22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
image

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

 

 
ν. 4266/2014 (Α’ 135)

Α) «Κύρωση των τροποποιήσεων: αα) Της Σύμβασης για την Οδική Κυκλοφορία & της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που συμπληρώνει τη Σύμβαση, αβ) Της Σύμβασης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που συμπληρώνει τη Σύμβαση & το Πρωτόκολλο για τις Διαγραμμίσεις της οδού που συμπληρώνει την Ευρωπαϊκή Συμφωνία» και Β) Κωδικοποίηση των διατάξεων των ως άνω Συμβάσεων σε ενιαίο κείμενοΑριθμός

 

Τίτλος Νομοθετήματος

 

ν.2696/1999 (Α’ 57)

Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 10: Λοιπές διατάξεις

ν.2963/2001 (Α’ 268)

Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 42: Χορήγηση αδειών Οδήγησης
Άρθρο 43: Λοιπές ρυθμίσεις θεμάτων Κ.Ο.Κ.
 

Σύσταση ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες διατάξεις

Άρθρο ενδέκατο: Ρύθμιση θεμάτων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών

ν.3153/2003 (Α’ 153)

Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

Άρθρο 42: Διαπίστωση χρήσης οινοπνεύματος από κυβερνήτες ή χειριστές μικρών σκαφών

ν.3212/03 (Α’208)

Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

Άρθρο 13: επιγραφές - διαφημίσεις

ν.3254/2004 (Α’ 137)

Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις

Άρθρο 22: Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν.2696/1999

ν.3399/2005 (Α’ 255)

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις

Άρθρο 11: Αγροτικά Μηχανήματα - Μεταφορά αγροτικών προϊόντων

ν.3446/2006 (Α’ 49)

Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις

Άρθρο 21:   Άδειες οδήγησης

ν.3534/2007 (Α’ 40)

Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις

Άρθρο 15: Χορήγηση αδειών οδήγησης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 25: Καταργούμενες διατάξεις

ν.3542/2007 (Α’ 50)

Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57/Α΄)

ν.3710/2008 (Α’ 216)

Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 16: Εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών

Άρθρο 17: Κυρώσεις για παραβάσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.

Ν.3897/10 (Α’208)

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 8: Επιβολή προστίμων από αστυνομικά όργανα (άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ.)

ν.3920/2011 (Α’ 33)

Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις

Άρθρο 17: Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν.2696/1999

ν.4055/2012 (Α’ 51)

Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής

Άρθρο 37: Τροποποίηση του π.δ. 106/2007, της υγειονομικής διάταξης Α5/3010/1985 και των νόμων 4022/2011 και 2696/1999

ν.4058/2012 (Α’ 63)

Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις

Άρθρο 23: Τροποποίηση άρθρων του ν.2696/1999

ν.4070/2012 (Α’ 82)

Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 113: Τροποποίηση άρθρων του ν.2696/1999

Άρθρο 143: Ρυθμίσεις για τους αυτοκινητόδρομους του Διευρωπαϊκού Δικτύου Οδικών Μεταφορών και μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας

ν.4071/2012 (Α’ 85)

Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ

Άρθρο 19: Λοιπές διατάξεις

ν.4155/2013 (Α’ 120)

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεωνκαι άλλες διατάξεις

Άρθρο 49: Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 101: Τροποποίηση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις

Ν.4203/13 (Α’235)

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 15: Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς

ν. 4233/2014  (Α’ 22) Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 16: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
ν. 4275/2014 (Α’ 149)

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 17: Τροποποίηση άρθρου 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Ν.4281/14 (Α’160)

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 215: ΤΜέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στους χερσαίους χώρους λιμένων

Ν.4286/14 (Α’261)

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 14: Τροποποίηση άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. «Επιβολής διοικητικών μέτρων»

Ν.4313/14 (Α΄261)

Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 48: Ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Ν.4530/18 (Α΄59)

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37

ν.4555/2018 (Α’133)

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 270 Ρυθμίσεις για τις τετράχρονες μοτοσικλέτες και το Εθνικό Μητρώο Οχημάτων

ν.4568/2018 (Α’178)

Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις.
Άρθρο 60 Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών οδήγησηςΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Άτυπη Κωδικοποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (2018)

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις που έχουν εισαχθεί έως και τη δημοσίευση του ν.4568/18 (Α’178). (Αρχείο)
 
ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

Αριθμός

 

Τίτλος Νομοθετήματος

 

ν. 2881/2001 (Α’ 16)

Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 14: Ποσοστά κράτησης επί των προστίμων υπέρ Μ.Τ.Ν. & Τ.Α.Ν. – Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) στους χώρους των χερσαίων ζωνών των λιμένων και όσων εξομοιώνονται με αυτούς, από τα όργανα των οικείων Λιμενικών Αρχών.Συνημμένα Αρχεία
pdf documentν. 2696/1999
pdf documentν. 2898/2001
pdf documentν. 2963/2001
pdf documentν. 3082/2002
pdf documentν. 3212/2003
pdf documentν. 3153/2003
pdf documentν. 3254/2004
pdf documentν. 3399/2005
pdf documentν. 3446/2006
pdf documentν. 3534/2007
pdf documentν. 3542/2007
pdf documentν. 3710/2008
pdf documentΥ.Α. 4993/395/11-2-2003
pdf documentΥ.Α. Α-78404/6024/03/16-1-2004
pdf documentΥ.Α. 47963/6654/29-8-2008
pdf documentν. 2881/2001
pdf documentν. 3463/2006
pdf documentΥ.Α. 16703/716/2001
pdf documentΚ.Υ.Α. 43500/5691/2002
pdf documentΚ.Υ.Α. 43917/5066/2006
pdf documentΆτυπη κωδικοποίηση (Μέχρι 2009)
pdf documentΝ.3897/10 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
pdf documentνόμος 4199
pdf documentΑντικατάσταση άρθρου 49 ΚΟΚ
pdf documentn_3212_03 [α308_31.12.03].pdf
pdf documentn_3897_10 [α-208].pdf
pdf documentn_4203_13 [α235_01.11.13].pdf
pdf documentn_4286_14 [α194_19.09.14].pdf
pdf documentn_4313_14 [α261_17.12.14].pdf
pdf documentn_4530_18 [α59_30.03.18].pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων