22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις
ATH.ENA CARD
image

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις18/04/2019

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και τους θυελλώδεις ανέμους του μηνός Φεβρουαρίου 2019 στο νομό Χανίων

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να καλύψει τις απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες που προέκυψαν από τις από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και τους θυελλώδεις ανέμους του μηνός Φεβρουαρίου 2019 στο νομό Χανίων και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από τις ανωτέρω φυσικές καταστροφές, θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για τη στελέχωση του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Νομού Χανίων (Τ.Α.Ε.Φ.Κ Ν. ΧΑΝΙΩΝ), σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν.2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει, β) της παραγράφου 20 του άρθρου ένατου του ν.4057/2012 (Α’ 54), όπως ισχύει, γ) του π.δ. 410/1988 (Α’ 181) και δ) την αριθμ. πρωτ. οικ. 31139/16-04-2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και τους θυελλώδεις ανέμους του μηνός Φεβρουαρίου 2019 στο νομό Χανίων».

Ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων ανέρχεται σε εξήντα (60) και η κατανομή των θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, περιγράφονται κατωτέρω:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΘΕΣΕΙΣ: 60)

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ Μηχανικών

(Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων Μηχανικών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών)

40

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

5

ΤΕ Μηχανικών

10

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

5

ΣΥΝΟΛΟ:

60

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται κατωτέρω, να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση πρόσληψης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που τους ενδιαφέρει.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.
  3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών, όπως περιγράφονται παρακάτω. (Σημείωση: οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι). Συγκεκριμένα:

α) Για τις θέσεις ΠΕ Μηχανικών αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Μηχανικού των ειδικοτήτων: Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου – Μηχανολόγου Μηχανικού και Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας [αρ. 5 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39)] και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

β) Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού αντίγραφοπτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής [αρ. 4 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39)].

γ) Για τις θέσεις ΤΕ Μηχανικών αντίγραφοκατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής [αρ. 15 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39)].

δ) Για τις θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων αντίγραφο:

Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή

Πτυχίου Β΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή

Απολυτήριου τίτλου:

-Ενιαίου Λυκείου ή

-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων, β) Οικονομίας και γ) Βιβλιοθηκονομίας ή

-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών, γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου και δ) Υπαλλήλων Διοίκησης και Εμπορικών Επιχειρήσεων ή

- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπλέον γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου [αρ. 18 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39)].

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα πρόσληψης ένεκα ποινικής καταδίκης, απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το μόνιμο ή τακτικό προσωπικό του Δημοσίου.

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται από 19-04-2019 έως και 03-05-2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91, Παπάγου είτεαυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ίδια διεύθυνση, εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή,το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψηφίου/ας.

           Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε μία (1) εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων.
Συνημμένα Αρχεία
pdf document31139_proslipsi_prosopikou.pdf
pdf document31530_anakoinosi.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
16/05/2019 Παροχή έκπτωσης για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος
10/05/2019 Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
03/05/2019 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 31530/18-04-2019 «Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και τους θυελλώδεις ανέμους του μηνός Φεβρουαρίου 2019 στο νομό Χανίων»
30/04/2019 Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την αποξήλωση και απομάκρυνση στοιχείων αμιάντου σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εκτιμώμενης αξίας #2.000.000,00¤# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
23/04/2019 Εγκύκλιος της κοινής υπουργικής απόφασης µε αρ. πρωτ. 49462/538/18/9-4-2019 (B΄ 1172) των Υπουργών Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων και Υποδοµών και Μεταφορών: «Επιµόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ»
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας
¶δεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων