Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί29/06/2018

Πρωτογενές αίτημα για «Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης μέσω μισθωμένης Γραμμής κτηρίων της Γ.Γ.Υ.»

    Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας θα προβεί στην ανάθεση παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διασύνδεσης μέσω Μισθωμένης Γραμμής για τα επί των Οδών Χαριλάου Τρικούπη 182 και Ιπποκράτους 196 – 198 κτήρια, για το χρονικό διάστημα από 01-07-2018 έως 31-12-2018, προς κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.), σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:


ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

2.145,00 ευρώ

Φ.Π.Α 24%

514,80 ευρώ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α

2.659,80 ευρώ

ΝΟΜΙΣΜΑ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης μέσω Μισθωμένης Γραμμής για τα επί των οδών Χαριλάου Τρικούπη 182 και Ιπποκράτους 196-198 κτήρια, για το χρονικό διάστημα από 01-07-2018 έως 31-12-2018, προς κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του ΥΠ.Υ.ΜΕ

Σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση αζημίως, χωρίς ουδεμία περαιτέρω αξίωση του Αναδόχου, πέραν της αμοιβής αυτού για τις ήδη εκτελεσθείσες εργασίες.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 Ε.Φ. 39/110 & Κ.Α.Ε. 0824 , (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ΔΟΔ/οικ.585//22-01-2018 με α/α 7644 & ΑΔΑ:602Ε465ΧΘΞ-ΦΘΧ)

CPV

 32551100-1 (Τηλεφωνικές Συνδέσεις)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) eprocurement.gov.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentprotogenes_aitima_misthomeni_grammi.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας