22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Επιβατικές Μεταφορές Τμήμα Αστικών Μεταφορών Επιβατηγά οχήματα και Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσης
ATH.ENA CARD
image

Επιβατηγά οχήματα και Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσης


ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Αυτοκίνητο Δημόσιας Χρήσης είναι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2696/1999 (Α’ 57), το αυτοκίνητο όχημα με το οποίο εκτελούνται μεταφορές προσώπων ή πραγμάτων ή μικτές με ολική ή μερική μίσθωση ή με κόμιστρο ανά επιβάτη. Τα δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα έως 10  θέσεων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, που προορίζονται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ονομάζονται Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.). 
Τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα διακρίνονται, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4070/2012 (Α’ 82) όπως ισχύει, σε: α) Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ, ήτοι αυτοκίνητα πέντε (5) θέσεων με μετρητή και β) Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ήτοι αυτοκίνητα από έξι (6) μέχρι εννέα (9) θέσεων χωρίς μετρητή. Ορισμένα εκ των Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ αυτοκινήτων είναι ειδικά διασκευασμένα για τη μεταφορά Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑμΕΑ).
Απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να αποκτήσει άδεια κυκλοφορίας Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου είτε κατόπιν μεταβίβασης κατόπιν σχετικής συμφωνίας αγοραστή και πωλητή, κατά τα οριζόμενα των διατάξεων του άρθρου 102 του ν.4070/2012 (Α’ 82) όπως ισχύει, είτε κατόπιν συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που τα άρθρα 82 έως 112 του ίδιου ανωτέρω νόμου θεσπίζουν. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν.4070/2012 η διαδικασία χορήγησης νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων διενεργείται αποκλειστικά από τις Περιφέρειες της χώρας ενώ οι νέες άδειες για θέση σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων εκδίδονται μετά από αποφάσεις των κατά τόπους αρμόδιων Περιφερειαρχών. Η άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου εκδίδεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη αφού καταβληθεί παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται, κατά τα οριζόμενα της υπ’ αριθμ. οικ Α 51964/4963/24-04-2013 (Β’ 1034) κ.υ.α. στα χίλια ευρώ (1.000 €) (παράγραφος 6 του άρθρου 85 του ν.4070/2012). 
Δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αδειοδότησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου έχουν τα πρόσωπα εκείνα (φυσικά ή νομικά) τα οποία καταθέτουν εμπροθέσμως και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Περιφερειάρχη εντός της περιοχής αρμοδιότητας του οποίου βρίσκεται η έδρα του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου στην οποία ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν, τα εκ του νόμου οριζόμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 107 και 108 του ν.4070/2012.

Οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
Η οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και η εξυπηρέτηση επιβατικού κοινού επιτρέπεται μόνο από πρόσωπα που κατέχουν ισχύουσα ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Η εν λόγω ειδική άδεια, η οποία χορηγείται, ανανεώνεται και επεκτείνεται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο μέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας που τη χορήγησε ή/και επέκτεινε. 

Κόμιστρο για τη μεταφορά με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο 

Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκίνητα
Το κόμιστρο για τα Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκίνητα καθορίζεται και εισπράττεται σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ’ αριθμ. Α 54501/5518/28-01-2014 (Β’ 227) υ.α. «Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα − ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.− ΤΑΞΙ)». Κάθε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο υποχρεούται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Α-οικ.48192/3258/7-11-2000 (Β’ 1349) υ.α. «Έκδοση Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων», για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, να έχει αναρτημένη σε εμφανές από όλους τους επιβάτες σημείο πινακίδα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με το ισχύον τιμολόγιο. 
Οι οδηγοί απαγορεύεται να εισπράττουν κόμιστρο διάφορο του νομίμου, ήτοι ανώτερου ή κατώτερου από το εκ του νόμου καθορισμένο, ενώ με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 98 του ν.4070/2012 θεσπίζονται τα επιβαλλόμενα στους παραβάτες διοικητικά πρόστιμα.  

Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ) αυτοκίνητα
Η ειδική μίσθωση Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκινήτου μαζί με τον οδηγό συνάπτεται αποκλειστικώς είτε εγγράφως, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου τηλεπικοινωνίας. Το αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών με Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ αυτοκίνητο καθορίζεται είτε με προσχώρηση των επιβατών σε αναλυτικό και δεσμευτικό για τον πάροχο των υπηρεσιών τιμοκατάλογο μηνιαίας τουλάχιστον ισχύος, είτε ελευθέρως μετά από διαπραγμάτευση με τον πελάτη. Ο ως άνω τιμοκατάλογος είναι δεσμευτικός για τον πάροχο, αναρτάται στο διαδίκτυο σε ειδική ιστοσελίδα που αναγκαίως διατηρεί ο πάροχος για το σκοπό αυτό και ισχύει για ένα (1) τουλάχιστον μήνα από την ανάρτησή του. 

Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ αυτοκίνητα για τη μεταφορά Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ).
Η ειδική μίσθωση Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ αυτοκινήτου μαζί με τον οδηγό συνάπτεται αποκλειστικώς είτε εγγράφως, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου τηλεπικοινωνίας και καταβάλλεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν.4313/2014, κόμιστρο που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Επισημαίνεται ότι έως σήμερα η εν λόγω υ.α. δεν έχει εκδοθεί. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
- π.δ. 243 και 244/1987 (Α’ 104), όπως ισχύουν.
- π.δ.348/1997 (Α’ 238), όπως ισχύει.
- άρθρο 8 του ν.2801/2000 (Α’ 46), όπως ισχύει.
- άρθρο 20 του ν.3185/2003 (Α’ 229), όπως ισχύει
- ν.3446/2006 (Α’ 49), όπως ισχύει..
- άρθρο 17 του ν.3534/2007, όπως ισχύει.
- άρθρο 24 του ν.3710/2008 (Α’ 216), όπως ισχύει.
- ν.3109/2003 (Α’ 38), όπως ισχύει.
- άρθρα 82 έως 112 του ν.4070/2012 (Α’ 82), όπως ισχύει.
- άρθρο 106 του ν.4199/2013 (Α’ 216), όπως ισχύει.
- άρθρα 31 και 32 του ν.4313/2014 (Α’ 261).
- υπ’ αριθμ. Α 54501/5518/28-01-2014 (Β’ 227) υ.α
- υπ’ αριθμ. οικ Α 51964/4963/24-04-2013 (Β’ 1034) κ.υ.α.
- υπ’ αριθμ. Α-οικ.48192/3258/7-11-2000 (Β’ 1349) υ.α. 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Ι.Χ.) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 
Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία, στις επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α’ 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, να εκμισθώνουν- κατά περίπτωση και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο- αυτοκίνητα οχήματα Ιδιωτικής Χρήσης, όπως επιβατηγά, μοτοσικλέτες, τρίτροχα, τετράτροχα άνω των 50 κ.εκ. φορτηγά, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, με ή χωρίς οδηγό. Ειδικότερα:- Οι όροι και οι προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς εκμίσθωση οχημάτων, οι προϋποθέσεις μίσθωσης αυτών καθώς και λοιπά ειδικότερα θέματα ρυθμίζονται με την υπ’ αριθμ. 16597/29-12-2010 (Β’ 2156) κ.υ.α., όπως ισχύει. - Οι όροι και οι προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς εκμίσθωση οχημάτων, οι προϋποθέσεις μίσθωσης αυτών καθώς και λοιπά ειδικότερα θέματα ρυθμίζονται με την υπ’ αριθμ. 7350/21-03-2014 (Β’ 807) κ.υ.α. - Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων, τα προσόντα των οδηγών καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με την υπ’ αριθμ 15732/13-11-2012 (Β’ 3053) κ.υ.α.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
- υπ’ αριθμ 16597/29-12-2010 (Β’ 2156) κ.υ.α., όπως ισχύει.
 - υπ’ αριθμ. 7350/21-03-2014 (Β’ 807) κ.υ.α
- περίπτωση 1 της υπαπαραγράφου Η.2. του ν.4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει.
- υπ’ αριθμ 15732/13-11-2012 (Β’ 3053) κ.υ.α.
- άρθρο 49 του ν.4276/2014 (Α’ 155)
ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Ι.Χ.) ΟΧΗΜΑΤΑ 
Αυτοκίνητο επιβατηγό είναι το προοριζόμενο για τη μεταφορά κυρίως προσώπων αυτοκίνητο όχημα, 9 κατ’ ανώτατο όριο θέσεων μαζί με τη θέση του οδηγού. Αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης είναι το αυτοκίνητο όχημα με το οποίο εκτελούνται μεταφορές προσώπων χωρίς κόμιστρο και πραγμάτων που ανήκουν στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτού.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Λ.Ι.Χ.)
Σχετική νομοθεσία για τα δικαιούμενα πρόσωπα καθώς και για τη διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας Λεωφορείου Ιδιωτικής Χρήσεως: 
  • ν.δ. 304/1969 (ΦΕΚ Α’ 195)
  • υπ’αριθ. Δ.16900/2550/76 (ΦΕΚ Β’ 828) υ.α.
  • άρθρο 9 του ν. 2465/1997 (Α’ 28)
  • άρθρο 9 του ν.2898/2000 (Α’ 71)
  • υπ’ αριθ. Α οικ 22660/2153/27-05-2010 (Β’ 844) υ.α.
  • υπ’αριθ. οικ 8250/826/8-03-2011 (Β’ 453) υ.α.
  • υπ’αριθ.Οικ.Α-16349/1676/24-05-2013 (Β’ 1329) υ.α.
  • υπ’αριθ. οικ. Α-55040/4304/30-09-2014 (Β’ 2691) υ.α.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων