08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ | 15/02/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Δ33)
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί07/09/2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για την προσαρμογή της διασύνδεσης του Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων με τα Εθνικά Μητρώα των άλλων κρατών – μελών σύμφωνα με τους Εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) 2016/480 και 2017/2205», προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ #24.800,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

Αναθέτουσα Αρχή
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Αντικείμενο Διαγωνισμού
 
 Παροχή Υπηρεσιών για την προσαρμογή της διασύνδεσης του Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων με τα Εθνικά Μητρώα των άλλων κρατών – μελών σύμφωνα με τους Εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) 2016/480 και 2017/2205.
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόσει το Πληροφοριακό Σύστημα Ε.Μ.Μ.Ε., ώστε να συνδέεται με το ERRU σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/480 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2205. Οι τεχνικές λεπτομέρειες καθορίζονται στα παρακάτω εγχειρίδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
  • ERRU 2.3 Schemas
  • ERRU Global Business Analysis v1.7 29/05/2017
  • ERRU XML Message Reference Schema Version 2.3 v1.05 23/04/2018
  • ERRU XSD Message Reference Schema Version 2.3 v1.1 23/04/2018
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες προσαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Ε.Μ.Μ.Ε. το αργότερο σε δύο (2) μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης.
Εν συνεχεία, μετά το τέλος του 2ου μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διενεργήσει τις απαραίτητες δοκιμές αποδοχής (acceptance tests) για τη διασύνδεση και ανταλλαγή δεδομένων με τον «κεντρικό κόμβο» (central hub) του ERRU.
Η επιτυχής ολοκλήρωση των δοκιμών αποδοχής αποτελεί προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή του Έργου.
Στο τέλος του Έργου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών αποδοχής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω παραδοτέα:
  • «Π1   - Τεκμηρίωση Συστήματος Διασύνδεσης με ERRU»
  • «Π2 -Αποτελέσματα επιτυχούς Διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων με τον κεντρικό κόμβο του ERRU»
·         «Π3   - Πηγαίος κώδικας υποσυστήματος διασύνδεσης και ανταλλαγής              δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή»
  • «Π4 - αναλυτικές οδηγίες παραγωγής εκτελέσιμου και ενσωμάτωσης στο δοκιμαστικό και στο παραγωγικό περιβάλλον»
 
Κωδικός CPV
1.   72267000-4   Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού.
2.    72212600-5   Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσεων δεδομένων και    Λειτουργικών συστημάτων.     
 
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης
Καθαρή Αξία
: 20.000,00€
Αξία Φ.Π.Α.
: 4.800,00€
Συνολική Αξία
: 24.800,00€
Χρηματοδότηση
Πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Ε.Ε. 2014ΣΕ57100008 της  ΣΑΕ 571 «Δαπάνες υλικοτεχνικής στήριξης και επίβλεψης έργων οδοποιίας».
Διαδικασία Ανάθεσης
Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.
Κριτήριο Κατακύρωσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ
   06-09-2018
Ημερομηνία ανάρτησης στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής.
  06-09-2018
Τόπος Κατάθεσης των προσφορών
Οι σφραγισμένες προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην οδό Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου (ισόγειο).
Τόπος Διενέργειας του
Διαγωνισμού
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε – Παπάγου).
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών
 21-09-2018   Ώρα: 15:00΄
Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού
 25-09-2018   Ώρα: 11:00΄πμ.Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΔιακήρυξη διαγωνισμού

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
15/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Θεσσαλονίκη, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη, και των κ.κ. Παναγιώτη Μαγκούφη και Δημήτρη Γελαδαρόπουλου (αποσπασμένοι αστυνομικοί για την ασφάλεια του Υπουργού) από 17 έως 19 Φεβρουαρίου 2019
15/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Βέρνη του κ. Ανδρέα Πολάκι (Γενικός Δ/ντης Μεταφορών) από 26 Φεβρουαρίου έως 01 Μαρτίου 2019
14/02/2019 Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών φωτοτύπισης
13/02/2019 Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στο κτίριο επί της Λ. Κηφισίας 37-39 στο Δήμο Αμαρουσίου, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
13/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Γενεύη, του κ. Παπατριανταφύλλου Τριαντάφυλλου (Προϊστάμενος της Δ/νσης Δράσεων Εξωστρέφειας & Διεθνών Θεμάτων)
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων