22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Άδειες Οδηγών Χορήγηση Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας για την οδήγηση εκμισθωμένου ΕΙΧ κατά τον ν.4093_2012
ATH.ENA CARD
image

Χορήγηση Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας για την οδήγηση εκμισθωμένου ΕΙΧ κατά τον ν.4093_2012ΕΝΤΥΠΑ

Κατεβάστε το έντυπο από τα Συνημμένα Αρχεία.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία θα δραστηριοποιηθεί ο ενδιαφερόμενος.  

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Η υποβολή της σχετικής αίτησης στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.  

2. Η καταβολή αμοιβής στους ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας ή στους συμβεβλημένους με τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας ιδιώτες ιατρούς.

3. Η επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας. Στην αντίθετη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίζει τις εξής ιατρικές εξετάσεις: γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα.

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση ενδιαφερόμενου
                       
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η σχετική αίτηση κατατίθεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2. Η ισχύς του Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας για την οδήγηση εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου κατά το ν.4093/2012(Α’ 222) είναι πενταετής (5ετής).
3. Οι οδηγοί Ε.Ι.Χ. οχημάτων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του ν.4093/2012, πρέπει υποχρεωτικά:
α. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.
β. Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’ σε ισχύ, για τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) μήνες πριν την έναρξη της απασχόλησης τους ως οδηγοί επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης στις επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 της υποπαργράφου Η.2. του ν.4093/2012 (Α’ 222).
γ. Να είναι υγιείς με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α’ 82).
δ. Να έχουν καλή γνώση μιας γλώσσας πέραν της ελληνικής.
ε. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας της αλλοδαπής.
στ. Να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι
4. Η συνδρομή των ως άνω α’ έως στ’ προϋποθέσεων δεν ελέγχεται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών.
5. Οι επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του ν.4093/2012 υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης, Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, απολυτήριο Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της αλλοδαπής και αποδεικτικά στοιχεία για την ασφάλισή του από τον ασφαλιστικό φορέα ΙΚΑ.

ΚΟΣΤΟΣ:

Για τους μεν ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας που στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού) διενεργούν την ιατρική εξέταση, το ύψος της αμοιβής ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών ενώ για τους συμβεβλημένους με τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας ιδιώτες γιατρούς καταβάλλεται αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους.

 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

  1. εδάφιο γ’ της περίπτωσης 2 της υποπαργράφου Η.2. του ν.4093/2012 (Α’ 222)
  1. εδάφιο γ’ της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ. 15732/13-11-2012 (Β’ 3053) κ.υ.α.
  1. υπ’ αριθμ. 12971/7-07-2016 (Β’ 2267) κ.υ.α.
  1. άρθρο 95 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α’)


Συνημμένα Αρχεία
word documentΑίτηση για χορήγηση Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας για την οδήγηση εκμισθωμένου ΕΙΧ κατά τον ν.4093_2012
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων