17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί21/09/2018

Προμήθεια και εκτύπωση διαφόρων εντύπων, για κάλυψη αναγκών του ΥΠ.Υ.ΜΕ. και των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Κ.Τ.Ε.Ο. των Π.Ε. της Χώρας


ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

 

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

 

 

1. Προμήθεια Αυτοκόλλητων Ενδεικτικών Σημάτων (ΕΣΤΕ) έτους λήξης 2021: 100.000 τμχ

Προμήθεια Αυτοκόλλητων Ενδεικτικών Σημάτων (ΕΣΤΕ) έτους λήξης 2020: 40.000 τμχ

 

2. Προμήθεια Εντύπων Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) επιβατικών οχημάτων: 400.000 τμχ

 

3. Προμήθεια Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων: 25.000 τμχ

 

4. Προμήθεια βιβλίων αδειών ΕΔΥΜ 2018-2019: 113 τμχ

 

5. Προμήθεια χάρτου Α4 σε πράσινο χρώμα: 2 πακέτα των 500 φύλλων

    Προμήθεια χάρτου Α4 σε κίτρινο χρώμα: 2 πακέτα των 500 φύλλων

 

6. Άδειες διέλευσης: α) Έντυπα/χώρα με ένδειξη έτους 2019: 100.100 αντίτυπα

   β) Έντυπα/κενό με ένδειξη έτους 2019: 3.000 αντίτυπα

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

Σύμφωνα με το παράρτημα που επισυνάπτεται.

Ο προμηθευτής πριν προβεί σε μαζική παραγωγή των εντύπων θα

 πρέπει να προσκομίσει, υποχρεωτικά, δοκίμια προς έγκριση στην

αρμόδια Υπηρεσία.

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Ο χρόνος παράδοσης αναγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα που

 επισυνάπτεται. Στο χρόνο παράδοσης δεν προσμετράται το χρονικό

διάστημα από την κατάθεση του δοκιμίου προς έγκριση στην αρμόδια

Υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία απάντησης της Υπηρεσίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ

 

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 39-110 - Κ.Α.Ε. 0843


ΦΠΑ

 

20.000,00  ευρώ

Φ.Π.Α.

 

24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ

ΦΠΑ

 

24.800,00 ευρώ

CPV

 

1. 44423400-5 (Σήματα και συναφή είδη)

2. 22820000-4 (Έντυπα)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Απευθείας Ανάθεση

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, κατά είδος.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

 

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,

σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

1.        Φόρος εισοδήματος 4% για προμήθεια επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

2.        0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204)

3.         0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι προσφορές θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα υποβάλλονται στο

 Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2, Παπάγου) τις

 εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 έως 14:30 με σχετική επιστολή

 κατάθεσης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

26-09-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί α) στους δικτυακούς τόπους της

Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr και β) στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων                     (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr                                                                                 


'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
18/10/2018 Πρωτογενές αίτημα για ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονή στη Σεούλ του κ. Αλέξανδρου Ντούρα από 04 έως 08 Νοεμβρίου 2018
18/10/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στo Γκρατς της Αυστρίας του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη, των κ.κ. Καλλιόπης Ντούτη (Διπλωματική Σύμβουλος του Υπουργού Υ.ΜΕ.), Ιωάννας Κουφάκη (Εκπρόσωπος του Υ.ΠΥ.ΜΕ. στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε με έδρα τις Βρυξέλλες) και Αστεριάδη Οικονόμου (αποσπασμένος αστυνομικός για την ασφάλεια του Υπουργού) από 28 έως 30 Οκτωβρίου 2018
18/10/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλλες της κ. Δέσποινας Δημοσθενιάδου από 23 έως 25 Οκτωβρίου 2018
10/10/2018 Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή μεταφορικής επιχείρησης, που θα αναλάβει τη μεταστέγαση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Μακεδονίας, της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) και του αρχείου της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
10/10/2018 Πρωτογενές αίτημα για την αποξήλωση και αντικατάσταση θύρας εξόδου στην κεντρική είσοδο του κτιρίου του ΥΠ.Υ.ΜΕ. επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας