Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί21/02/2018

Πρωτογενές αίτημα για την κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων ρυμουλκούμενων οχημάτων και επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης, που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή ατελώς


ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων, ως εξής:

α) Χιλίων (1.000) τεμαχίων μεταλλικών πινακίδων ρυμουλκούμενων οχημάτων.

β) Χιλίων πεντακοσίων (1.500) ζευγών μεταλλικών πινακίδων οχημάτων Επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή ατελώς.

Οι πινακίδες θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός προϋπολογισμός, Ε.Φ.: 39-110,                                  Κ.Α.Ε.: 1739

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

11.475,00€

Φ.Π.Α. 24%

2.754,00€

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

14.229,00€

CPV

44423400-5 (Σήματα και συναφή είδη)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως και την 21-2-2018, ημέρα Τετάρτη.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο και θα συνοδεύονται με επιστολή, η οποία θα πρωτοκολλείται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 10191 Παπάγου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 07:00-14:30.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Τα προβλεπόμενα από το ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

α)0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το νόμο 4013/2011 (Α’ 204), όπως ισχύει. 

 β)0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν.4412/16 (Α΄147) και την υπ΄αρ. 1191/14-3-2017 Κ.Υ.Α. (Β΄969).

γ)4% φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4172/2013 (Α΄167).

 

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr & www.ggde.gr,

β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) http://www.eprocurement.gov.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentprotogenes_aitima_pinakides.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
10/10/2018 Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή μεταφορικής επιχείρησης, που θα αναλάβει τη μεταστέγαση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Μακεδονίας, της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) και του αρχείου της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
10/10/2018 Πρωτογενές αίτημα για την αποξήλωση και αντικατάσταση θύρας εξόδου στην κεντρική είσοδο του κτιρίου του ΥΠ.Υ.ΜΕ. επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου
05/10/2018 Παροχή Υπηρεσιών ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας και δεμάτων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΥΔΕ Κ.Υ.Λ.Υ. και της Γενικής Διεύθυνσης Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
05/10/2018 Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το κτίριο των κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομώνκαι Μεταφορών επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε στον Δήμο Παπάγου, για χρονικό διάστημα από 08/10/2018 έως 31/12/2018, προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκατριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ 13.270,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
04/10/2018 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 (21x29.7cm) και Α3 (29.7x42 cm) για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας