07/06/2018 Διοργάνωση Ημερίδας στις 22 Ιουνίου 2018 «Πολυτροπικός Διάδρομος Μεταφορών ADRIETA – Η θάλασσα των συνεργειών, η γη της πολυτροπικότητας»
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί12/06/2018

Πρωτογενές αίτημα για την κατασκευή και προμήθεια ανταλλακτικών κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. και Φ.Δ.Χ. οχημάτων καθώς και κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας Διπλωματικού Σώματος, από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2019


Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Σύμβασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τόπος Παράδοσης

Κατασκευή και προμήθεια κρατικών πινακίδων, σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. οικ. Α700/330/23-201-2004 (Β’ 192) και 19800/82 (Β’ 455) Υ.Α., ως εξής:

Κατηγορία Ι:  Ανταλλακτικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγούνται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή φθοράς:

- για Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ)

- για Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ)

Συνολική εκτιμώμενη ποσότητα: 700 ζεύγη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: Κρατικές πινακίδες  κυκλοφορίας Διπλωματικού Σώματος (Δ.Σ.)

Συνολική εκτιμώμενη ποσότητα: 150 ζεύγη

 

Υπ.Υ.Με.: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου

Χρόνος Ανάθεσης και Παράδοσης

Η κατασκευή και προμήθεια των επιμέρους ποσοτήτων των ως άνω πινακίδων θα πραγματοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες των αρμόδιων Υπηρεσιών, όπως αυτές θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους 2018 και το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Η παράδοση θα πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης  του αιτήματος στον προμηθευτή.

 

Κωδικός CPV

44423400-5 (Σήματα και συναφή είδη)

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ

9.500,00€

Φ.Π.Α. 24%

 2.280,00€

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

11.780,00€

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 39/110, ΚΑΕ 1739

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Κριτήριο Ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, κατά κατηγορία πινακίδων.

 

Δικαιολογητικά για την ανάθεση και την εξόφληση

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και αποσπάσματα ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147)

Κρατήσεις

 

 

 

 

1.         Φόρος εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

2.         0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204),

3.         0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204).

Υποβολή Προσφορών

 

 

Καταληκτική Ημερομηνία

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2, Παπάγου) τις ημέρες και ώρες 7:00 έως 14:30

19/06/2018 ημέρα Τρίτη

Δημοσιότητα

- στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr

-  στους δικτυακούς τόπους της  Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr  και www.ggde.gr Συνημμένα Αρχεία
pdf document18REQ003247001.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
21/06/2018 Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια εκτυπωτών πλαστικών καρτών
21/06/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στo Hράκλειο της Κρήτης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη και των κ.κ. Αντωνίου Σαμιωτάκη Στυλιανού Ποτηράκη, Δημοσθένη Κωστούλα και Γεωργίου Παπαδάκη, από 22 έως 24 Ιουνίου 2018
20/06/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στο Βελιγράδι της Σερβίας, του Γεν. Γραμ.του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών κ. Αθανάσιου Βούρδα και δύο (2) στελεχών του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών από 26 έως 28 Ιουνίου 2018
20/06/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής, στο Ντέρμπι της Αγγλίας, του κ. Κουτσαβδή Χρήστου από 25 έως 30 Ιουνίου 2018
20/06/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στο Παρίσι, του κ. Ιωάννη Καρνέση από 22 έως 25 Ιουνίου 2018
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας