22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί14/03/2018

Ορθή επανάληψη: Απ’ ευθείας ανάθεση των υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων «ΔΗΛΟΣ», για χρονικό διάστημα (4) μηνών, για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

 


ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ

Φ.Π.Α

19.500,00 € περίπου

Φ.Π.Α. 24%

 4.680,00€

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ

Φ.Π.Α

24.680,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Ε.Ε 2017ΣΕ57100000 της ΣΑΕ 571 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ ΤΟΥ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ07100005) ».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη λειτουργία και συντήρηση του υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις για τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων των έργων αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.

Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος καλείται να πραγματοποιήσει εργασίες που θα αφορούν:

 

α) Στην τροποποίηση και επικαιροποίηση των υπαρχουσών εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος, για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των έργων σε επίπεδο Συλλογικής Απόφασης.

β) Στην τροποποίηση και επικαιροποίηση υπαρχουσών αναφορών του Πληροφοριακού Συστήματος.

γ) Στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και ενσωμάτωση στο Πληροφοριακό Σύστημα νέων πληροφοριών/χαρακτηριστικών πεδίων, σχετικών τόσο με την κατάρτιση προτάσεων του ΠΔΕ όσο και με την παρακολούθηση των έργων.

δ) Στην εν γένει λειτουργία και συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας της Βάσης Δεδομένων (back-ups).

CPV

72267000-4: Υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής λογισμικού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στον Ανάδοχο θα χορηγηθεί, από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου, ο πηγαίος κώδικας καθώς και η Βάση Δεδομένων του υπάρχοντος Συστήματος «ΔΗΛΟΣ» μαζί με την τεκμηρίωση αυτών προκειμένου να προβεί στις αναγκαίες προσαρμογές και αναβαθμίσεις.

Το υφιστάμενο Σύστημα «ΔΗΛΟΣ» χρησιμοποιεί ως εξυπηρετητή εφαρμογής (application server) την τεχνολογία Microsoft Internet Information Services7. Η αρχιτεκτονική του συστήματος βασίζεται στο κλασσικό μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή (client-server) για το εσωτερικό δίκτυο της Γ.Δ.Ο.Υ. Ο εξυπηρετητής του συστήματος ανταποκρίνεται κεντρικά σε οποιαδήποτε κλήση δέχεται από εξουσιοδοτημένους σταθμούς εργασίας της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου. Ο εξυπηρετητής του συστήματος (server) είναι εγκατεστημένος σε λειτουργικό σύστημα Windows 2003 Server SP3, με εγκατεστημένο το πλαίσιο εφαρμογής (application framework) Microsoft .NET Framework, έκδοσης 3.5 SP1. Ο εξυπηρετητής προωθεί τις κλήσεις των σταθμών εργασίας στην κεντρική Βάση Δεδομένων του Συστήματος «ΔΗΛΟΣ». Το σύστημα Διαχείρισης Βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται είναι το Microsoft SQL Server 2012 Express edition και έχει ρυθμιστεί κατάλληλα για την αυτόματη λήψη αντιγράφων ασφαλείας σε μαγνητικά μέσα, μέσω του SQL Server Agent.

Για την εκτέλεση της εφαρμογής του χρήστη (client application) απαιτείται λειτουργικό σύστημα Windows (XP, 7, 8 ή 10) που έχει εγκατεστημένο το Microsoft .NET Framework,έκδοσης 3.5 και άνω. Η εγκατάσταση της εφαρμογής μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο σταθμό εργασίας της Γ.Δ.Ο.Υ. που επικοινωνεί διαδικτυακά με τον κεντρικό εξυπηρετητή. Η εφαρμογή του χρήστη βασίζεται στο μοντέλο «πλούσιου» πελάτη (Rich Client), για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του τοπικού μηχανήματος. Για την παραγωγή αναφορών – εκθέσεων απαιτείται η εγκατάσταση των εφαρμογών γραφείου Microsoft Excel έκδοσης 2003, ή 2007, ή 2010, ή 2013. Η παραμετροποίηση των αναφορών γίνεται μέσω της χρήσης «μορφημάτων» Microsoft Excel XLT templates.

Η ενημέρωση της εφαρμογής του χρήστη πραγματοποιείται αυτόματα κατά την έναρξη της εφαρμογής με χρήση της τεχνολογία “ClickOnce Deployment”. Ως γλώσσα προγραμματισμού έχει χρησιμοποιηθεί η Microsoft Visual Basic .NET (έκδοσης Microsoft framework 3.5) και για την ανάπτυξη της εφαρμογής έχει χρησιμοποιηθεί το περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού Microsoft Visual Studio 2010.

Ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του Έργου και το νέο σχήμα της Βάσης Δεδομένων του Συστήματος θα παραδοθεί στη Γ.Δ.Ο.Υ. μαζί με την αντίστοιχη τεκμηρίωση στο τέλος της σύμβασης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ο Ανάδοχος καλείται να υποβάλει, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα εξής:Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Π.1

Έκθεση προόδου εργασιών για την αναβάθμιση και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος

Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Π.2

Τελική Έκθεση εργασιών για την αναβάθμιση και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος

Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

 


ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

 

Ο οικονομικός φορέας που θα αναλάβει την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία.

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών θα οριστεί τριμελής Ομάδα Επιστημόνων, ο επικεφαλής της οποίας πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει:

 

-        Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένο.

 

Η υποχρέωση κατοχής πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης υφίσταται και για τα μέλη της Ομάδας Επιστημόνων.

-        Ο επικεφαλής πρέπει επιπλέον να διαθέτει τίτλο σπουδών (διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό δίπλωμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένο), σε αντικείμενο συναφές με το ανωτέρω βασικό δίπλωμα σπουδών.

 

Η απαιτούμενη εμπειρία αποδεικνύεται με πίνακα των συναφών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά την τελευταία πενταετία από την οικονομικό φορέα, ο οποίος συνοδεύεται από πιστοποιητικό της Αναθέτουσας Αρχής, όπου θα περιγράφεται το αντικείμενο των παρασχεθεισών υπηρεσιών και θα βεβαιώνεται ότι αυτές παρασχέθηκαν έντεχνα, εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις.  

 

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, με την υποβολή των παραδοτέων.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1.         Φόρος εισοδήματος 8% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

2.         0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204)

3.         0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Ε.Α.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

19 Μαρτίου 2018 και ώρα 15 00΄, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91 – ΠΑΠΑΓΟΥ).

Η προσφορά θα συνοδεύεται από επιστολή κατάθεσής της, η οποία θα πρωτοκολλείται.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α) Αντίγραφα των απαιτούμενων τίτλων σπουδών του επικεφαλής της Ομάδας Επιστημόνων.

β) Βιογραφικό σημείωμα του επικεφαλής της Ομάδας Επιστημόνων.

γ) Τα προαναφερόμενα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει η απαιτούμενη εμπειρία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

1.         Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,

2.         Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου,

σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147)

 

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί:

α) στους δικτυακούς τόπους της    Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και

β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) eprocurement.gov.gr

 Συνημμένα Αρχεία
pdf documentorthi_epanalipsi_texn_ypost_plirof_systimatos_Dilos.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
25/04/2019 Πρωτογενές αίτημα για τον καθαρισμό και αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου των αποθηκών Ασπροπύργου
25/04/2019 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΥΠ.Υ.ΜΕ., με βάση την υπ΄αριθμ. 1/2017 Συμφωνία- Πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
24/04/2019 Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων,προς κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων,κατά το έτος 2019
24/04/2019 Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο της ΚY του ΥπΥΜε(Αναστάσεως 2) και στο κτίριο του Υπουργείου(Λ.Κηφισίας 37-39),για 24 μήνες,προϋπολογισθείσας δαπάνης 552€,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
23/04/2019 Πρωτογενές για συντήρηση δύο (2) ψυκτικών συγκροτημάτων τύπου TRANE-2RTAA-215 και δύο (2) ψυκτικών μονάδων 20 SDC Close Control Units, στο κτίριο του Υπουργείου μας, για το έτος 2019
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων