13/08/2018 Ανακοίνωση - Πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Υπ. Υποδομών & Μεταφορών για κάλυψη απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης & 24ης Ιουλίου 2018
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί12/06/2018

Πρωτογενές αίτημα για την κατασκευή και προμήθεια ανταλλακτικών κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. και Φ.Δ.Χ. οχημάτων καθώς και κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας Διπλωματικού Σώματος, από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2019


Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Σύμβασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τόπος Παράδοσης

Κατασκευή και προμήθεια κρατικών πινακίδων, σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. οικ. Α700/330/23-201-2004 (Β’ 192) και 19800/82 (Β’ 455) Υ.Α., ως εξής:

Κατηγορία Ι:  Ανταλλακτικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγούνται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή φθοράς:

- για Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ)

- για Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ)

Συνολική εκτιμώμενη ποσότητα: 700 ζεύγη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: Κρατικές πινακίδες  κυκλοφορίας Διπλωματικού Σώματος (Δ.Σ.)

Συνολική εκτιμώμενη ποσότητα: 150 ζεύγη

 

Υπ.Υ.Με.: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου

Χρόνος Ανάθεσης και Παράδοσης

Η κατασκευή και προμήθεια των επιμέρους ποσοτήτων των ως άνω πινακίδων θα πραγματοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες των αρμόδιων Υπηρεσιών, όπως αυτές θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους 2018 και το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Η παράδοση θα πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης  του αιτήματος στον προμηθευτή.

 

Κωδικός CPV

44423400-5 (Σήματα και συναφή είδη)

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ

9.500,00€

Φ.Π.Α. 24%

 2.280,00€

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

11.780,00€

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 39/110, ΚΑΕ 1739

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Κριτήριο Ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, κατά κατηγορία πινακίδων.

 

Δικαιολογητικά για την ανάθεση και την εξόφληση

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και αποσπάσματα ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147)

Κρατήσεις

 

 

 

 

1.         Φόρος εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

2.         0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204),

3.         0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204).

Υποβολή Προσφορών

 

 

Καταληκτική Ημερομηνία

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2, Παπάγου) τις ημέρες και ώρες 7:00 έως 14:30

19/06/2018 ημέρα Τρίτη

Δημοσιότητα

- στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr

-  στους δικτυακούς τόπους της  Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr  και www.ggde.gr Συνημμένα Αρχεία
pdf document18REQ003247001.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
13/08/2018 Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει το έργο της κοπής των καμένων δέντρων από τους Δήμους Ραφήνας - Πικερμίου και Μαραθώνα
13/08/2018 Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση μηχανημάτων για την υποβοήθηση του έργου της κοπής και μεταφοράς των καμένων δέντρων στους Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνα
13/08/2018 Οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου: «Προμήθεια και εκτύπωση διαφόρων εντύπων», από την εταιρεία «ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε.», με επιβολή προστίμου, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης
07/08/2018 Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών επισκευής και αναβάθμισης όλων των ηλεκτρονικών μερών και του λογισμικού, της συσκευής εφελκυσμού INSTRON -5594 του εργαστηρίου μετάλλων της Διεύθυνσης Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.), του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
07/08/2018 Πρωτογενές αίτημα για τη προμήθεια δύο (2) ψηφιακών κρουσιμέτρων και ενός (1) φορητού σκληρομέτρου μετάλλων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.) του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας