08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ | 18/02/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Δ34)
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί19/03/2018

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

60.000,00 €

Φ.Π.Α.

24 %

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί της Λεωφόρου Κηφισίας 39 στο Μαρούσι :

Είδος φύλαξης : Στατική, σε 24ωρη βάση, για όλες τις ημέρες του έτους (περιλαμβάνονται Σάββατα, Κυριακές, και όλες οι αργίες) ως ακολούθως :

Α. Πέντε (5) φύλακες συνολικά. Δύο   (2) ανά βάρδια, στις βάρδιες : 1. 06:00 - 14:00, 2. 14:00 – 22:00 και 3. Ένας (1)   στη βάρδια : 22:00 – 06:00, για τις εργάσιμες ημέρες.

Β. Τρείς (3) φύλακες συνολικά. Ένας (1) ανά βάρδια, σε τρείς (3) βάρδιες : 1. 06:00π.μ. - 14:00μ.μ , 2. 14:00μ.μ – 22:00μ.μ και 3. 22:00μ.μ – 06:00π.μ για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή και όλες τις αργίες.

Σύνολο εργαζομένων: Οκτώ (8) άτομα/24 ώρες, σε πλήρη οκτάωρη απασχόληση.

Θέση απασχόλησης των στατικών φυλάκων : 1. (Εργάσιμες ημέρες) Στην κεντρική είσοδο του κτηρίου επί της Λεωφόρου Κηφισίας στη θέση υποδοχής, και στην ειδικά προβλεφθείσα για τον φύλακα θέση επί της οδού Δημοκρίτου. 2. (Σάββατο – Κυριακή – Όλες τις αργίες) Στην είσοδο του κτηρίου επί της Λεωφόρου Κηφισίας στη θέση υποδοχής.

CPV

79713000-5 (Υπηρεσίες φύλαξης). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤHΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2018 , με δικαίωμα λύσης της σύμβασης αζημίως για το Δημόσιο, εφόσον το υπουργείο προβεί στην κάλυψη της φύλαξης με σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας ή στην περίπτωση που τελεσφορήσει ηλεκτρονικός διαγωνισμός που θα διενεργήσει το Υπουργείο για το ίδιο αντικείμενο.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΡΓΟ: 2014ΣΕ57100008 , ΣΑΕ 0571.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν:

α)* 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375 του v. 4412/2016.

β)* 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 350 του v. 4412/2016. γ) 8% φόρος εισοδήματος

*Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3%, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% (σύμφωνα με το ν. 4169/1961).

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της 

Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό

Ηλεκτρονικό    Μητρώο              Δημοσίων           Συμβάσεων        (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) www.eprocurement.gov.gr 
Συνημμένα Αρχεία
pdf documentprotogenes_aitima_gia_fylaxi_ktiriou_Kifisias.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
19/02/2019 Kάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στο Ηράκλειο Κρήτης, του κ. Χρήστου Σπίρτζη, και των κ.κ. Αντωνίου Σαμιωτάκη, Στυλιανού Ποτηράκη, Κωνσταντίνου Τσαχάκη και Κωνσταντίνας Καράντζιου, Αστεριάδη Οικονόμου και Μιχαήλ Χατσέρα, 21-22 Φεβρουαρίου 2019
19/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλλες, των κ. κ. Ιωάννη Αλεξάκη και Δημητρίου Αποστολίνα από 20 έως 22 Φεβρουαρίου 2019
15/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Θεσσαλονίκη, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη, και των κ.κ. Παναγιώτη Μαγκούφη και Δημήτρη Γελαδαρόπουλου (αποσπασμένοι αστυνομικοί για την ασφάλεια του Υπουργού) από 17 έως 19 Φεβρουαρίου 2019
15/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Βέρνη του κ. Ανδρέα Πολάκι (Γενικός Δ/ντης Μεταφορών) από 26 Φεβρουαρίου έως 01 Μαρτίου 2019
14/02/2019 Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών φωτοτύπισης
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων