγραφης γνωστοποίησης από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας κατά τον ν.2472/1997 (Α’ 50), κατά την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης προσκομίζεται εφόσον κατά την παροχή υπηρεσίας διαμεσολάβησης γίνεται, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο της έγγραφης γνωστοποίησης από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας, κατά τον ν.2472/1997 (Α’ 50), κατά την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης και επικυρωμένο αντίγραφο άδειας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, κατά τον ν.2472/1997 (Α’ 50), κατά την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης προσκομίζονται εφόσον κατά την παροχή υπηρεσίας διαμεσολάβησης γίνεται επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων

5.Υπεύθυνη Δήλωση μη επεξεργασίας Προσωπικών ή Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων προσκομίζεται εφόσον δεν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κατά τον ν.2472/1997/ΦΕΚ Α’ 50.

6. Σε περίπτωση Φυσικού ή Νομικού Προσώπου από χώρα εκτός Ε.Ε. που συστήνει εταιρεία εντός Ελλάδος, υποβάλλεται, καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση μη υποχρέωσης καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλεται ισχύον καταστατικό εταιρείας, συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εκ του καταστατικού νόμιμη εκπροσώπηση.

7. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι τα στοιχεία που υποβάλλει είναι αληθή και ότι έλαβε γνώση των όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής η τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την ενοικίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Η.2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και των κατ’ εξουσιοδότησή της κανονιστικών πράξεων, Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό καθώς και των εκ του νόμου προβλεπόμενων επιβαλλόμενων διοικητικών ποινών και προστίμων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.4530/2018 (ΦΕΚ Α’ 59).

 
Κατόπιν θέσης σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων από τις 25.05.2018 με τον οποίο καταργείται η γενική υποχρέωση γνωστοποίησης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις προβλεπόμενες στην Οδηγία 95/46/ΕΚ εποπτικές αρχές, καθώς και της 46/2018 Απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με αριθμ.πρωτ.Γ/ΕΞ/3993/24-05-2018 με την οποία η Αρχή αποφαίνεται ομοφώνως ότι δεν έχει πλέον την αρμοδιότητα χορήγησης των αδειών για την επεξεργασία και για την ίδρυση και λειτουργία αρχείου με βάση το άρθρο 7 του ν.2472/1997 (Α’ 50), δεν προσκομίζονται τα κάτωθι δικαιολογητικά 3, 4 και 5.

ΚΟΣΤΟΣ : 1.000 Ευρώ

ΧΡΟΝΟΣ

Εντός 30 ημερών, εφόσον η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. (Σε  περίπτωση μη πληρότητας, από την ημερομηνία κατάθεσης πλήρους φακέλου δικαιολογητικών). 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Άρθρο 13 του ν.4530/2018 (ΦΕΚ Α’ 59)
ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α’ 50)
ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45), όπως ισχύει.

 
 


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΧ ΝΟΜΙΚΟΥ .pdf
pdf documentΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑ EIX ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων