17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί12/06/2018

Πρωτογενές αίτημα για την κατασκευή και προμήθεια ανταλλακτικών κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. και Φ.Δ.Χ. οχημάτων καθώς και κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας Διπλωματικού Σώματος, από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2019


Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Σύμβασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τόπος Παράδοσης

Κατασκευή και προμήθεια κρατικών πινακίδων, σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. οικ. Α700/330/23-201-2004 (Β’ 192) και 19800/82 (Β’ 455) Υ.Α., ως εξής:

Κατηγορία Ι:  Ανταλλακτικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγούνται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή φθοράς:

- για Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ)

- για Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ)

Συνολική εκτιμώμενη ποσότητα: 700 ζεύγη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: Κρατικές πινακίδες  κυκλοφορίας Διπλωματικού Σώματος (Δ.Σ.)

Συνολική εκτιμώμενη ποσότητα: 150 ζεύγη

 

Υπ.Υ.Με.: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου

Χρόνος Ανάθεσης και Παράδοσης

Η κατασκευή και προμήθεια των επιμέρους ποσοτήτων των ως άνω πινακίδων θα πραγματοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες των αρμόδιων Υπηρεσιών, όπως αυτές θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους 2018 και το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Η παράδοση θα πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης  του αιτήματος στον προμηθευτή.

 

Κωδικός CPV

44423400-5 (Σήματα και συναφή είδη)

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ

9.500,00€

Φ.Π.Α. 24%

 2.280,00€

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

11.780,00€

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 39/110, ΚΑΕ 1739

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Κριτήριο Ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, κατά κατηγορία πινακίδων.

 

Δικαιολογητικά για την ανάθεση και την εξόφληση

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και αποσπάσματα ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147)

Κρατήσεις

 

 

 

 

1.         Φόρος εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

2.         0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204),

3.         0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204).

Υποβολή Προσφορών

 

 

Καταληκτική Ημερομηνία

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2, Παπάγου) τις ημέρες και ώρες 7:00 έως 14:30

19/06/2018 ημέρα Τρίτη

Δημοσιότητα

- στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr

-  στους δικτυακούς τόπους της  Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr  και www.ggde.gr Συνημμένα Αρχεία
pdf document18REQ003247001.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
10/10/2018 Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή μεταφορικής επιχείρησης, που θα αναλάβει τη μεταστέγαση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Μακεδονίας, της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) και του αρχείου της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
10/10/2018 Πρωτογενές αίτημα για την αποξήλωση και αντικατάσταση θύρας εξόδου στην κεντρική είσοδο του κτιρίου του ΥΠ.Υ.ΜΕ. επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου
05/10/2018 Παροχή Υπηρεσιών ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας και δεμάτων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΥΔΕ Κ.Υ.Λ.Υ. και της Γενικής Διεύθυνσης Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
05/10/2018 Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το κτίριο των κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομώνκαι Μεταφορών επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε στον Δήμο Παπάγου, για χρονικό διάστημα από 08/10/2018 έως 31/12/2018, προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκατριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ 13.270,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
04/10/2018 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 (21x29.7cm) και Α3 (29.7x42 cm) για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας