08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί12/06/2018

Πρωτογενές αίτημα για την κατασκευή και προμήθεια ανταλλακτικών κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. και Φ.Δ.Χ. οχημάτων καθώς και κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας Διπλωματικού Σώματος, από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2019


Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Σύμβασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τόπος Παράδοσης

Κατασκευή και προμήθεια κρατικών πινακίδων, σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. οικ. Α700/330/23-201-2004 (Β’ 192) και 19800/82 (Β’ 455) Υ.Α., ως εξής:

Κατηγορία Ι:  Ανταλλακτικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγούνται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή φθοράς:

- για Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ)

- για Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ)

Συνολική εκτιμώμενη ποσότητα: 700 ζεύγη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: Κρατικές πινακίδες  κυκλοφορίας Διπλωματικού Σώματος (Δ.Σ.)

Συνολική εκτιμώμενη ποσότητα: 150 ζεύγη

 

Υπ.Υ.Με.: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου

Χρόνος Ανάθεσης και Παράδοσης

Η κατασκευή και προμήθεια των επιμέρους ποσοτήτων των ως άνω πινακίδων θα πραγματοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες των αρμόδιων Υπηρεσιών, όπως αυτές θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους 2018 και το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Η παράδοση θα πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης  του αιτήματος στον προμηθευτή.

 

Κωδικός CPV

44423400-5 (Σήματα και συναφή είδη)

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ

9.500,00€

Φ.Π.Α. 24%

 2.280,00€

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

11.780,00€

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 39/110, ΚΑΕ 1739

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Κριτήριο Ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, κατά κατηγορία πινακίδων.

 

Δικαιολογητικά για την ανάθεση και την εξόφληση

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και αποσπάσματα ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147)

Κρατήσεις

 

 

 

 

1.         Φόρος εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

2.         0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204),

3.         0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204).

Υποβολή Προσφορών

 

 

Καταληκτική Ημερομηνία

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2, Παπάγου) τις ημέρες και ώρες 7:00 έως 14:30

19/06/2018 ημέρα Τρίτη

Δημοσιότητα

- στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr

-  στους δικτυακούς τόπους της  Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr  και www.ggde.gr Συνημμένα Αρχεία
pdf document18REQ003247001.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
10/01/2019 Παροχή συναίνεσης για ανάθεση υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου στην προετοιμασία και προκήρυξη της A’ φάσης διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης για την εκμετάλλευση του Εμπορ. Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ)
09/01/2019 Πρωτογενές αίτημα για παροχή υπηρεσιών προώθησης απεριόριστου αριθμού ανακοινώσεων, συνεντεύξεων, δηλώσεων κλπ, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
09/01/2019 Παροχή υπηρεσιών φωτοτύπισης, εκτύπωσης, ψηφιοποίησης και βιβλιοδεσίας, εντύπων και σχεδίων ξηρογραφίας, κατά το έτος 2019
08/01/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Σανγκάη και τη Βομβάη, του κ. Αθανάσιου Βούρδα, Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και της κ. Καλλιόπης Ντούτη, διπλωματικής συμβούλου του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών από 11 έως 17 Ιανουαρίου 2019
08/01/2019 Πρωτογενές αίτημα για ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλλες της κ. Μαρίνας Πεππέ, ειδικής συμβούλου του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών από 14 έως 16 Ιανουαρίου 2019
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο