22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Επαγγελματικές και λοιπές άδειες Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΟΜΕΕ
Επαγγελματικές και λοιπές άδειες
01Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του ν. 1575/85 οπως τροποποιήθηκε από το ν.3185/2003.
02Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών
03Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη
04Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη
05Αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α
06Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β΄
07Χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α΄ Β΄ Γ΄ κατηγορίας
08Χορήγηση γενικού πτυχίου και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοτηλεγραφητή - ραδιοτηλεφωνητή.
09Χορήγηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.
10Χορήγηση ανανέωση και τροποποίηση άδειας λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού.
11'Αδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων
12'Αδειες λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών - pαδιοσταθμοί C. B.
13Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΟΜΕΕ
14Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΑΜ
15Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
16Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
17Έκδοση προσωρινής/οριστικής άδειας λειτουργίας Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
ATH.ENA CARD
image

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΟΜΕΕ


Αρμόδιος φορέας:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Εμπλεκόμενοι φορείς:
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΕΙ), Εισαγγελίες Πρωτοδικών

Χρόνος διεκπεραίωσης: Έως ενενήντα (90) ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί .Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή. Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

Κόστος: Δεν προβλέπεται καταβολή οικονομικού αντιτίμου.

Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr

Νομικό πλαίσιο: 1.κ.υ.α. οικ.52424/8501/2011(ΦΕΚ 2663/Β'/9.11.11) 2.υ.α. 60740/1027/1995 (ΦΕΚ 246/Β’) όπως ισχύει .

Περιγραφή
Οι ΣΕΚΟΟΜΕΕ είναι ιδιωτικές Σχολές που παρέχουν την προβλεπόμενη στο Μέρος 8 «Κεφάλαιο 8.2» της Συμφωνίας ADR εκπαίδευση σε ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν – επεκτείνουν – ανανεώσουν Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Γενικά Δικαιολογητικά
Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων(ΣΕΚΟΟΜΕΕ) (Απαραίτητο έγγραφο)
Για την άδεια ίδρυσης : Αντίγραφο του ιδρυτικού νόμου ή άλλης ιδρυτικής πράξης του φορέα
Υποβάλλεται στην περίπτωση Οργανισμού ή Επιχείρησης του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Από το αντίγραφο αυτό πρέπει να προκύπτει ότι στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η επαγγελματική κατάρτιση.
Για την άδεια ίδρυσης : Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού /βεβαίωσης συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων του Δ/ντή σπουδών της ΣΕΚΟΟΜΕΕ
μεταπτυχιακού διπλώματος ή διατριβής ή πιστοποιητικού συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ή απόφασης του Υπ.Υ.Μ.Δ αναγνώρισης πραγματογνώμονα ADR ή βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας του Υπ.Υ.Μ.Δ,
Για την άδεια ίδρυσης : Πιστοποιητικό Υγείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Διευθυντή Σπουδών της ΣΕΚΟΟΜΕΕ
Για την άδεια ίδρυσης : Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ του Δ/ντη Σπουδών της Σχολής
Πτυχίο /Δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται και βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα ιδρύματα της ΕΕ
Για την άδεια ίδρυσης (από νομικό πρόσωπο) : Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης ή ίδρυσης
Από το καταστατικό πρέπει να προκύπτει ότι σκοπός του νομικού προσώπου είναι (αποκλειστικώς ή δευτερευόντως) η επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων
Για την άδεια ίδρυσης :Βιογραφικό Σημείωμα
Το Βιογραφικό Σημείωμα του Δ/ντη Σπουδών της Σχολής ΣΕΚΟΟΜΕΕ θα πρέπει να είανι σύντομο και με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας, σπουδές, επαγγελματική ενασχόληση.
Για την άδεια λειτουργίας : Κάτοψη των χώρων της Σχολής
θα πρέπει να προκύπτει ελάχιστη επιφάνεια εγκαταστάσεων Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης 150 μ2 για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και 100 μ2 για τους υπολοίπους Νομούς. Η διαμόρφωση του χώρου πρέπει να εξασφαλίζει δύο (2) τουλάχιστον αίθουσες κατάλληλες για διδασκαλία, γραφεία και κοινόχρηστους χώρους.
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση οικοδομικής άδειας ή Έγκριση παρεκκλίσεων ως προς τους ισχύοντες όρους δόμησης, στις εκτός σχεδίων πόλεων περιοχές ή Έγκριση παρέκκλισης
Για την άδεια λειτουργίας :Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού προσωπικού της σχολής
Στην κατάσταση αναγράφονται αναλυτικά τα προσόντα των διδασκόντων, (όπως αναφέρονται στα δικαιολογητικά 3 και 4 παραπάνω)
Συμφωνητικό μίσθωσης ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας του χώρου στέγασης της Σχολής
θα πρέπει να προκύπτει ελάχιστη επιφάνεια εγκαταστάσεων Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης 150 μ2 για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και 100 μ2 για τους υπολοίπους Νομούς. Η διαμόρφωση του χώρου πρέπει να εξασφαλίζει δύο (2) τουλάχιστον αίθουσες κατάλληλες για διδασκαλία, γραφεία και κοινόχρηστους χώρους.

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά
Για την άδεια ίδρυσης : Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (για το Δντή της ΣΕΚΟΟΜΕΕ )

Προϋποθέσεις
1.Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και σε Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, στις δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνεται και η επαγγελματική κατάρτιση. 2.Άδεια λειτουργίας χορηγείται μετά την υποβολή όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών και την διενέργεια αυτοψίας.

Διαδικασία
Βήμα 1 : Για την άδεια ίδρυσης ο πολίτης υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης.
Βήμα 2: Για την άδεια ίδρυσης : Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.
Βήμα 3: Για την άδεια ίδρυσης : Εκδίδεται η άδεια ίδρυσης της ΣΕΚΟΟΜΕΕ
Βήμα 4 : Για την άδεια λειτουργίας : Ο πολίτης υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια λειτουργίας
Βήμα 5 : Για την άδεια λειτουργίας : Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.
Βήμα 6 : Για την άδεια λειτουργίας : Διενεργείται αυτοψία
Βήμα 7: Για την άδεια λειτουργίας : Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις χορηγείται άδεια λειτουργίας
Βήμα 8 : Εκδίδεται η άδεια λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=11035773Συνημμένα Αρχεία
word documentΑίτηση
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων