Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί21/09/2018

Προμήθεια και εκτύπωση διαφόρων εντύπων, για κάλυψη αναγκών του ΥΠ.Υ.ΜΕ. και των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Κ.Τ.Ε.Ο. των Π.Ε. της Χώρας


ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

 

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

 

 

1. Προμήθεια Αυτοκόλλητων Ενδεικτικών Σημάτων (ΕΣΤΕ) έτους λήξης 2021: 100.000 τμχ

Προμήθεια Αυτοκόλλητων Ενδεικτικών Σημάτων (ΕΣΤΕ) έτους λήξης 2020: 40.000 τμχ

 

2. Προμήθεια Εντύπων Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) επιβατικών οχημάτων: 400.000 τμχ

 

3. Προμήθεια Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων: 25.000 τμχ

 

4. Προμήθεια βιβλίων αδειών ΕΔΥΜ 2018-2019: 113 τμχ

 

5. Προμήθεια χάρτου Α4 σε πράσινο χρώμα: 2 πακέτα των 500 φύλλων

    Προμήθεια χάρτου Α4 σε κίτρινο χρώμα: 2 πακέτα των 500 φύλλων

 

6. Άδειες διέλευσης: α) Έντυπα/χώρα με ένδειξη έτους 2019: 100.100 αντίτυπα

   β) Έντυπα/κενό με ένδειξη έτους 2019: 3.000 αντίτυπα

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

Σύμφωνα με το παράρτημα που επισυνάπτεται.

Ο προμηθευτής πριν προβεί σε μαζική παραγωγή των εντύπων θα

 πρέπει να προσκομίσει, υποχρεωτικά, δοκίμια προς έγκριση στην

αρμόδια Υπηρεσία.

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Ο χρόνος παράδοσης αναγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα που

 επισυνάπτεται. Στο χρόνο παράδοσης δεν προσμετράται το χρονικό

διάστημα από την κατάθεση του δοκιμίου προς έγκριση στην αρμόδια

Υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία απάντησης της Υπηρεσίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ

 

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 39-110 - Κ.Α.Ε. 0843


ΦΠΑ

 

20.000,00  ευρώ

Φ.Π.Α.

 

24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ

ΦΠΑ

 

24.800,00 ευρώ

CPV

 

1. 44423400-5 (Σήματα και συναφή είδη)

2. 22820000-4 (Έντυπα)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Απευθείας Ανάθεση

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, κατά είδος.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

 

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,

σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

1.        Φόρος εισοδήματος 4% για προμήθεια επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

2.        0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204)

3.         0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι προσφορές θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα υποβάλλονται στο

 Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2, Παπάγου) τις

 εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 έως 14:30 με σχετική επιστολή

 κατάθεσης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

26-09-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί α) στους δικτυακούς τόπους της

Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr και β) στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων                     (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr                                                                                 


'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
10/12/2018 Πρωτογενές αίτημα για την υλοποίηση βραχυπρόθεσμου επικοινωνιακού προγράμματος για την προώθηση της Χώρας ως Διεθνές Διαμετακομιστικό Κέντρο
10/12/2018 Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία των εργαστηρίων της Διεύθυνσης Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
10/12/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής, στη Θεσσαλονίκη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Xρήστου Σπίρτζη και των κ.κ. Αντωνίου Σαμιωτάκη, Παναγιώτη Μαγκούφη και Δημήτρη Γελαδαρόπουλου
07/12/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια : 1. καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης), 2. καυσίμων πετρελαιοκινητήρων diesel, και 3. λιπαντικών κινητήρων, για το έτος 2019
06/12/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλλες των κ.κ. Μαρίνας Πεππέ (Ειδική σύμβουλος του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών) και Παρασκευής-Μαρίας Τούρλου (Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης Μεταφορών ) από 10 έως 12 Δεκεμβρίου 2018
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο