22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Επαγγελματικές και λοιπές άδειες Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
Επαγγελματικές και λοιπές άδειες
01Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του ν. 1575/85 οπως τροποποιήθηκε από το ν.3185/2003.
02Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών
03Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη
04Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη
05Αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α
06Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β΄
07Χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α΄ Β΄ Γ΄ κατηγορίας
08Χορήγηση γενικού πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή - ραδιοτηλεφωνητή.
09Χορήγηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.
10Χορήγηση ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού.
11'Αδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων
12'Αδειες λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών - pαδιοσταθμοί C. B.
13Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΟΜΕΕ
14Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΑΜ
15Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
16Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
17Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
ATH.ENA CARD
image

Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων


 • Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • Κόστος: Το ισχύον, για κάθε όχημα, τέλος έκδοσης άδειας κυκλοφορίας
 • Νομικό πλαίσιο: ΚΥΑ οικ. 52424/8501/ΦΕΚ Β' 2663/2011 Νόμος 3651/2008 (ΦΕΚ 44 Α’) Άρθρο 13 του Νόμου 3897 / 2010 (ΦΕΚ 208 Α’) Υ.Α. Α7/42961/3496/2008 (ΦΕΚ Β' 1632) Υ.Α. Α7/69835/5832/2008 9ΦΕΚ Β' 2592) Εγκύκλιος Α7/17375/1518/9-6-2008 Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

Περιγραφή

Η επιχείρηση οδικής βοήθειας παρέχει υπηρεσίες οδικής βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης οδικού οχήματος που το ακινητοποιεί ή δυσχεραίνει την κυκλοφορία του. Η οδική βοήθεια περιλαμβάνει την επί τόπου επισκευή του οχήματος, την μεταφορά του οχήματος σε άλλο τόπο ή συνεργείο για την επισκευή του και η μεταφορά των επιβατών και του οδηγού στον τόπο επιλογής τους. Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων διακρίνονται σε: • μικτές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας, • αυτόνομες πανελλαδικές επιχειρήσεις και • συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
  Υποβάλλεται υποχρεωτικά για την έκδοση προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας. Περιλαμβάνει λίστα με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, καθώς επίσης Υπεύθυνη δήλωση, η οποία συμπληρώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης .
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων μικτού βάρους άνω των τεσσάρων (4) τόνων που διαθέτει.
  Υποβάλλονται για την έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας.
 • Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για αστική ευθύνη έναντι των δικαιούχων συνδρομητών
  Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας.
 • Αντίγραφο καταστάσεως προσωπικού θεωρημένο από το Σ.ΕΠ.Ε
  Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής ή οριστικής άδειας λειτουργίας
 • Αντίγραφο προγράμματος ωρών εργασίας θεωρημένο από το Σ.ΕΠ.Ε.
  Υποβάλλεται για την έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας.
 • Αντίγραφο της προσωρινής άδειας λειτουργίας Αυτόνομης Πανελλαδικής Επιχείρησης
  Υποβάλλεται για την έκδοση οριστικής άδειας εφόσον έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας.
 • Αντίγραφο της σύμβασης οδικής βοήθειας που η επιχείρηση παραδίδει στους συνδρομητές
  Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)
 • Αντίγραφο της σύμβασης οδικής βοήθειας που τυχόν η επιχείρηση έχει συνάψει με ασφαλιστική εταιρία και με την οποία έχει αναλάβει την παροχή οδικής βοήθειας στους ασφαλισμένους της
  Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση όπου η επιχείρηση έχει συνάψει σύμβαση με ασφαλιστική εταιρία και με την οποία έχει αναλάβει την παροχή οδικής βοήθειας στους ασφαλισμένους της. Υποβάλλεται για την έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας.
 • Έγγραφο ορισμού του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης
  Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)
 • Καταστάσεις με τους αριθμούς πλαισίου των οχημάτων άνω των τεσσάρων τόνων
  Υποβάλλονται για έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)
 • Κατάσταση με τις ακριβείς διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης που διαθέτει η επιχείρηση
  Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)
 • Καταστατικό επιχείρησης
 • Κάτοψη σταθμού παραμονής
  Θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από μηχανικό με δικαίωμα υπογραφής. Κάτοψη κατατίθεται για κάθε σταθμό παραμονής. Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)
 • Πίνακας με την κατανομή του προσωπικού κατά περιοχή δραστηριοποίησης της επιχείρησης
  Υποβάλλεται για την έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας.
 • Συμφωνητικό μίσθωσης χώρου ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας σταθμού παραμονής
  Κατατίθεται για κάθε σταθμό παραμονής Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα σταθμού παραμονής
  Θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από μηχανικό με δικαίωμα υπογραφής. Τοπογραφικό διάγραμμα κατατίθεται για κάθε σταθμό παραμονής. Υποβάλλεται για την έκδοση προσωρινής άδειας ή για έκδοση οριστικής εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση προσωρινής άδειας ή η προσωρινή άδεια που χορηγήθηκε έχει λήξει λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσής της (άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3651/2008)

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του νόμιμου εκπροσώπου

Προϋποθέσεις

1. Η άδεια χορηγείται εφ' όσον το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, χρήση πλαστού εγγράφου, ληστεία, λιποταξία, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, δωροδοκία ή εάν το φυσικό πρόσωπο ή η επιχείρηση έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. 2. Η έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας προϋποθέτει την έκδοση οριστικών αδειών κυκλοφορίας για τα οχήματα της επιχείρησης από την αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας της έδρας της, σύμφωνα με τα άρθρα 4 παράγραφος 3 και 2 παράγραφος 4 του Ν. 3651/2008, όπως ισχύει.

Διαδικασία

Βήμα 1: Η επιχείρηση καταθέτει στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της, την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της προσωρινής άδειας λειτουργίας.

Βήμα 2: Εντός 15 ημερών από την κατάθεση των δικαιολογητικών στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της επιχείρησης, χορηγείται προσωρινή άδεια αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων, η οποία έχει διάρκεια τριών (3) μηνών.

Βήμα 3: Ευθύς μετά τη χορήγηση της προσωρινής άδειας, χορηγούνται στην επιχείρηση όλες οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων που επιθυμεί. Οι άδειες κυκλοφορίας είναι προσωρινές

Βήμα 4: Εντός δύο μηνών από τη χορήγηση της προσωρινής άδειας, η επιχείρηση υποχρεούται να καταθέσει στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση οριστικής άδειας λειτουργίας.

 Βήμα 5: Χορηγείται από την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, οριστική άδεια αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων. Οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων της επιχείρησης μετατρέπονται σε οριστικές.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Η παραλαβή της οριστικής άδειας λειτουργίας γίνεται μόνο από την εκδούσα υπηρεσία με την έκδοση των οριστικών αδειών κυκλοφορίας

Για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις αρμόδια είναι η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της ΕλλάδοςΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentΑίτηση για την έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων