08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ | 15/02/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Δ33)
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί06/09/2018

Επέκταση της υπ’ αριθμ. 120/21-08-2018 σύμβασης του Υπ.Υποδομών και Μεταφορών με την επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΡΑΠΑΣ», για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου προς υποβοήθηση του έργου κοπής και μεταφοράς καμένων δένδρων στην Κινέτα του Δήμου Μεγαρέων

Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. πρωτ. : Οικ. 239/31-08-2018 έγγράφου του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Υ.ΜΕ. η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα προβεί στην : Επέκταση της υπ’ αριθμ. 120/21-08-2018 σύμβασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα  «Μίσθωση μηχανημάτων για την υποβοήθηση του έργου της κοπής και μεταφοράς των καμένων δέντρων στους Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνα, προς αποκατάσταση και συνέχιση των βασικών λειτουργιών των εν λόγω πληγεισών περιοχών, μετά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018», με την επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΡΑΠΑΣ», για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου προς υποβοήθηση του έργου της κοπής και μεταφοράς των καμένων δένδρων στην περιοχή Κινέτα του Δήμου Μεγαρέων, σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία :
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
114.400,00 €
Φ.Π.Α.
24%
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
 
Επέκταση της υπ’ αριθμ. 120/21-08-2018 σύμβασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΡΑΠΑΣ», για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου προς υποβοήθηση του έργου της κοπής και μεταφοράς των καμένων δένδρων στην περιοχή Κινέτα του Δήμου Μεγαρέων και ειδικότερα:
H μίσθωση των κάτωθι μηχανημάτων για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών:
·         Τριών (3) καλαθοφόρων μηχανημάτων ανυψωτικής ικανότητας μέχρι 20 μέτρων,
·         Ενός (1) γερανού με πλατφόρμα και
·         Ένός (1) Φορτωτή λαστιχοφόρου.
 
Για τα παραπάνω οχήματα, ο Ανάδοχος θα διαθέτει σε δεκάωρη καθημερινή (πλην Κυριακών) απασχόληση (οκτάωρη εργασία) διπλωματούχους χειριστές μηχανημάτων, των οποίων θα καταβάλλει τη μισθοδοσία καθώς και τις εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές τους.
 
CPV
 
60181000 [ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό]
42418900-8 [μηχανήματα φόρτωσης ή διακίνησης]
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της επέκτασης της σχετικής  σύμβασης.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Ε.Ε. 2000ΣΕ06900026 «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ»
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
(επί της συμβατικής αξίας
 χωρίς ΦΠΑ)
α)* 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375 του v. 4412/2016
β)* 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
γ)* 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 6 του ν. 4412/2016.
*Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3%, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% σύμφωνα με το ν. 4169/1961.
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
 (επί της καθαρής συμβατικής
αξίας):
8 % (οκτώ τοις εκατό), σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013.
ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr & www.ggde.gr,
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) http://www.eprocurement.gov.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentΠρωτογενές αίτημα

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
15/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Θεσσαλονίκη, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη, και των κ.κ. Παναγιώτη Μαγκούφη και Δημήτρη Γελαδαρόπουλου (αποσπασμένοι αστυνομικοί για την ασφάλεια του Υπουργού) από 17 έως 19 Φεβρουαρίου 2019
15/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Βέρνη του κ. Ανδρέα Πολάκι (Γενικός Δ/ντης Μεταφορών) από 26 Φεβρουαρίου έως 01 Μαρτίου 2019
14/02/2019 Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών φωτοτύπισης
13/02/2019 Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στο κτίριο επί της Λ. Κηφισίας 37-39 στο Δήμο Αμαρουσίου, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
13/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Γενεύη, του κ. Παπατριανταφύλλου Τριαντάφυλλου (Προϊστάμενος της Δ/νσης Δράσεων Εξωστρέφειας & Διεθνών Θεμάτων)
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων