Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί11/07/2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεων για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα, εκτυπωτές και φαξ, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών


Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεων για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα, εκτυπωτές και φαξ, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Κωδικοί CPV

30125110-5 (Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ, συσκευές  τηλεομοιοτυπίας/φαξ)

30192110-5       (Μελάνια)

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης

Καθαρή Αξία

: 60.000,00 €

Αξία Φ.Π.Α.

: 14.400,00 €

Συνολική Αξία

: 74.400,00 €

Χρηματοδότηση

Ε.Ε. 2014ΣΕ57100008 ΣΑΕ 571 (Π.Δ.Ε.)

(Δαπάνες υλικοτεχνικής στήριξης και επιβλέψεις έργων Οδοποιίας)

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο Κατακύρωσης

H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ

 11-07-2018  

Ημερομηνία ανάρτησης στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής.

 11-07-2018        

Τόπος Κατάθεσης των προσφορών

Οι σφραγισμένες προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην οδό Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου (ισόγειο).

Τόπος Διενέργειας του

Διαγωνισμού

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (στην αίθουσα σεμιναρίων στον 1ο όροφο του επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε – Παπάγου).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

 23-07-2018   Ώρα: 15:00΄

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού

 25-07-2018   Ώρα: 11:00΄πμ.Συνημμένα Αρχεία
pdf documentadam_synoptikos_melania_2018.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας