17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί21/09/2018

Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση του Συστήματος Διοικητικής Ικανότητας


Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

 

Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσιών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
  
           
 

Στελέχωση Υπηρεσιών

           
 

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση του Συστήματος Διοικητικής Ικανότητας των κάτωθι Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (οι συμβάσεις θα αφορούν προμήθειες και υπηρεσίες).

 

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο του Συμβούλου περιλαμβάνει:

 

1.         Ανασκόπηση υφιστάμενης κατάστασης (Gap Analysis)
Ανασκόπηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών και αναγνώριση των κενών σε επίπεδο οργανωτικό και λειτουργικό που πρέπει να καλυφθούν προκειμένου η εκάστοτε Υπηρεσία να καλύψει τις απαιτήσεις του «Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας» (Σ.Δ.Ε.).


 

 

2.         Καθορισμός των περιεχομένων και της δομής του Σ.Δ.Ε.,
Σχεδιασμός της κατάλληλης δομής και περιεχομένου του Σ.Δ.Ε., το οποίο θα καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής σε ενδεχόμενη μετατροπή της οργανωτικής δομής των υπηρεσιών.


3.          Ενημέρωση και Εκπαίδευση Επιλεγμένου Προσωπικού
Παροχή της απαιτούμενης ενημέρωσης και εκπαίδευσης επιλεγμένου προσωπικού της κάθε Υπηρεσίας σε σχέση με τις απαιτήσεις ανάπτυξης, εφαρμογής και επιθεώρησης του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας.


4.         Ανάπτυξη των Εγγράφων του Σ.Δ.Ε.
Καταγραφή και σχεδιασμός όλων των απαραίτητων Διαδικασιών και λοιπών εγγράφων τεκμηρίωσης του Σ.Δ.Ε., τα οποία θα παραδοθούν στην οικεία Υπηρεσία για έλεγχο, τελική έγκριση και εφαρμογή.


5.          Προετοιμασία Φακέλου Διοικητικής Ικανότητας
Συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων και κατάρτιση φακέλου Διοικητικής Ικανότητας, ο οποίος θα κατατίθεται σε κάθε περίπτωση αίτησης χρηματοδότησης

 

Α. Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και  Εγκαταστάσεων:

1.1     Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34) (άτομα 20)

1.2     Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35) (άτομα 17)

1.3     Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) (άτομα 25)

Προϋπολογισμός: €7.500,00 πλέον ΦΠΑ

 

Β. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών

2.1 Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Δ31) (άτομα 14)

2.2  Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (Δ30) (άτομα 12)

2.3  Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Μεταφορών (Δ33) (άτομα 11)

Προϋπολογισμός: €7.500,00 πλέον ΦΠΑ

 

Γ. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οδικής  Ασφάλειας

3.1  Διεύθυνση Ανάπτυξης Μεταφορών (Δ29) (άτομα 21)

3.2  Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφαλείας (Δ30) (άτομα 22)

Προϋπολογισμός: €5.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

Προσόντα Ανάδοχου

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατέχει:

-Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO9001:2015,

- Εμπειρία στην υλοποίηση έργων Διαχειριστικής Επάρκειας κατά το ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και ΕΣΠΑ 2014-2020 (τουλάχιστον 3 έργα)

 

 

 Τα μέλη της ομάδας έργου που θα συστήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει:

 

·           Να κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι.

·           Να έχουν εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων ή συναφών υπηρεσιών.

Χρόνος Υλοποίησης

Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

CPV

79132000-8 (Υπηρεσίες πιστοποίησης)

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

20.000,00€

Φ.Π.Α. 24%

   4.800,00€

 

Συνολικός Προϋπολογισμός 

24.800,00€

 

Χρηματοδότηση

Τακτικός προϋπολογισμός, Ε.Φ.: 39-110, Κ.Α.Ε.: 0899

 

Διαδικασία ανάθεσης

 

Κριτήριο Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

 

Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για μία ή για δύο ή για το σύνολο των Γενικών Διευθύνσεων.

Υποβολή Προσφορών

 

 

 

Καταληκτική Ημερομηνία

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο που Υπουργείου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07.00-14.30.

 

Παρασκευή 28/09/2018

 

Δημοσιότητα

α) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr

β) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf document66375.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
18/10/2018 Πρωτογενές αίτημα για ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονή στη Σεούλ του κ. Αλέξανδρου Ντούρα από 04 έως 08 Νοεμβρίου 2018
18/10/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στo Γκρατς της Αυστρίας του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη, των κ.κ. Καλλιόπης Ντούτη (Διπλωματική Σύμβουλος του Υπουργού Υ.ΜΕ.), Ιωάννας Κουφάκη (Εκπρόσωπος του Υ.ΠΥ.ΜΕ. στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε με έδρα τις Βρυξέλλες) και Αστεριάδη Οικονόμου (αποσπασμένος αστυνομικός για την ασφάλεια του Υπουργού) από 28 έως 30 Οκτωβρίου 2018
18/10/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλλες της κ. Δέσποινας Δημοσθενιάδου από 23 έως 25 Οκτωβρίου 2018
10/10/2018 Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή μεταφορικής επιχείρησης, που θα αναλάβει τη μεταστέγαση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Μακεδονίας, της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) και του αρχείου της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
10/10/2018 Πρωτογενές αίτημα για την αποξήλωση και αντικατάσταση θύρας εξόδου στην κεντρική είσοδο του κτιρίου του ΥΠ.Υ.ΜΕ. επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας