22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Επιβατικές Μεταφορές Τμήμα Αστικών Μεταφορών Αστικές Συγκοινωνίες
ATH.ENA CARD
image

Αστικές Συγκοινωνίες


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε).
Ο Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ιδρύθηκε ως δημόσια επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα με το Ν.2175/93 (Α’ 211) και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των νόµων 3429/2005 (Α’ 314) και 3920/2011 (Α’ 33) καθώς και του κ.ν.2190/1920, και της εν γένει νοµοθεσίας περί Ανωνύµων Εταιριών και της νοµοθεσίας που αναφέρεται στις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς (∆ΕΚΟ).
Ο ΟΑΣΑ είναι αρμόδιος για την οργάνωση, την εκτέλεση, τον έλεγχο και την επίβλεψη του συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται από τα επίγεια και υπόγεια μέσα μαζικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία – τρόλλεϋ, αστικοί σιδηρόδρομοι, τροχιόδρομοι – τραμ – μετρό) στην Περιφέρεια Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» (Α΄87), εκτός των νήσων.
Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στην Περιφέρεια Αττικής διενεργείταιι από τις Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ), που είναι οι εταιρείες “Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.” (ΟΣΥ) και “Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.” (ΣΤΑΣΥ), καθώς και όλοι οι πάροχοι δημόσιας συγκοινωνίας που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο και το ΚΤΕΛ του νομού Αττικής ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που θα παρέχει στο μέλλον έργο δημόσιων συγκοινωνιών στη περιφέρεια Αττικής.
Ο ΟΑΣΑ εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μετσόβου 15, τ.κ. 10552.
Η ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. είναι η: http://www.oasa.gr/ 
Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων με στόχο την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών, οι πάροχοι συγκοινωνιακού έργου (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ. ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ και ΤΡΑΜ) συγχωνεύτηκαν τον Ιούνιο του 2011 για να δημιουργήσουν δύο φορείς, έναν για τα μέσα σταθερής τροχιάς (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) και έναν για τα οδικά μέσα μεταφοράς (Ο.ΣΥ. Α.Ε.).  


ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) 
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε,. είναι εταιρεία με δραστηριότητα τις οδικές αστικές συγκοινωνίες, που προέκυψε κατόπιν απορρόφησης της εταιρείας Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. (τρόλεϊ) από την εταιρεία Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. (θερμικά λεωφορεία), με την υπ’ αρ. 28738/2638 πράξη συγχώνευσης (Β’ 1454).
Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και λειτουργεί με σκοπό την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
Ως Εταιρεία Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.Π.Σ.Ε.), συντονίζεται και ελέγχεται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Σκοπός της Ο.ΣΥ. Α.Ε. είναι η εκτέλεση και η εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου με λεωφορεία και τρόλεϊ στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.. 

Εδρεύει στο Δήμο Αγ. Ιωάννη Ρέντη, επί της οδού Παρνασσού 6, Τ.Κ. 18233.
Η ιστοσελίδα της Ο.ΣΥ. Α.Ε. είναι η: http://www.osy.gr/


ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)

Η εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε., συστάθηκε στις 17 Ιουνίου 2011 με την υπ’ υπ’αριθμ. 28737/2637 πράξη συγχώνευσης των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π), της Αττικό Μετρό Εταιρείας Λειτουργίας (Α.Μ.Ε.Λ), και της ΤΡΑΜ Α.Ε. (Β’ 1454).

Είναι Εταιρεία Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ), συντονίζεται και ελέγχεται από τον ΟΑΣΑ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας,Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αθηνάς 67, τ.κ. 10552. 
Η ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. είναι η: http://www.stasy.gr/ 


ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ (ΚΟΙΝΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ)
Τα ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ (Κοινά Ταμεία Είσπραξης Λεωφορείων), συστάθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 102/1973. Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και φορείς συγκοινωνιακού έργου που διενεργούν μεταφορά προσώπων με αστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης εξυπηρετώντας αστικές περιοχές.

Η λειτουργία τους καθορίζεται κυρίως με το ν.2963/2001 (Α’ 268).

Με τον ν. 2963/2001 ανατέθηκε αποκλειστικά στα Αστικά ΚΤΕΛ η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου των τακτικών αστικών επιβατικών γραμμών, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019, δίχως να θίγεται η εκτέλεση όμοιου έργου από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) και τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), τη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών "ΡΟΔΑ" και τη Δημοτική Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών Κω (Δ.Ε.Α.Σ. ΚΩ) για την περιοχή ευθύνης τους.
Σήμερα λειτουργούν 34 Αστικά ΚΤΕΛ τα οποία εκπροσωπούνται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών από την (ΠΟΑΣ).

 

Η ιστοσελίδα της ΠΟΑΣ είναι η: http://www.poas.gr/

 

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)

 

1. Το 1957 ιδρύθηκε ο Ο.Α.Σ.Θ. με το ν.δ. 3721/1957 (ΦΕΚ 238Α), ως Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης, στον οποίο έγινε παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος εξυπηρέτησης των συγκοινωνιακών αναγκών της αστικής περιοχής της πόλης της Θεσσαλονίκης και των προαστίων αυτής με σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο (πρώτη οικονομική συμφωνία).

2. Με το ν. 866/1979 (ΦΕΚ 23Α) παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της σύμβασης έως τον Δεκέμβριο του 2000 και ταυτόχρονα επεκτείνεται η εξυπηρέτηση της αστικής συγκοινωνίας σε προάστια της περιοχής της Θεσσαλονίκης με την απορρόφηση λεωφορείων που ανήκαν στο δυναμικό του ΚΤΕΛ νομού Θεσσαλονίκης (δεύτερη οικονομική συμφωνία).

3. Στις 30-4-2001 υπεγράφη η τρίτη οικονομική συμφωνία μεταξύ ΟΑΣΘ και Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 7 και 8 του ν. 2898/2001, με έναρξη ισχύος την 1-1-2001 και λήξη την 31-12-2009.

4. Το 2003, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 του ν. 2898/2001, υπεγράφη η από 3-8-2003 συμπληρωματική οικονομική συμφωνία (ως αυτή διαμορφώθηκε δια της αριθ. Α-68587/5029/4-7-2003 Κ.Υ.Α.), δια της οποίας επεκτάθηκε η περιοχή εκτέλεσης συγκοινωνίας από τον ΟΑΣΘ σε επιπλέον 15 δήμους και προστέθηκαν 48 επιπλέον λεωφορεία στην δύναμη του Οργανισμού, για την εξυπηρέτηση του πρόσθετου αυτού έργου.

5. Το 2008 υπεγράφη η τέταρτη οικονομική συμφωνία μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ και η διάρκεια της σύμβασης παρατάθηκε έως και δύο (2) χρόνια από την ολοκλήρωση των έργων του ΜΕΤΡΟ Θεσ/κης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3652/2008 (ΦΕΚ 45Α), δια της οποίας αυξήθηκαν κατά 64 τα λεωφορεία του Οργανισμού.

6. Το 2010 υπεγράφη νέα συμπληρωματική οικονομική συμφωνία μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ, που κυρώθηκε με το ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208Α), με την οποία επεκτάθηκε από 1-1-2011 η εξυπηρέτηση σε εννέα (9) Δήμους του Επαρχείου Λαγκαδά, με την συνδυασμένη χρήση λεωφορείων του ΟΑΣΘ και του ΚΤΕΛ Ν. Θεσσαλονίκης, δια της οποίας αυξήθηκαν κατά 18 τα λεωφορεία του Οργανισμού.

Η ιστοσελίδα του ΟΑΣΘ είναι : http://oasth.gr/
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων