Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί13/06/2018

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μηχανημάτων (τόνερ, μελάνια κ.τ.λ), με απευθείας ανάθεση


Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Προμήθειας

Αναλώσιμα υλικά εκτυπωτικών μηχανημάτων (τόνερ, μελάνια,  κ.τ.λ), σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.

Τα είδη θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι γνήσια της κατασκευάστριας εταιρείας,  καινούργια και αμεταχείριστα.

Κωδικός CPV

30125110-5 (Τόνερ για εκυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεμ/τυπίας 30192110-5 (Μελάνια)

Χρόνος Παράδοσης

Εντός πέντε ( 5 ) ημερολογιακών ημερών  από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης ανάθεσης στο Διαύγεια.

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α

1.600,00€

Φ.Π.Α.

   384,00€

Συνολικός Προϋπολογισμός

1.984,00€

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός του Ε.Φ. 39/110

ΚΑΕ: 1111

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών

19/6/2019, ημέρα Τρίτη

Κρατήσεις

 

 

 

 

 

 

α) 4% φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του v.            4172/2013

 

β) 0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με την υπ ’αρ. 1191/14-3-2017 Κ.Υ.Α (Β ΄ 969).

Κριτήριο Κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  βάσει τιμής.

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Δικαιολογητικά κατά την Εξόφληση

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα σύμφωνα  με το

ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανόνες Δημοσιότητας:    Ανάρτηση

(α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής:

www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

(β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr

Κατάθεση Προσφορών

Οι προσφορές  θα συνοδεύονται με  επιστολή η οποία θα πρωτοκολλείται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 07:00 - 14:30Συνημμένα Αρχεία
pdf documentprosklisi_ypovolis_prosforas_.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας