06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Προδιαγραφές Οχημάτων Διασκευές / Αλλαγή κυρίων Χαρακτηριστικών
image

Διασκευές / Αλλαγή κυρίων Χαρακτηριστικών


 • Όροι και προϋποθέσεις για την έκδοση έγκρισης μετατροπής και την ταξινόμηση κυκλοφορούντος οχήματος με μετατροπή. 12641/1368)  (ΦΕΚ Β 797 10/5/2011)
 • Οδηγίες για την εφαρμογή της Απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για την έκδοση έγκρισης μετατροπής και την ταξινόμηση κυκλοφορούντος οχήματος με μετατροπή» (23117/2250).
 • Υ.Α οικ.18586/698/2000υ.α (ΦΕΚ Β/411/29-3-2000) "Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθιστάται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών". 
 • Υ.Α 35075/2205/2009 (ΦΕΚ Β/1600/4-10-2010)"Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθιστάται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών". 
 • Έλεγχοι οχημάτων από Υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας ( ΥΑ 3196/228  ΦΕΚ Β574 )
 • Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης περί ελέγχων οχημάτων από Υπηρεσίες Μεταφορών ( Εγκ. 12989/907 )
 • Διασκευή οχήματος ΕΙΧ για ΑμΕΑ (Εγκ. 74762/5358/05)
 • Y.A ιοκ. 42096/5050/13 υ.α (Β΄2269) «Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 “Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών” (Β΄/411)».
 • ΥΑ 9882/694/14 (Β΄946/15.4.14) «Τροποποίηση της υπ. αριθμ υ.α 49958/6532/13 “Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων” (Β΄3359)».
 • ΥΑ 10852/715/14 (Β 1466/5.6.14) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών».
 • ΥΑ 14195/989/14 (Β 1467/5.6.14) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΣΤ/20270/1973 (ΦΕΚ 884/Β/31.7.1973) απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, περί αλλαγής κυρίων χαρακτηριστικών όπως ισχύει».
 • ΥΑ 9882/694/14 (Β΄946/15.4.14) «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. υ.α. 49958/6532/13 “Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων” (B’3359).
 • Υ.Α 59683/3936/15 (Β΄2733, ΑΔΑ: 7Τ4Τ4653ΟΞ-ΓΓ4) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών»
 • Υ.Α 21935/756/15 (Β΄2754, ΑΔΑ: 7ΠΩΧ4653ΟΞ-665) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την μετατροπή αυτοκινήτων οχημάτων, σε αυτοκίνητα οχήματα διπλού καυσίμου και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών»


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΕγκ. 23117/2250
pdf documentΥ.Α οικ.18586/698/2000υ.α (ΦΕΚ Β/411/29-3-2000)
pdf documentΥ.Α 35075/2205/2009 (ΦΕΚ Β/1600/4-10-2010)
pdf documentΔιασκευή ΕΙΧ για ΑμΕΑ
pdf documentoik.42096_5050.pdf
word documentΥΑ 9882/694/14
pdf documentΥΑ 9882/694/14 (Β΄946/15.4.14)
pdf documentΕγκύκλιος 33968/2227/2014
pdf documentFA1_21935_756_CNG.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας