Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί05/07/2018

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής από τις Βρυξέλλες στη Βιέννη, της κ. Ιωάννας Κουφάκη από 08 έως 11 Ιουλίου 2018.

Η Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας του ΥΠ.Υ.ΜΕ., θα προβεί σε απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής, από τις Βρυξέλλες στη Βιέννη της κ. Ιωάννας Κουφάκη από 08 έως 11 Ιουλίου 2018, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών (που θα διεξαχθεί στο Γρατς στις 29 & 30 Οκτωβρίου 2018), με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία:

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στην έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και Έγκρισης Δαπάνης, σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία.

Αναθέτουσα Αρχή
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσιών
Μετακίνηση και διαμονή από τις Βρυξέλλες στη Βιέννη της κ. Ιωάννας Κουφάκη από 08 έως 11 Ιουλίου 2018, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών (που θα διεξαχθεί στο Γρατς στις 29 & 30 Οκτωβρίου 2018).
Κωδικός CPV
34980000-0 ( Ταξιδιωτικά εισιτήρια )
55110000-4 ( Υπηρεσίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων )
Προϋπολογισμός
KAE: 0715 1.025,00€
Χρηματοδότηση
Τακτικός Προϋπολογισμός του Ε.Φ. 39/110
ΚΑΕ: 0715
Κρατήσεις
Φόρος εισοδήματος 8%, επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου που αφορά την παροχή υπηρεσιών διαμονής
Διαδικασία Ανάθεσης
Απευθείας Ανάθεση
Δικαιολογητικά κατά την Ανάθεση & Εξόφληση
Τα προβλεπόμενα από το ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Κανόνες Δημοσιότητας: Ανάρτηση
(α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής:
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr
(β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
www.eprocurement.gov.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentmetakinisi_brussels_koufaki_50139_3-7-2018.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας