13/08/2018 Ανακοίνωση - Πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Υπ. Υποδομών & Μεταφορών για κάλυψη απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης & 24ης Ιουλίου 2018
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί21/02/2018

Πρωτογενές αίτημα για την κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων ρυμουλκούμενων οχημάτων και επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης, που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή ατελώς


ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων, ως εξής:

α) Χιλίων (1.000) τεμαχίων μεταλλικών πινακίδων ρυμουλκούμενων οχημάτων.

β) Χιλίων πεντακοσίων (1.500) ζευγών μεταλλικών πινακίδων οχημάτων Επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή ατελώς.

Οι πινακίδες θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός προϋπολογισμός, Ε.Φ.: 39-110,                                  Κ.Α.Ε.: 1739

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

11.475,00€

Φ.Π.Α. 24%

2.754,00€

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

14.229,00€

CPV

44423400-5 (Σήματα και συναφή είδη)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως και την 21-2-2018, ημέρα Τετάρτη.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο και θα συνοδεύονται με επιστολή, η οποία θα πρωτοκολλείται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 10191 Παπάγου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 07:00-14:30.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Τα προβλεπόμενα από το ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

α)0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το νόμο 4013/2011 (Α’ 204), όπως ισχύει. 

 β)0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν.4412/16 (Α΄147) και την υπ΄αρ. 1191/14-3-2017 Κ.Υ.Α. (Β΄969).

γ)4% φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4172/2013 (Α΄167).

 

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr & www.ggde.gr,

β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) http://www.eprocurement.gov.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentprotogenes_aitima_pinakides.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
13/08/2018 Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει το έργο της κοπής των καμένων δέντρων από τους Δήμους Ραφήνας - Πικερμίου και Μαραθώνα
13/08/2018 Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση μηχανημάτων για την υποβοήθηση του έργου της κοπής και μεταφοράς των καμένων δέντρων στους Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνα
13/08/2018 Οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου: «Προμήθεια και εκτύπωση διαφόρων εντύπων», από την εταιρεία «ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε.», με επιβολή προστίμου, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης
07/08/2018 Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών επισκευής και αναβάθμισης όλων των ηλεκτρονικών μερών και του λογισμικού, της συσκευής εφελκυσμού INSTRON -5594 του εργαστηρίου μετάλλων της Διεύθυνσης Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.), του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
07/08/2018 Πρωτογενές αίτημα για τη προμήθεια δύο (2) ψηφιακών κρουσιμέτρων και ενός (1) φορητού σκληρομέτρου μετάλλων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.) του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας