22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει) Υπέργειες δεξαμενές πετρελαίου Αντλίες και διανομείς καυσίμων (άρθρα 11-12)
ATH.ENA CARD
image

Υπέργειες δεξαμενές πετρελαίου Αντλίες και διανομείς καυσίμων (άρθρα 11-12)


Άρθρο 11
Υπέργειες  δεξαμενές  πετρελαίου
 
Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε  με  το άρθρο 10  του  Π. Δ. 118 /06 ( ΦΕΚ 119 Α΄/16.06.06).
 
Οι  υπέργειες  δεξαμενές  χρησιμοποιούνται  για την εναποθήκευση  μόνο πετρελαίου θέρμανσης ή φωτιστικού (όχι  πετρελαίου  κίνησης), έχουν  χωρητικότητα (η κάθε δεξαμενή) μέχρι  10 μ3  και η μέγιστη  συνολική είναι  20 μ3.
Η τοποθέτηση  των παραπάνω  υπέργειων δεξαμενών  δεν επιτρέπεται  σε :
- πρατήρια  εντός  σχεδίου
- πρατήρια  εντός οικισμών προ του έτους 1923
 
Η απαγόρευση  τοποθέτησης υπέργειων δεξαμενών  και στην  ζώνη  εύρους  500 μ.  περιμετρικά  των  ορίων  των  προ του 1923  οικισμών  δεν αφορά το παρόν διάταγμα  (Π.Δ. 1224/81).
 
Η τοποθέτηση  των παραπάνω  υπέργειων δεξαμενών επιτρέπεται  μόνο σε  οικισμούς  που έχουν  πληθυσμό, σύμφωνα με την εκάστοτε  ισχύουσα τελευταία απογραφή,  μικρότερο των 2.000 κατοίκων.  Ως  πληθυσμός  θεωρείται  μόνο αυτός  του οικισμού (πάντοτε κατά την τελευταία απογραφή) και όχι του  Δήμου στον οποίο ανήκει. 
 
Αναφορικά με το πάχος του  τοιχώματος των δεξαμενών, λόγω αλλαγής στην αρίθμηση των παραγράφων  του άρθρου 10, αντί  «ως εν παραγρ. 1 περ. α΄  υποπερίπτ.  γγ του  προηγουμένου άρθρου»  ισχύει  προφανώς το   «όπως η  υποπαράγρ.   2α  του προηγούμενου άρθρου».
 
Διευκρινίζεται ότι  δεν θα απαιτείται η υποβολή οικοδομικής άδειας για τα βάθρα σκυροδέματος,  γιατί πρόκειται  για  απλές  συνήθεις κατασκευές ( ενδεικτικά  φαίνονται  τα στοιχεία αυτά στο σκαρίφημα στο Παράρτημα 11.1.), ενώ  αν πρόκειται  για μεταλλική κατασκευή  συνιστάται να είναι επί της δεξαμενής (συγκολλημένη), από το ίδιο το  εργοστάσιο.
 
Η  παρ. στ  όπως  είχε τροποποιηθεί  με το άρθρο 17 του  Π.Δ. 143/89 ( ΦΕΚ Α΄ 69)  παραμένει  ως  παράγραφος «στ» ,  αν και  ταυτίζεται  με το αρχικό  εδάφιο  του άρθρου αυτού αναφορικά  με την  συνολική  μέγιστη  επιτρεπόμενη  χωρητικότητα.    
 
Με  το Π. Δ. 118/06  άρθρο 10  παρ. 4  προστέθηκε  και  νέα  παρ.  (ζ) σύμφωνα  με την οποία  για την  εν γένει  ασφαλέστερη διακίνηση  του  πετρελαίου  θέρμανσης   εντός  του πρατηρίου  (δηλ.  πλήρωση της  υπέργειας  δεξαμενής  με πετρέλαιο θέρμανσης  που  μεταφέρεται  από τα  διυλιστήρια  με το βυτιοφόρο  της  Εταιρείας, πλήρωση του βυτιοφόρου  διανομής  από την υπέργεια  ή και  υπόγεια  δεξαμενή  πετρελαίου θέρμανσης)  είναι δυνατή η  κατασκευή  γεμιστηρίου  μικρής  κλίμακας.  Ως  γεμιστήριο  μικρής  κλίμακας,  σε αντίθεση με αυτά των διυλιστηρίων, νοείται  εγκατάσταση αποτελούμενη από  σταθερές  ή εν μέρει και  εύκαμπτες σωληνογραμμές, βάνες αποκοπής, μετρητές  παροχής  καυσίμου, βαλβίδες αντεπιστροφής,  ρακόρ, αντλίες  κ.ά.  με  την οποία  επιτυγχάνεται  κατά  τρόπο  ασφαλή η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης.
 
Είναι προφανές  ότι  με  την σταθερή εγκατάσταση  μειώνονται  οι κίνδυνοι διαρροής  πετρελαίου, σε σχέση  με  σωλήνες  που τοποθετούνται  πρόχειρα  κάθε  φορά,  μειώνονται  οι  πιθανότητες  ατυχημάτων  για τους  χειριστές   κ.ά.  Η όλη  εγκατάσταση  μελετάται  από  Μηχανολόγο Μηχανικό (Διπλωματούχο  ή Τεχνολόγο), η δε μελέτη  εκτός  της  απεικόνισης  στο σχέδιο  γενικής  διάταξης  περιλαμβάνει  και  διαγραμματικό σχέδιο συνδεσμολογίας, όπως  και  τους  σχετικούς  υπολογισμούς (παροχή και μανομετρικό αντλίας, ταχύτητα ροής, διάμετρο  σωληνογραμμής  κ.ά.) – βλ.  ενδεικτικό σχέδιο στο παράρτημα  11.2.
 
Επίσης  αντί  της  παραπάνω εγκατάστασης μπορεί  να τοποθετηθεί  υπέργεια αντλία   πετρελαίου όπως  οι συνήθεις αντλίες  αλλά με μεγάλη  παροχή (High capacity dispensing pump π.χ.  130 έως 160 lt/min) για  σημαντική μείωση του χρόνου πλήρωσης αλλά  και ασφαλή άντληση.         
 
Παρόμοια εγκατάσταση, με τις ίδιες προδιαγραφές μελέτης, σχεδιασμού κ.ά. μπορεί  να εγκριθεί  και  στην περίπτωση που  από υπόγεια δεξαμενή με πετρέλαιο κίνησης  είναι επιθυμητό να γεμίζεται  («πληρώνεται») η επικαθήμενη  δεξαμενή του βυτιοφόρου του πρατηρίου, ώστε με αυτό να μεταφέρεται ακολούθως το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης στους καταναλωτές που προβλέπεται από την Κ.Υ.Α.  Α8/31284/4774/10.3./26.3.1999  (ΦΕΚ Β΄  259 – βλ. παράρτημα 11.3. ). Σύμφωνα με αυτήν το βυτιοφόρο του πρατηρίου  :  « … θα μεταφέρει:
α. πετρέλαιο θέρμανσης (heating diesel) από τις δεξαμενές του πρατηρίου στον τελικό καταναλωτή.
 
β.  πετρέλαιο κίνησης (automotive diesel), από τις δεξαμενές του πρατηρίου στους καταναλωτές που αναφέρονται στο άρθρο 22, παρ. 7.1, περ. (α) του ν. 2516/97.
 
Οι παραπάνω ενδείξεις (α και β) θα αναγράφονται επί της άδειας κυκλοφορίας του ΒΦΑ - ΙΧ ως παρατηρήσεις. Το μικτό βάρος του εν λόγω αυτοκινήτου, που θα κυμαίνεται από 4.001 χιλ/μα έως 8.000 χιλ/μα, θα προκύπτει από έγκριση τύπου ή από επίσημους εντύπους καταλόγους του εργοστασίου κατασκευής και όχι από τυχόν διασκευή του αυτοκινήτου».
 
Η περίπτωση (α)  της παρ. 7.1 του άρθρου 22 του Ν. 2516/97 αναφέρει (βλ. και 11.4 στο παράρτημα) : « … δικαίωμα διάθεσης  πετρελαιοειδών προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές  έχουν και :
 
α) οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, οι οποίοι  έχουν δικαίωμα  να διαθέτουν πετρέλαιο κίνησης (automotive diesel) για οχήματα, μικρά σκάφη και για άλλες χρήσεις …»  
 
Στην εξυπηρέτηση λοιπών αυτών των περιπτώσεων  (μεταφορά  πετρελαίου σε μαρίνες για ανεφοδιασμό μικρών σκαφών,  μεταφορά πετρελαίου σε εργοτάξια  για τροφοδοσία και μηχανημάτων έργων, για Η/Ζ ξενοδοχείων, νοσοκομείων κ.ά.) αποσκοπεί  η  χορήγηση αυτής της  δυνατότητας. Εναλλακτικά  ισχύει η αδειοδότηση με βάση τις διατάξεις της  Διεύθυνσης  Ανάπτυξης της  Ν.Α. (βλ.  ανάλυση σε άρθρο 2).
 

[ 1 ] 2 3 Επόμενη Σελίδα
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων