08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί21/02/2018

Πρωτογενές αίτημα για την κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων ρυμουλκούμενων οχημάτων και επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης, που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή ατελώς


ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων, ως εξής:

α) Χιλίων (1.000) τεμαχίων μεταλλικών πινακίδων ρυμουλκούμενων οχημάτων.

β) Χιλίων πεντακοσίων (1.500) ζευγών μεταλλικών πινακίδων οχημάτων Επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή ατελώς.

Οι πινακίδες θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός προϋπολογισμός, Ε.Φ.: 39-110,                                  Κ.Α.Ε.: 1739

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

11.475,00€

Φ.Π.Α. 24%

2.754,00€

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

14.229,00€

CPV

44423400-5 (Σήματα και συναφή είδη)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως και την 21-2-2018, ημέρα Τετάρτη.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο και θα συνοδεύονται με επιστολή, η οποία θα πρωτοκολλείται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 10191 Παπάγου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 07:00-14:30.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Τα προβλεπόμενα από το ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

α)0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το νόμο 4013/2011 (Α’ 204), όπως ισχύει. 

 β)0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν.4412/16 (Α΄147) και την υπ΄αρ. 1191/14-3-2017 Κ.Υ.Α. (Β΄969).

γ)4% φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4172/2013 (Α΄167).

 

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr & www.ggde.gr,

β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) http://www.eprocurement.gov.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentprotogenes_aitima_pinakides.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
10/01/2019 Παροχή συναίνεσης για ανάθεση υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου στην προετοιμασία και προκήρυξη της A’ φάσης διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης για την εκμετάλλευση του Εμπορ. Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ)
09/01/2019 Πρωτογενές αίτημα για παροχή υπηρεσιών προώθησης απεριόριστου αριθμού ανακοινώσεων, συνεντεύξεων, δηλώσεων κλπ, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
09/01/2019 Παροχή υπηρεσιών φωτοτύπισης, εκτύπωσης, ψηφιοποίησης και βιβλιοδεσίας, εντύπων και σχεδίων ξηρογραφίας, κατά το έτος 2019
08/01/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Σανγκάη και τη Βομβάη, του κ. Αθανάσιου Βούρδα, Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και της κ. Καλλιόπης Ντούτη, διπλωματικής συμβούλου του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών από 11 έως 17 Ιανουαρίου 2019
08/01/2019 Πρωτογενές αίτημα για ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλλες της κ. Μαρίνας Πεππέ, ειδικής συμβούλου του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών από 14 έως 16 Ιανουαρίου 2019
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο