Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί05/07/2018

Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών απεγκατάστασης, συντήρησης, μεταφοράς και επανατοποθέτησης κλιματιστικών μονάδων

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην υπογραφή σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών απεγκατάστασης, συντήρησης, μεταφοράς και επανατοποθέτησης κλιματιστικών μονάδων.

 

Aναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απεγκατάσταση, συντήρηση, μεταφορά και επανατοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων.

Αναλυτικότερα:

 

Ι) Απεγκατάσταση και μεταφορά 34 λειτουργικών και 11 μη λειτουργικών μονάδων:

- Οι 34 κλιματιστικές μονάδες θα απεγκατασταθούν από το κτίριο επί της οδού Π. Τσαλδάρη 15.

 

- Οι 11 μη λειτουργικές κλιματιστικές μονάδες θα απεγκατασταθούν από τα κτίρια επί των οδών Χαρ. Τρικούπη 132, Σεβαστουπόλεως και Φειδιππίδου 1 και Ιπποκράτους 196 – 198 και θα μεταφερθούν στο κτίριο επί της οδού Αναστάσεως 2 Παπάγου.

 

- Συντήρηση, μεταφορά και επανατοποθέτηση 15 μονάδων σε κτίρια του Υπ.Υ.Με..

- Οι υπόλοιπες 19 μονάδες θα μεταφερθούν προς αποθήκευση στο κτίριο επί της οδού Αναστάσεως 2 Παπάγου και θα συντηρούνται και επανατοποθετούνται με τις ανάγκες των Υπηρεσιών, όπως αυτές θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους 2018.

ΙΙ) Συντήρηση και επανατοποθέτηση 34 μονάδων:

Κωδικός CPV

5073000-1 (Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ψυκτικών Συγκροτημάτων)

Προϋπολογισμός πλέον ΦΠΑ

 

ΦΠΑ

 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

5.650,00€

 

1.356,00€

 

7.006,00€

 

Χρηματοδότηση

 

ΠΔΕ, Ε.Ε. 2014ΣΕ57100008 ΣΑΕ571

Διαδικασία Ανάθεσης

 

 

Κριτήριο ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.

 

Δικαιολογητικά για την ανάθεση και την εξόφληση

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,

Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου,

σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147) 

Κρατήσεις

Φόρος εισοδήματος 8% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204),

0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204). 

Υποβολή Προσφορών

 

 

 

 

 

Καταληκτική ημερομηνία

υποβολής προσφορών

 

Δημοσιότητα

Οι προσφορές θα συντάσσονται σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα και θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2, Παπάγου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 έως 14:30.

09/07/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

 

α) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),

β) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής

www.yme.gr και www.ggde.gr
www.eprocurement.gov.gr

 

 

 
Συνημμένα Αρχεία
pdf documentprotogenes_aitima_18REQ003370513_42250_4-7-2018.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας