Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Μεταφορές ευπαθών τροφίμων-ATP Νομοθεσία-Διεθνείς Συμφωνίες
ATH.ENA CARD
image

Νομοθεσία-Διεθνείς Συμφωνίες


- Με τον ν.2006/1992 κυρώθηκε η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι΄ αυτές τις μεταφορές (ATP) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970. Στο δεύτερο άρθρο αυτού ορίζεται ότι : «Η αποδοχή κάθε νεότερης αναθεώρησης των διατάξεων της Συμφωνίας που κυρώνεται με τον νόμο αυτό, καθώς και η ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών ζητημάτων εφαρμογής της, γίνεται με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού ή με κοινή απόφαση των συναρμόδιων, κατά περίπτωση υπουργών, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
   
- Με την οικ. 50786/3319/2-9-2014 (ΦΕΚ 2418/Β΄) κ.υ.α. των Υπουργών Εξωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έγινε η Αποδοχή της Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι΄αυτές τις μεταφορές (ATP) όπως υπογράφηκε στην Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970 καθώς και των τροποποιήσεών της που τέθηκαν σε ισχύ έως την 23η Σεπτεμβρίου 2013 λαμβανομένου υπόψη και του διορθωτικού που δημοσιεύτηκε στην σχετική ιστοσελίδα του ΟΗΕ τον Μάιο του 2014. Η νέα αυτή έκδοση της Συμφωνίας διαφοροποιείται από την παλαιότερη στα εξής σημεία :
α. Άρθρο 2,
β. Παράρτημα 1, Προσάρτημα 1, παράγραφος 3
γ. Παράρτημα 1, Προσάρτημα 2, παράγραφοι 2.2.4, 4.3.4 (ii) και ενότητες 6.2 και 8
δ. Παράρτημα 1, Προσάρτημα 3Α
ε. Παράρτημα 2, παράγραφος 4
στ. Παράρτημα 2, Προσάρτημα 1
ζ. Παράρτημα 3.
 
- Επίσης μπορείτε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο ATP HANDBOOK 2014 με διευκρινίσεις επί των διατάξεων της Συμφωνίας, τόσο στην αγγλική όσο και στην ελληνική γλώσσα (χωρίς να αποτελεί και δεσμευτικό-νομικό κείμενο).
 
- Με την αριθμ. 32031/3643/13/10-9-2014 (ΦΕΚ 2499/B΄) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έγινε η ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με την ταξινόμηση και τον περιοδικό έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων που υπάγονται στις διατάξεις της Συμφωνίας ATP για τις διεθνείς μεταφορές καθώς και την έκδοση του Πιστοποιητικού ATP. Με την απόφαση αυτή καταργούνται οι προαναφερόμενες αποφάσεις οικ. 58199/2802/2003 και Φ.201/48692/5161/2004.  
 
- Με την αριθμ. οικ.57229/3762/2014 εγκύκλιο κοινοποιήθηκε η προαναφερόμενη απόφαση με οδηγίες στους ενδιαφερόμενους.


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentν_2006_1992_Κύρωση_Ευρωπαικής_Συμφωνίας_1_9_1970.pdf
pdf documentATP_Handbook.pdf
pdf documentΚΥΑ 50786/3319/2014 - ΦΕΚ 2418 Αποδοχή Συμφωνίας ΑΤP 2013
pdf documentΑπόφαση 32031/3643/13/10-9-2014
pdf documentΕγκύκλιος 57229/3762/2014
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας