Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί16/02/2018

Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών και μπαταριών σε UPS του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών


Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Παροχής 

Υπηρεσιών και Προμηθειών

Προμήθεια και αντικατάσταση των πυκνωτών DC-AC-FAN-PS4 και μπαταριών σε δύο (2) UPS τύπου Galaxy PW 20KVA του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 &

Τσιγάντε- Παπάγου). 

Κωδικός CPV

50532000-3 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού) και 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό υλικό)

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α

 13.400,00 € αναλύεται σε: 2.816,00 € για εργασίες

                                              και 10.584,00 € για προμήθειες

Φ.Π.Α.

 3.216,00 €

Συνολικός Προϋπολογισμός 

 16.616,00€ 

Χρηματοδότηση

 Ε Ε 2014ΣΕ5710008 ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ

Κρατήσεις

Φόρος Εισοδήματος 4% στις προμήθειες και 8% στις εργασίες σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013(Α΄167)

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση 

Κατάθεση Προσφορών 

 

 

 

 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή, η οποία θα πρωτοκολλείται στο Γραφείο Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 &

Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 07:00 -

14:30

Δικαιολογητικά για την ανάθεση και εξόφληση.

Τα προβλεπόμενα από το ν .4412/2016(Α’147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανόνες Δημοσιότητας:     Ανάρτηση

(α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής:

 www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

 

(β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentpromitheia_mpatarion_se_UPS.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
10/10/2018 Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή μεταφορικής επιχείρησης, που θα αναλάβει τη μεταστέγαση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Μακεδονίας, της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) και του αρχείου της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
10/10/2018 Πρωτογενές αίτημα για την αποξήλωση και αντικατάσταση θύρας εξόδου στην κεντρική είσοδο του κτιρίου του ΥΠ.Υ.ΜΕ. επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου
05/10/2018 Παροχή Υπηρεσιών ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας και δεμάτων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΥΔΕ Κ.Υ.Λ.Υ. και της Γενικής Διεύθυνσης Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
05/10/2018 Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το κτίριο των κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομώνκαι Μεταφορών επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε στον Δήμο Παπάγου, για χρονικό διάστημα από 08/10/2018 έως 31/12/2018, προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκατριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ 13.270,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
04/10/2018 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 (21x29.7cm) και Α3 (29.7x42 cm) για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας