31/01/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Το Υπουργείο Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διεύθυνση Σχεδιασμού Υποστήριξης και Υποδομών Πληροφορικής Δικτύων και Χρηστών
ATH.ENA CARD
image

Διεύθυνση Σχεδιασμού Υποστήριξης και Υποδομών Πληροφορικής Δικτύων και Χρηστών


Επιχειρησιακοί Στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Υποδομών Πληροφορικής, Δικτύων και Χρηστών είναι:
 
α. Η εκπόνηση δράσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού και την υποστήριξη των χρηστών του εκάστοτε Τομέα του Υπουργείου, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες τεχνολογικές πρακτικές που θα συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους.
β. Η εκπόνηση δράσεων για τη συνεχή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των υποδομών (εξυπηρετητών, λειτουργικών συστημάτων, δικτύων και επικοινωνιών), εφαρμόζοντας τις βέλτιστες τεχνολογικές πρακτικές που θα συμβάλλουν στην αύξηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους, η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής τους και η αξιολόγηση αυτών.
γ. Η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων αυτών και η αξιολόγησή τους.
δ. Εκπόνηση δράσεων για την τεχνολογική στρατηγική, τον έλεγχο ποιότητας, τη διερεύνηση αναγκών, το σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων για θέματα Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς δράσης του Υπουργείου, με στόχο την παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη, την επιχείρηση και το κράτος.
ε. Ο σχεδιασμός των τεχνολογικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Φορέα και η ανάληψη δράσεων για την υλοποίησή τους, με σκοπό να προάγουν την ολοκλήρωση, την ομοιομορφία των συστημάτων και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας