Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Οδηγός του Πολίτη Αυτοκίνητα Χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. σε περίπτωση κλοπής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μετά των πινακίδων
Αυτοκίνητα
01Έκδοση άδειας κυκλοφορίας νέου επιβατηγού αυτοκινήτου ή επιβατικής μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης
02Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης
03Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
04Εκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) λόγω μεταβίβασης.
05Έκδοση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων δοκιμαστικής κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
06Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή ρυμουλκούμενων λόγω κλοπής ή απώλειας ή φθοράς ή καταστροφής τους
07Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου που έχει εισαχθεί με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις
08Έκδοση άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω αλλαγής κινητήρα
09Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω απώλειας φθοράς ή κλοπής
10Μεταβίβαση και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας ιδιωτικής χρήσης οχήματος λόγω κληρονομιάς
11Αρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)
12Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό
13Χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος (τροχόσπιτου ή μπαγκαζιέρας ή μεταφοράς λέμβων) σε επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Αδεια ρυμούλκισης (μπαγκαζιέρα τρέϊλερ). Αδεια ρυμούλκισης τροχόσπιτου
14Δήλωση ακινησίας φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης
15Αλλαγή χρώματος φορτηγού αυτοκινήτου
16Αδεια κυκλοφορίας λεωφορείου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης
17Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης λεωφορείου δημοσίας χρήσης (Λ.Δ.Χ.) και επιβατικού δημοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχήματος
18Αποχαρακτηρισμός οχήματος δημοσίας χρήσης
19Αδεια κυκλοφορίας υπεραστικού ή αστικού λεωφορείου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης σε αντικατάσταση άλλο
20Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης λεωφορείου ιδιωτικής χρήσης (Λ.Ι.Χ.) και φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (
21Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) οχήματος λόγω μεταβίβασης
22Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης φορτηγού δημοσίας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) οχήματος
23Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ) μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλ/μα σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
24Χορήγηση άδειας φορτηγών αυτοκινήτων και τριτρόχων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλ/μα για γεωργικές κτηνοτροφικές πτηνοτροφικές μελισσοκομικές κ.λ.π. ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες (αγροτική άδεια)
25Τεχνικός έλεγχος οχημάτων
26Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλ/μα (επαγγελματικό)
27Τηλέφωνα Δημοσίων ΚΤΕΟ
28Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) αυτοκινήτου μικτού βάρους πάνω από 4.000 χιλ/μα επαγγελματικού ή αγροτικού για ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες (περιλαμβάνονται γεωργικές κτηνοτροφικές κ.λ
29Χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. σε περίπτωση κλοπής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μετά των πινακίδων
30Χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. σε περίπτωση υπεξαίρεσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μετά των πινακίδων
ATH.ENA CARD
image

Χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. σε περίπτωση κλοπής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μετά των πινακίδων


ΕΝΤΥΠΑ
Κατεβάστε το έντυπο από τα Συνημμένα Αρχεία.

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας όπου τηρείται ο φάκελος του Ε.Δ.Χ. οχήματος.  

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του/των ιδιοκτήτη/ -τών του Ε.Δ.Χ. οχήματος. 
           
2. Βεβαίωση αρμόδιας αστυνομικής αρχής περί δήλωσης του/των ιδιοκτήτη/ -τών κλοπής του Ε.Δ.Χ. οχήματος.
3. Απλό φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. οχήματος.
           
4. Βιβλιάριο μεταβολής κατοχής και κυριότητας του Ε.Δ.Χ. οχήματος.
           
3. Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού τριάντα (30) ευρώ.

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Στην περίπτωση που Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο κλαπεί μετά των πινακίδων του και εφόσον προσκομιστούν στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε χορηγείται ζεύγος πινακίδων με νέο αριθμό κυκλοφορίας.
           
2. Για τη χορήγηση Για τη χορήγηση του σχετικού παραβόλου μέσω της πλατφόρμας του eΠαραβόλου ακολουθείστε τον υπερσύνδεσμο:

https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htmΦορέας Δημοσίου: Υπ.Υποδ.Μεταφ./Επιβατικές Οδικές Μεταφορές→ Κατηγορία Παραβόλου: Πινακίδες σε ΕΔΧ αυτοκίνητο →Τύπος Παραβόλου: Λόγω κλοπής ΕΔΧ αυτοκινήτου με πινακίδες.

 

ΚΟΣΤΟΣ: Παράβολο 30 € υπέρ Δημοσίου.  

ΧΡΟΝΟΣ: Εξαρτάται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας. 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


- 19800/24-05-1982 (Β’ 455) υ.α., όπως ισχύει.

- παρ. 3 της οικ Α 61515/5281/13/7-02-2014 (Β’ 383) υ.α.

- παρ. α’ άρθρου μόνου της Β−39170/850/20−01−1997 (Β΄ 124) κ.υ.α., όπως ισχύει

 

Συνημμένα Αρχεία
Αίτηση για χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. σε περίπτωση κλοπής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μετά των πινακίδων.


Συνημμένα Αρχεία
word document1_ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ_ΕΔΧ_ΛΟΓΩ_ΚΛΟΠΗΣ_ΕΔΧ.doc
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας