22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί19/03/2018

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

60.000,00 €

Φ.Π.Α.

24 %

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί της Λεωφόρου Κηφισίας 39 στο Μαρούσι :

Είδος φύλαξης : Στατική, σε 24ωρη βάση, για όλες τις ημέρες του έτους (περιλαμβάνονται Σάββατα, Κυριακές, και όλες οι αργίες) ως ακολούθως :

Α. Πέντε (5) φύλακες συνολικά. Δύο   (2) ανά βάρδια, στις βάρδιες : 1. 06:00 - 14:00, 2. 14:00 – 22:00 και 3. Ένας (1)   στη βάρδια : 22:00 – 06:00, για τις εργάσιμες ημέρες.

Β. Τρείς (3) φύλακες συνολικά. Ένας (1) ανά βάρδια, σε τρείς (3) βάρδιες : 1. 06:00π.μ. - 14:00μ.μ , 2. 14:00μ.μ – 22:00μ.μ και 3. 22:00μ.μ – 06:00π.μ για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή και όλες τις αργίες.

Σύνολο εργαζομένων: Οκτώ (8) άτομα/24 ώρες, σε πλήρη οκτάωρη απασχόληση.

Θέση απασχόλησης των στατικών φυλάκων : 1. (Εργάσιμες ημέρες) Στην κεντρική είσοδο του κτηρίου επί της Λεωφόρου Κηφισίας στη θέση υποδοχής, και στην ειδικά προβλεφθείσα για τον φύλακα θέση επί της οδού Δημοκρίτου. 2. (Σάββατο – Κυριακή – Όλες τις αργίες) Στην είσοδο του κτηρίου επί της Λεωφόρου Κηφισίας στη θέση υποδοχής.

CPV

79713000-5 (Υπηρεσίες φύλαξης). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤHΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2018 , με δικαίωμα λύσης της σύμβασης αζημίως για το Δημόσιο, εφόσον το υπουργείο προβεί στην κάλυψη της φύλαξης με σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας ή στην περίπτωση που τελεσφορήσει ηλεκτρονικός διαγωνισμός που θα διενεργήσει το Υπουργείο για το ίδιο αντικείμενο.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΡΓΟ: 2014ΣΕ57100008 , ΣΑΕ 0571.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν:

α)* 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375 του v. 4412/2016.

β)* 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 350 του v. 4412/2016. γ) 8% φόρος εισοδήματος

*Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3%, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% (σύμφωνα με το ν. 4169/1961).

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της 

Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό

Ηλεκτρονικό    Μητρώο              Δημοσίων           Συμβάσεων        (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) www.eprocurement.gov.gr 
Συνημμένα Αρχεία
pdf documentprotogenes_aitima_gia_fylaxi_ktiriou_Kifisias.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
25/04/2019 Πρωτογενές αίτημα για τον καθαρισμό και αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου των αποθηκών Ασπροπύργου
24/04/2019 Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων,προς κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων,κατά το έτος 2019
24/04/2019 Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο της ΚY του ΥπΥΜε(Αναστάσεως 2) και στο κτίριο του Υπουργείου(Λ.Κηφισίας 37-39),για 24 μήνες,προϋπολογισθείσας δαπάνης 552€,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
23/04/2019 Πρωτογενές για συντήρηση δύο (2) ψυκτικών συγκροτημάτων τύπου TRANE-2RTAA-215 και δύο (2) ψυκτικών μονάδων 20 SDC Close Control Units, στο κτίριο του Υπουργείου μας, για το έτος 2019
23/04/2019 Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια χημικών ουσιών και διαλυτών για τις ανάγκες της Δ/νσης Κ.Ε.Δ.Ε..
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων