15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί10/09/2018

Μίσθωση μηχανημάτων έργου με το απαραίτητο για τη χρήση τους προσωπικό προς υποβοήθηση της κοπής των καμένων δένδρων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή της Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα προβεί στη : «Μίσθωση μηχανημάτων έργου με το απαραίτητο για τη χρήση τους προσωπικό προς υποβοήθηση του έργου της κοπής των καμένων δέντρων στην περιοχή της Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων για την αποκατάσταση και συνέχιση των βασικών λειτουργιών στην εν λόγω περιοχή, μετά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018», με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρα 26 και 32 του νόμου 4412/2016), σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία :
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
670.000,00 €
Φ.Π.Α.
24%
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μίσθωση των παρακάτω μηχανημάτων έργου, προς υποβοήθηση της κοπής των καμένων δένδρων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή της Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων:
 
Δύο (2) σρέντερ,
Ενός (1) ερπυστριοφόρου,
Ενός (1) συνοδευτικού οχήματος,
Ενός (1) τηλεσκοπικού περονοφόρου,
Ενός (1) φορτωτή λαστιχοφόρου και
Ενός (1) φορτηγού με αρπάγη και καρότσα.
 
Για τα παραπάνω οχήματα, ο Ανάδοχος θα διαθέτει σε δεκάωρη καθημερινή (πλην Κυριακών) απασχόληση (οκτάωρη εργασία) διπλωματούχους χειριστές μηχανημάτων, των οποίων θα καταβάλλει τη μισθοδοσία καθώς και τις εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές τους.
Παρέχεται στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο ή μέρος των μηχανημάτων.
CPV
60181000 [ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό]
42418900-8 [μηχανήματα φόρτωσης ή διακίνησης]
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Ε.Ε. 2000ΣΕ06900026 «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ»
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
(επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ)
α)* 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375 του v. 4412/2016
β)* 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
γ)* 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 6 του ν. 4412/2016.
*Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3%, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4169/1961.
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
 (επί της καθαρής συμβατικής
αξίας):
8 % (οκτώ τοις εκατό), σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013.
ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr & www.ggde.gr,
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) http://www.eprocurement.gov.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentΠρωτογενές αίτημα - Μίσθωση μηχανημάτων έργου.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
19/04/2019 Πρωτογενές αίτημα προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής του ΚΥ 7638 υπηρεσιακού οχήματος της Διεύθυνσης Διοίκησης
19/04/2019 Παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρείσδυσης (penetration test) σε πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
18/04/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στην Κολωνία της Γερμανίας, του κ.Αντώνιου Αθανασίου (Πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων) από 06-09 Μαΐου 2019
18/04/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στο Ντέρμπι της Αγγλίας, του κ. Κουτσαβδή Χρήστου (διερευνητή της ΕΔΑΑΠ) από 21 έως 24 Μαΐου 2019
18/04/2019 Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε και στο κτίριο του Υπουργείου επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39»
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων