13/08/2018 Ανακοίνωση - Πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Υπ. Υποδομών & Μεταφορών για κάλυψη απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης & 24ης Ιουλίου 2018
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί16/02/2018

Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών και μπαταριών σε UPS του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών


Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Παροχής 

Υπηρεσιών και Προμηθειών

Προμήθεια και αντικατάσταση των πυκνωτών DC-AC-FAN-PS4 και μπαταριών σε δύο (2) UPS τύπου Galaxy PW 20KVA του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 &

Τσιγάντε- Παπάγου). 

Κωδικός CPV

50532000-3 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού) και 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό υλικό)

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α

 13.400,00 € αναλύεται σε: 2.816,00 € για εργασίες

                                              και 10.584,00 € για προμήθειες

Φ.Π.Α.

 3.216,00 €

Συνολικός Προϋπολογισμός 

 16.616,00€ 

Χρηματοδότηση

 Ε Ε 2014ΣΕ5710008 ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ

Κρατήσεις

Φόρος Εισοδήματος 4% στις προμήθειες και 8% στις εργασίες σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013(Α΄167)

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση 

Κατάθεση Προσφορών 

 

 

 

 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή, η οποία θα πρωτοκολλείται στο Γραφείο Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 &

Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 07:00 -

14:30

Δικαιολογητικά για την ανάθεση και εξόφληση.

Τα προβλεπόμενα από το ν .4412/2016(Α’147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανόνες Δημοσιότητας:     Ανάρτηση

(α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής:

 www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

 

(β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentpromitheia_mpatarion_se_UPS.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
13/08/2018 Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει το έργο της κοπής των καμένων δέντρων από τους Δήμους Ραφήνας - Πικερμίου και Μαραθώνα
13/08/2018 Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση μηχανημάτων για την υποβοήθηση του έργου της κοπής και μεταφοράς των καμένων δέντρων στους Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνα
13/08/2018 Οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου: «Προμήθεια και εκτύπωση διαφόρων εντύπων», από την εταιρεία «ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε.», με επιβολή προστίμου, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης
07/08/2018 Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών επισκευής και αναβάθμισης όλων των ηλεκτρονικών μερών και του λογισμικού, της συσκευής εφελκυσμού INSTRON -5594 του εργαστηρίου μετάλλων της Διεύθυνσης Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.), του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
07/08/2018 Πρωτογενές αίτημα για τη προμήθεια δύο (2) ψηφιακών κρουσιμέτρων και ενός (1) φορητού σκληρομέτρου μετάλλων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.) του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας