Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί02/01/2007

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την περίοδο 2007-2013

    
                                               
                                                                                Παπάγου,      27   Δεκεμβρίου  2006
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ           Αριθμ. Πρωτ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ          72934 / 15741
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
                                                                                                                                                
Ταχ. Διεύθυνση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
e-mail
:
:
:
:
:
:
Αναστάσεως & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου
Γ. Τασιολάμπρος – Αθ. Μαντζιώκας
210.650.88.15-210.650.83.33
210.650.83.92
g.tasiolambros@yme.gov.gr
a.mantziokas@yme.gov.gr
ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9 /2006
 
 
 
 
 
Ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη  συμφερότερη  προσφορά  , για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την περίοδο 2007-2013».
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΕ : 28-12-2006
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ
ΦΕΚ KΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 28-12-2006
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ EΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡ.ΤΥΠΟ:29-12-2006
 
 
       ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                              ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 
Ημερομηνία
Ημέρα
 
 
Ώρα
 
Υπουργείο
Μεταφορών & Επικοινωνιών
 
Ημ. Μην. Έτος
εβδομάδας
 
 
 
 
22-2-2007
Πέμπτη
 
 
13:00 μ.μ.
 
 
Αναστάσεως & Τσιγάντε
Παπάγου -    2ος Όροφος
Γραφείο 207
 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
:
952.000  ευρώ      (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)
Χρονική διάρκεια του έργου
:         
    Έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
A. Τις διατάξεις:
του  άρθρου  24   του  ν.  2198 / 94 , σχετικά  με  την   « παρακράτηση  φόρου  εισοδήματος  από  εμπορικές  επιχειρήσεις » ,
του ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
του  π. δ. 394 / 96   « Κανονισμός    Προμηθειών     Δημοσίου » (εφαρμοζομένου αναλογικά), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του ν. 3377 / 2005( κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ),
του ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τη οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.»,
του π.δ. 293/99 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε με τα 100 / 2002  ,  59 / 2003 και 99 / 2005 και  ισχύει   σήμερα,
του π.δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές συναλλαγές»,
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» ,
του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ. 63 / 2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» και
του ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
Β. Το με αριθμ. 1533/18-12-2006 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών με θέμα: « Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο : ‘Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την περίοδο 2007-2013’».
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προκηρύσσουμε ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την περίοδο 2007-2013». Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στη σχετική προκήρυξη , η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της παρούσας.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ήτοι: την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2007  & ώρα 13:00 μ.μ., στο κτίριο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Αναστάσεως & Τσιγάντε - Παπάγου, 2ος όροφος – Γραφείο 207).
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής τους, όπως περιγράφεται στη σχετική προκήρυξη.
Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
 α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (Ημεδαπά ή αλλοδαπά),
 β) Συνεταιρισμοί και
 γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες ή συμπράξεις φυσικών και νομικών προσώπων, που υποβάλλουν  κοινή  προσφορά και των οποίων τα μέλη ευθύνονται εξ ολοκλήρου.
Οι συμμετέχοντες που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα πρέπει να πληρούν τους όρους συμμετοχής, βάσει της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας της χώρας που έχουν έδρα. Σε περίπτωση έλλειψης σχετικής νομοθεσίας, οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τους όρους σύναψης «Δημόσιας σύμβασης», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του τίτλου Ι της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18-6-92.
Στην περίπτωση κοινοπραξιών δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί με ιδιαίτερη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Αυτό είναι δυνατό να απαιτηθεί σε περίπτωση επιλογής τους. Τα μέλη των κοινοπραξιών ή συμπράξεων ευθύνονται εις ολόκληρο, έναντι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές.
Για κάθε θέμα, που δε ρυθμίζεται στην παρούσα προκήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 2362/95 , του π.δ. 394/96 (εφαρμοζόμενου αναλογικά) , της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ καθώς και οι όροι, που αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από πενταμελή επιτροπή, που θα συγκροτηθεί με νεώτερη απόφασή μας.
Έργο  της  εν λόγω επιτροπής είναι :
α)Η παραλαβή , μονογραφή και  αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών και η μονογραφή των τριών ( 3 ) υποφακέλων.
β)Η αποσφράγιση του υποφακέλου με την  ένδειξη « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ » , η μονογραφή και ο έλεγχος του περιεχομένου του και η υποβολή σχετικού πρακτικού στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών , για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Το έργο ολοκληρώνεται  από την επιτροπή, το αργότερο, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
γ)Η αποσφράγιση του υποφακέλου με την ένδειξη « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » , η μονογραφή , ο έλεγχος και η αξιολόγηση του περιεχομένου του και η υποβολή σχετικού πρακτικού στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών , για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Το έργο ολοκληρώνεται από την επιτροπή , το αργότερο, μέσα σε είκοσι  ( 20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της  απόφασης  έγκρισης  αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών ( και εφόσον παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες υποβολής ενστάσεων ή προφυγών κατ’ αυτής ).
δ)Η μονογραφή  και αποσφράγιση του υποφακέλου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , ο έλεγχος και η αξιολόγηση του περιεχομένου του και η υποβολή σχετικού πρακτικού στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο θα περιλαμβάνεται η πρόταση για το αποτέλεσμα της διαδικασίας του διαγωνισμού. Το έργο αυτό ολοκληρώνεται   από την επιτροπή, το αργότερο, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
Η Επιτροπή εξέτασης και κρίσης των ενστάσεων και των προσφυγών, που τυχόν θα υποβληθούν κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, θα συγκροτηθεί με νεώτερη απόφασή μας.
Αντίγραφα της παρούσας διακήρυξης δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Αναστάσεως & Τσιγάντε - Παπάγου, 2ος όροφος, τηλ.: 210.650.88.15, αρμόδιος κος Τασιολάμπρος και τηλ.: 210.650.83.33, αρμόδιος κος Μαντζιώκας, e-mail: a.mantziokas@yme.gov.gr) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης σε προθεσμία  είκοσι (20) ημερών πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή.
Το Υπ.Μ.&Ε. θα δώσει έγκαιρα, έξι (6) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, διευκρινίσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εγγράφως εντός του προαναφερθέντος διαστήματος των είκοσι (20) ημερών. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Υπ. Μ.&.Ε.
Περίληψη της προκήρυξης:
Α) να δημοσιευθεί :
Στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Στο ΦΕΚ Κρατικών Προμηθειών και
Στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες:
α) «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»,
β) «ΕΞΠΡΕΣ» και
γ) «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ».
Τα έξοδα δημοσίευσης για μεν την εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, για δε τον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνουν το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.
     Β)να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπ. Μ. & Ε.
Η δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την περίοδο 2007-2013» προϋπολογίζεται στο ποσό των # 952.000,00 # ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) και βαρύνει την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων.
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ                                                                       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η σχετική προκήρυξη
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                    ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ
1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Πολιτικό Γραφείο Υπουργού                                              
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών       
Γραφείο Γενικού Διευθυντή                                          
Διοικητικής Υποστήριξης
Γραφείο Γενικής  Διευθύντριας
Επικοινωνιών                                                               
Δ/νση Οργάν. & Πληροφορικής
(με συνημμένη δισκέτα ,                                
 για  ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ                                         
           ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                                          
        3ης Σεπτεμβρίου 36                                       
         10432-Αθήνα
3.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ    
           Ακαδημίας 7
         106 71 Αθήνα 
                                                                  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νση Οικονομ. Υπηρεσιών
κ. Διευθύντρια
Τμήμα Προμηθειών
Γ. Τασιολάμπρο
Αθ. Μαντζιώκα
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
ΙΩΑΝΝΑ ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ
 

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας