08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις
ATH.ENA CARD
image

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις10/05/2010

Διευκρινίσεις για επιχορήγηση συμμετοχής νέων επιστημόνων/ερευνητών σε διεθνή αναγνωρισμένα συνέδρια που πραγματοποιούνται εντός ή εκτός Ελλάδας

Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων στo πλαίσιο  της εφαρμογής των μέτρων για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων,  που προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 71611/2874/2009 (ΦΕΚ Β’ 1752/25-08-2009) «Καθορισμός μέτρων για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων», προσκάλεσε νέους επιστήμονες/ερευνητές να υποβάλουν υποψηφιότητα για την επιχορήγηση της συμμετοχής τους σε διεθνή αναγνωρισμένα συνέδρια που πραγματοποιούνται εντός ή εκτός Ελλάδας με αντικείμενο σχετικό με τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων. Για την εφαρμογή των προβλεπομένων διατάξεων διευκρινίζονται τα εξής:
 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
1.       Δικαίωμα υποβολής έχει κάθε νέος επιστήμονας/ερευνητής, η ερευνητική εργασία ή το άρθρο (εφεξής «εργασία») του οποίου:
α) έχει εκπονηθεί σε ερευνητικό φορέα του Δημοσίου Τομέα, Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας και
β) έχει επιλεγεί από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου για παρουσίαση και οπωσδήποτε για δημοσίευση στα πρακτικά αυτού.
2.       Ως «νέος» νοείται ο επιστήμονας/ερευνητής ο οποίος δεν θα έχει συμπληρώσει το τριακοστό έτος της ηλικίας του μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
3.       Ως «παρουσίαση» νοείται τόσο η προφορική (oral presentation) όσο και η έκθεση με πόστερ - αφίσα (poster presentation).
4.       Κάθε εργασία είναι δυνατό να υποβληθεί για χρηματοδότηση μόνο από έναν ερευνητή.
5.       Σε περίπτωση έγκρισης της επιχορήγησης θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην εργασία ότι έτυχε μερικής επιχορήγησης από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (π.χ. This work was partially funded by the General Secretariat of Communications, Ministry of Infrastracture , Transport and Networks“)
 
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών (Αναστάσεως 2, Παπάγος, ΤΚ 10191,  Γραφείο Πρωτοκόλλου για την «Διεύθυνση Διαχείρισης και Ελέγχου Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων») Φάκελο Υποψηφιότητας που θα περιλαμβάνει:
1)      Αίτηση του υποψηφίου με τα προσωπικά του στοιχεία (ταχ. διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ), καθώς και αναλυτική περιγραφή με πλήρη στοιχεία (τίτλος, τόπος και χρόνος διεξαγωγής, ιστοσελίδα) του συνεδρίου και του οργανισμού διοργάνωσης.
2)      Επιστολή της επιστημονικής  επιτροπής του συνεδρίου με την οποία γίνεται αποδεκτή η υποβληθείσα εργασία προς παρουσίαση (acceptance letter). Στην επιστολή θα πρέπει να αναφέρεται η βαθμολόγηση της εργασίας από την κριτική επιτροπή του συνεδρίου και το ποσοστό αποδοχής εργασιών (acceptance rate) του συνεδρίου, αν αυτή η πληροφορία είναι διαθέσιμη. Η επιστολή είναι δυνατόν να είναι απόσπασμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν η εργασία παρουσιασθεί κατόπιν πρόσκλησης της επιστημονικής επιτροπής απαιτείται αντίγραφο της πρόσκλησης.
3)      Αντίγραφο της εργασίας η οποία εγκρίθηκε για παρουσίαση από την επιστημονική επιτροπή.
4)      Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι ο αιτών δεν έχει λάβει και δεν πρόκειται να λάβει χρηματοδότηση από άλλη πηγή για την παρουσίαση της εργασίας στο υπόψη συνέδριο.
5)      Αντίγραφο του προγράμματος του συνεδρίου όπου εμφανίζεται η εργασία (εάν είναι διαθέσιμο μέχρι την ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Υποψηφιότητας).
6)      Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου (ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης).
7)      Πλήρες βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
8)      Οποιοδήποτε άλλο, σχετικό με την εργασία στοιχείο, το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο για την αξιολόγηση της αίτησης του υποψηφίου.
9)      Πίνακα προϋπολογισμού εξόδων συμμετοχής στο συνέδριο. Στον Πίνακα περιλαμβάνονται μόνο το κόστος εισιτηρίων μέσων μαζικής μεταφοράς (μετ’ επιστροφής), και το τυχόν κόστος συμμετοχής στο συνέδριο (εγγραφή και τυχόν δαπάνες για την απόκτηση των πρακτικών του συνεδρίου). Οι δαπάνες μετακίνησης και συμμετοχής στο συνέδριο ακολουθούν τους κανόνες που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους του ΥΥΜΔ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Φάκελο Υποψηφιότητας εφόσον δεν έχει εξαντληθεί η προβλεπόμενη επιχορήγηση έως δέκα (10) νέων επιστημόνων/ερευνητών και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και μέχρι την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης για το νέο Ακαδημαϊκό έτος.
 
Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:
Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφαίνεται εντός τριάντα (30) ημερών για την έγκριση της  χορήγησης του ποσού, τηρώντας αυστηρή χρονολογική σειρά προτεραιότητας και  λαμβάνοντας υπόψη:
1)      Τη συνάφεια του αντικειμένου της εργασίας με τον τομέα της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων.
2)      Το κύρος και την αναγνωρισιμότητα του συνεδρίου.
3)      Το κύρος και την αναγνωρισιμότητα του οργανισμού που διοργανώνει το συνέδριο.
4)      Τη βαθμολόγηση της εργασίας από την κριτική επιτροπή του συνεδρίου.
5)      Το ποσοστό αποδοχής εργασιών προς παρουσίαση στο συγκεκριμένο συνέδριο (acceptance rate).
6)      Πιθανή πρόσκληση από την επιστημονική επιτροπή για παρουσίαση της εργασίας.
7)      Το βιογραφικό σημείωμα του αιτούντος.
8)      Την πιθανή προηγούμενη χρηματοδότηση του αιτούντος από την ίδια δράση το ίδιο ή προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
 
 
 
Δ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ:
1.       Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών τα πρακτικά αξιολόγησης συνοδευόμενα από τους σχετικούς Φακέλους Υποψηφιότητας.
2.       Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ελέγχου Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων ενημερώνει εγγράφως τον κάθε ενδιαφερόμενο για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του Φακέλου Υποψηφιότητας του.
3.       Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εγκρίνεται η επιχορήγηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 71611/2874/2009 (ΦΕΚ Β’ 1752), εκδίδεται υπουργική απόφαση περί εγκρίσεως επιχορήγησης συμμετοχής στο συνέδριο έως του ποσού των 1500 Ευρώ, αναρτάται σχετική ανακοίνωση στον ιστοχώρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και ενημερώνεται η ΕΕΤΤ.
4.       Όταν συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός επιχορηγήσεων αναρτάται σχετική ανακοίνωση στον ιστοχώρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων για την ενημέρωση ενδιαφερομένων ώστε να μην υποβάλλονται νέα αιτήματα επιχορήγησης μέχρι την έκδοση νεωτέρας σχετικής Πρόσκλησης.
 
Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.
1.       Μετά την πραγματοποίηση του συνεδρίου ο συμμετέχων υποβάλλει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τα εξής:
·         Αίτηση στην οποία μνημονεύει την υπουργική απόφαση έγκρισης επιχορήγησης συμμετοχής του στο συνέδριο.
·         Αποδεικτικό πληρωμής της συμμετοχής του στο συνέδριο (εγγραφή και τυχόν δαπάνες απόκτησης των πρακτικών του συνεδρίου).
·         Αποδεικτικό του αντιτίμου των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων μαζικής μεταφοράς (αεροπορικά εισιτήρια, εισιτήρια τραίνων, λεωφορείων και πλοίων) καθώς και τα αντίστοιχα εισιτήρια και κάρτες επιβίβασης.
2.       Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μεριμνά για την καταβολή της σχετικής δαπάνης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.Συνημμένα Αρχεία
word documentΔιευκρινίσεις για επιχορήγηση συμμετοχής νέων επιστημόνων/ερευνητών σε διεθνή αναγνωρισμένα συνέδρια
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων