06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
image

Διαγωνισμοί


26/06/2009
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1019 του ΥΜΕ» (Διακήρυξη 3/2009)
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1019 του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την παροχή πληροφόρησης προς το επιβατικό κοινό όλης της Χώρας για θέματα επιβατικών δημοσίας χρήσης (ΤΑΧΙ), καθώς και την καταγραφή παραπόνων, καταγγελιών και παρατηρήσεων σε σχέση με την εξυπηρέτηση των επιβατών των ΤΑΧΙ,   για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών».
05/06/2009
Διευκρινίσεις επί των όρων της με αριθμ. 2/2009 Προκήρυξης με θέμα : «Καθαρισμός των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπ. Μ. & Ε., για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών».
22/05/2009
Επανάληψη του ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Καθαρισμός των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους»
Ματαίωση του ανοικτού διαγωνισμού, σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Καθαρισμός των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους» και επανάληψή του με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων αυτού.
05/03/2009
Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο «Αναβάθμιση, επέκταση και ασφάλεια του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου ιδιωτικών ΚΤΕΟ» (Διακήρυξη 1/2009)
Ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ».
03/02/2009
Διευκρινίσεις επί των όρων της με αριθμ. 9/2008 προκήρυξης
Για το διαγωνισμό της με αριθμ. 9/2008 Προκήρυξης με θέμα: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ( ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών (ΓΓΕ) », δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις επί των όρων της Προκήρυξης.
18/12/2008
Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών (ΓΓΕ)» (Διακήρυξη 9/2008)
Ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά , για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου:«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών (ΓΓΕ)».
18/12/2008
Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδικών μηχανογραφικών προγραμμάτων της Γ.Γρ.Επικοινωνιών (Διακήρυξη Νο 8/08)
09/12/2008
Διευκρινίσεις επί των όρων της με αριθμ. 6/2008 προκήρυξης
Για το διαγωνισμό της με αριθμ. 6/2008 Προκήρυξης με θέμα : «προμήθεια δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων», δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις:
09/12/2008
Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού (Διακήρυξη Νο 6/08)
Λόγω της απεργίας των Δημοσίων υπαλλήλων,  που έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ για την 10η Δεκεμβρίου 2008,  ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,  μεταθέτουμε τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού της Διακήρυξης Νο 6/08 κατά επτά ( 7 ) ημέρες. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 17η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 – 10.30 πμ.
04/11/2008
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο ( 2 ) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο ( 2 ) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.
« Προηγούμενα 10
Σελίδες : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] Επόμενα 10 »

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας