Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις
image

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις09/01/2017

Ημερίδα SHIFT2RAIL

ΗΜΕΡΙΔΑ SHIFT2RAIL

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜμΕ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ

Η Κοινή Επιχείρηση (S2R) δημοσίευσε στις 11.11.2016 τη δεύτερη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογίας στον σιδηροδρομικό τομέα για το έτος 2017. Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων καθορίστηκε από 10.01.2017 - 30.03.2017.

Με την αφορμή αυτή, και προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνέργεια με τον ερευνητικό χώρο και τους επαγγελματίες του κλάδου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οργανώνει από κοινού με την S2R, ενημερωτική ημερίδα στο αμφιθέατρο του Υπουργείου, στις 24.01.2017, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10.00.

 
Βασικές θεματικές που θα αναπτυχθούν:

• Παρουσίαση του αντικειμένου της Κοινής Επιχείρησης S2R, των χρηματοδοτικών εργαλείων και θεματικών προτεραιοτήτων, τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροοφοριών και δημιουργίας δικτύων μεταξύ δυνητικών δικαιούχων και συνεργατών

• Η νέα πρόσκληση για το 2017 σχετικά με την υποβολή προτεινόμενων έργων για χρηματοδότηση, η οποία δημοσιεύτηκε στις 10 Νοεμβρίου 2016 (ημερομηνία υποβολής προτάσεων 10.01.2017-30.03.2017).

• Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων έργων

• Τα συνηθισμένα λάθη στην υποβολή προτάσεων

• Συμβουλές για τη σύνταξη προτάσεων.

 Υπουργοί, υψηλοί αξιωματούχοι της Ε. Επιτροπής, ο Εκτελεστικός Διευθυντής Shift2Rail, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιντιστούτα μεταφορών, κατασκευαστές σιδηροδρομικού εξοπλισμού και της αλυσίδας προμήθειάς τους (εταιρίες δημιουργίας, λειτουργίας, συντήρησης και ανανέωσης υποδομών και τροχαίου υλικού), επιχειρήσεις τεχνολογίας πληροφοριών (IT), περιλαμβανομένων και μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων, της Ελλάδος και γειτονικών χωρών, προσκαλούνται να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά στην εν λόγω ημερίδα.  

 
H Κοινή Επιχείρηση Shift2Rail αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία τεχνολογιών, η οποία επικεντρώνεται στην έρευνα και τεχνολογία, καθώς και σε λύσεις προσα -

νατολισμένες στις ανάγκες της αγοράς, επιταχύνοντας την ένταξη νέων και προηγμένων τεχνολογιών σε καινοτόμες λύσεις σιδηροδρομικών προϊόντων. Η Κοινή Επιχείρηση S2R προωθεί την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Σιδηροδρομικής Βιομηχανίας, με στόχο την ολοκλήρωση του Ενιαίου Σιδηροδρομικού Χώρου.

 

SHIFT2RAIL INFODAY
Greek SMEs financing opportunity in railways 


The Joint Undertaking (S2R) published in 11.11.2016 the second call for proposals for funding research and innovation activities in the rail sector for the year 2017. The deadline for submission of proposals is from 10.01.2017 to 30.03.2017.


On that occasion and in order to achieve greater synergy with the research area and professionals at national and international level, the Ministry of Infrastructure and Transport will organise, jointly with the S2R, an info day in the Auditorium of the Ministry, on Tuesday 24.01.2017, at 10.00.


Key topics to be developed:

 

• Presentation of the scope of the S2R Joint Undertaking, the financial instruments and thematic priorities, the possibility of sharing information and creating networks between potential beneficiaries and partners


• Τhe new call for 2017 concerning the submission of proposed projects for financing, which was published on 10 November 2016 (date for submission of proposals 10.01.2017-30.03.2017).


• Essential evaluation criteria of the proposed projects

 

• Typical errors in the proposals

 

• Advice on drafting proposals.

 

Ministers, senior officials of the E. Commission, the Executive Director of Shift2Rail, universities, transport research institutes, rail equipment manufacturers and their supply chain (constructing, operating, maintaining and renewing infrastructure and rolling stock companies), IT companies, including SMEs of Greece and neighbouring countries, are invited to attend and actively participate in this workshop.

 

The Shift2Rail Joint Undertaking is the first European technology initiative, which focuses in particular on research and technology and in market oriented solutions by

 

accelerating the integration of new and advanced technologies into innovative rail product solutions. The S2R Joint Undertaking promotes the competitiveness of the European Rail Industry towards the completion of the Single European Rail Area.

 

On the website of the Ministry more information (invitation, registration form) will be posted shortly. For more details on the current calls please visit the S2R website.

E-mail: a.vlachou@yme.gov.gr, d.riska@yme.gov.gr or on the website of the Ministry of Infrastructure and Transport
Συνημμένα Αρχεία
γενική πρόσκληση Shift2Rail.rtf
word documentΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧ.DOC
word documentPARTICIPATION FORM_en.doc
Εκτύπωση