Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί03/07/2018

Ματαίωση και Επανάληψη του διαγωνισμού για: «Προμήθεια εβδομήντα ενός (71) πλήρων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων λογισμικών συστημάτων και πακέτων εφαρμογών γραφείου» για κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών


Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Προμήθεια εβδομήντα ενός (71) πλήρων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων λογισμικών συστημάτων και πακέτων εφαρμογών γραφείου.

Κωδικοί CPV

30000000-9

Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης

Καθαρή Αξία

:  60.000,00€

Αξία Φ.Π.Α.

: 14.400,00€

Συνολική Αξία

: 74.400,00,€

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 39-110 και Κ.Α.Ε. 1723

Απόφαση ανάληψης δαπάνης αριθ. 38978

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο Κατακύρωσης

H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ανά είδος.  

Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ

   03-07-2018

Ημερομηνία ανάρτησης στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής.

   03-07-2018

Τόπος Κατάθεσης των προσφορών

Οι σφραγισμένες προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην οδό Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου (ισόγειο).

Τόπος Διενέργειας του

Διαγωνισμού

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (στην αίθουσα  σεμιναρίων στον 1ο όροφο του επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε – Παπάγου).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

 16-07-2018   Ώρα: 15:00΄ ημέρα Δευτέρα

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού

  17-07-2018   Ώρα: 11:00΄πμ. ημέρα ΤρίτηΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentepanalipsi_diakirixis_H_Y.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας