Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί21/09/2018

Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση του Συστήματος Διοικητικής Ικανότητας


Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

 

Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσιών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
  
           
 

Στελέχωση Υπηρεσιών

           
 

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση του Συστήματος Διοικητικής Ικανότητας των κάτωθι Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (οι συμβάσεις θα αφορούν προμήθειες και υπηρεσίες).

 

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο του Συμβούλου περιλαμβάνει:

 

1.         Ανασκόπηση υφιστάμενης κατάστασης (Gap Analysis)
Ανασκόπηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών και αναγνώριση των κενών σε επίπεδο οργανωτικό και λειτουργικό που πρέπει να καλυφθούν προκειμένου η εκάστοτε Υπηρεσία να καλύψει τις απαιτήσεις του «Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας» (Σ.Δ.Ε.).


 

 

2.         Καθορισμός των περιεχομένων και της δομής του Σ.Δ.Ε.,
Σχεδιασμός της κατάλληλης δομής και περιεχομένου του Σ.Δ.Ε., το οποίο θα καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής σε ενδεχόμενη μετατροπή της οργανωτικής δομής των υπηρεσιών.


3.          Ενημέρωση και Εκπαίδευση Επιλεγμένου Προσωπικού
Παροχή της απαιτούμενης ενημέρωσης και εκπαίδευσης επιλεγμένου προσωπικού της κάθε Υπηρεσίας σε σχέση με τις απαιτήσεις ανάπτυξης, εφαρμογής και επιθεώρησης του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας.


4.         Ανάπτυξη των Εγγράφων του Σ.Δ.Ε.
Καταγραφή και σχεδιασμός όλων των απαραίτητων Διαδικασιών και λοιπών εγγράφων τεκμηρίωσης του Σ.Δ.Ε., τα οποία θα παραδοθούν στην οικεία Υπηρεσία για έλεγχο, τελική έγκριση και εφαρμογή.


5.          Προετοιμασία Φακέλου Διοικητικής Ικανότητας
Συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων και κατάρτιση φακέλου Διοικητικής Ικανότητας, ο οποίος θα κατατίθεται σε κάθε περίπτωση αίτησης χρηματοδότησης

 

Α. Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και  Εγκαταστάσεων:

1.1     Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34) (άτομα 20)

1.2     Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35) (άτομα 17)

1.3     Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) (άτομα 25)

Προϋπολογισμός: €7.500,00 πλέον ΦΠΑ

 

Β. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών

2.1 Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Δ31) (άτομα 14)

2.2  Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (Δ30) (άτομα 12)

2.3  Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Μεταφορών (Δ33) (άτομα 11)

Προϋπολογισμός: €7.500,00 πλέον ΦΠΑ

 

Γ. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οδικής  Ασφάλειας

3.1  Διεύθυνση Ανάπτυξης Μεταφορών (Δ29) (άτομα 21)

3.2  Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφαλείας (Δ30) (άτομα 22)

Προϋπολογισμός: €5.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

Προσόντα Ανάδοχου

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατέχει:

-Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO9001:2015,

- Εμπειρία στην υλοποίηση έργων Διαχειριστικής Επάρκειας κατά το ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και ΕΣΠΑ 2014-2020 (τουλάχιστον 3 έργα)

 

 

 Τα μέλη της ομάδας έργου που θα συστήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει:

 

·           Να κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι.

·           Να έχουν εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων ή συναφών υπηρεσιών.

Χρόνος Υλοποίησης

Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

CPV

79132000-8 (Υπηρεσίες πιστοποίησης)

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

20.000,00€

Φ.Π.Α. 24%

   4.800,00€

 

Συνολικός Προϋπολογισμός 

24.800,00€

 

Χρηματοδότηση

Τακτικός προϋπολογισμός, Ε.Φ.: 39-110, Κ.Α.Ε.: 0899

 

Διαδικασία ανάθεσης

 

Κριτήριο Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

 

Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για μία ή για δύο ή για το σύνολο των Γενικών Διευθύνσεων.

Υποβολή Προσφορών

 

 

 

Καταληκτική Ημερομηνία

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο που Υπουργείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07.00-14.30.

 

Παρασκευή 28/09/2018

 

Δημοσιότητα

α) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr

β) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf document66375.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
10/12/2018 Πρωτογενές αίτημα για την υλοποίηση βραχυπρόθεσμου επικοινωνιακού προγράμματος για την προώθηση της Χώρας ως Διεθνές Διαμετακομιστικό Κέντρο
10/12/2018 Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία των εργαστηρίων της Διεύθυνσης Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
10/12/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής, στη Θεσσαλονίκη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Xρήστου Σπίρτζη και των κ.κ. Αντωνίου Σαμιωτάκη, Παναγιώτη Μαγκούφη και Δημήτρη Γελαδαρόπουλου
07/12/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια : 1. καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης), 2. καυσίμων πετρελαιοκινητήρων diesel, και 3. λιπαντικών κινητήρων, για το έτος 2019
06/12/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλλες των κ.κ. Μαρίνας Πεππέ (Ειδική σύμβουλος του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών) και Παρασκευής-Μαρίας Τούρλου (Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης Μεταφορών ) από 10 έως 12 Δεκεμβρίου 2018
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο