22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Εμπορευματικές Μεταφορές Ασφάλεια Σιδηροδρόμων Πιστοποίηση Μηχανοδηγών
ATH.ENA CARD
image

Πιστοποίηση Μηχανοδηγών


Με το Νόμο 3911 (ΦΕΚ Α’ 12/08.02.2011), σχετικά με την πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις, ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η Οδηγία 2007/59/ΕΚ (EE L 315/51 της 3.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας.

Με τον υπόψη νόμο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι κάθε μηχανοδηγός οφείλει να κατέχει άδεια και πιστοποιητικό. Όσον αφορά την Άδεια και το Πιστοποιητικό ισχύουν τα ακόλουθα.

’Aδεια:

·         10ετή ισχύ (ανανεώνεται μετά από ιατρικές εξετάσεις).

·         Ισχύει σε όλη την Ε.Ε.

·         Αποτελεί ιδιοκτησία του κατόχου.

·         Χορηγείται από την Αρχή (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων).

Πιστοποιητικό:

·         Εκδίδεται από τη σιδηροδρομική επιχείρηση (Σ.Ε.) ή το Διαχειριστή Υποδομής (Δ.Υ.) που απασχολεί τον μηχανοδηγό.

·         Αποτελεί ιδιοκτησία της εκδότριας Σ.Ε. ή του Δ.Υ.

·         Ισχύει μόνον για τις υποδομές και το τροχαίο υλικό που αναγράφει.

·         Για να το διατηρήσει σε ισχύ, ο κάτοχος υποβάλλεται σε περιοδικές εξετάσεις των γλωσσικών και επαγγελματικών του γνώσεων κάθε τρία (3) έτη από την Σ.Ε. ή τον Δ.Υ.

Η διαδικασία απόκτησης άδειας μηχανοδηγού ανακοινώθηκε με το ΑΣ.19/60169/6396 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 250/13.02.2012, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ. Επιπροσθέτως, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΑΣ19/οικ.45403/4662 (ΦΕΚ Β’ 3011/13.11.2012) έγινε ο καθορισμός των κριτηρίων βάσει των οποίων γίνεται η αναγνώριση των εκπαιδευτικών κέντρων, τα οποία παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση σε μηχανοδηγούς και υποψηφίους μηχανοδηγούς, καθώς επίσης και ο καθορισμός της διαδικασίας, των προϋποθέσεων αναγνώρισης και των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για το σκοπό αυτό. Τέλος, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΑΣ19/οικ.49045/5005 (ΦΕΚ Β’ 3178/29.11.2012) έγινε ο καθορισμός των κριτηρίων βάσει των οποίων γίνεται η αναγνώριση των εξεταστών μηχανοδηγών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), των δικαιολογητικών που υποβάλλονται, του ύψους του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου για την κάλυψη του κόστους των εξετάσεων που οργανώνει η Αρχή, του πλαισίου συνεργασίας της Αρχής με τον ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με τις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας, της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης που χορηγεί ο ΕΟΠΠΕΠ και κάθε σχετικού θέματος σύμφωνα με το Ν. 3911/2011 «Πιστοποίηση μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις».

Το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της πιστοποίησης των μηχανοδηγών ακολουθεί το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

 

§     29.10.2011,

για μηχανοδηγούς που εργάζονται σε διασυνοριακά δρομολόγια, σε ενδομεταφορές ή μεταφορές εμπορευμάτων σε άλλο κράτος μέλος, ή που εργάζονται σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη.

§     29.10.2013,

για όλες τις νέες άδειες και πιστοποιητικά.

§     29.10.2018,

όλοι οι μηχανοδηγοί.

 
 

Στο ίδιο πεδίο έχουν δημοσιευτεί η Απόφαση 2010/17/ΕΕ της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών πιστοποιητικών που προβλέπονται στην Οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και ο Κανονισμός 36/2010 της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με τα κοινοτικά υποδείγματα αδειών μηχανοδηγού, συμπληρωματικών πιστοποιητικών, επικυρωμένων αντιγράφων συμπληρωματικών πιστοποιητικών και εντύπων αίτησης για άδειες μηχανοδηγού, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τους μηχανοδηγούς έχει εκδοθεί και το π.δ. 161 (ΦΕΚ Α’ 200/01.10.2009) για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2005 (ΕΕL195/15 της 27.7.2005) για τη συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CER) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τομέα των Μεταφορών (ETF) για θέματα συνθηκών εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων που παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες στον τομέα των σιδηροδρόμων.

 


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΟδηγία 2007/59/ΕΚ
pdf documentΝόμος 3911/2011
pdf documentΑπόφαση 2010/17/ΕΚ
pdf documentΚανονισμός 36/2010
pdf documentΟδηγία 2005/47/ΕΚ
pdf documentΠΔ 161(ΦΕΚ Α'20/01.10.2009)
pdf documentΔιαδικασία απόκτησης άδειας μηχανοδηγού ΑΣ.19/60169/6396 (ΦΕΚ Β’ 250/13.02.2012)
pdf documentΚοινή Υπουργική Απόφαση ΑΣ19/οικ.45403/4662 (ΦΕΚ Β’ 3011/13.11.2012)
pdf documentΚοινή Υπουργική Απόφαση ΑΣ19/οικ.49045/5005 (ΦΕΚ Β’ 3178/29.11.2012)
pdf documentΜητρώο Υποδομής
pdf documentΑπόφαση 2011/107/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Φεβρουαρίου 2011
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων