Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί16/02/2018

Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών και μπαταριών σε UPS του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών


Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Παροχής 

Υπηρεσιών και Προμηθειών

Προμήθεια και αντικατάσταση των πυκνωτών DC-AC-FAN-PS4 και μπαταριών σε δύο (2) UPS τύπου Galaxy PW 20KVA του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 &

Τσιγάντε- Παπάγου). 

Κωδικός CPV

50532000-3 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού) και 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό υλικό)

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α

 13.400,00 € αναλύεται σε: 2.816,00 € για εργασίες

                                              και 10.584,00 € για προμήθειες

Φ.Π.Α.

 3.216,00 €

Συνολικός Προϋπολογισμός 

 16.616,00€ 

Χρηματοδότηση

 Ε Ε 2014ΣΕ5710008 ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ

Κρατήσεις

Φόρος Εισοδήματος 4% στις προμήθειες και 8% στις εργασίες σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013(Α΄167)

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση 

Κατάθεση Προσφορών 

 

 

 

 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή, η οποία θα πρωτοκολλείται στο Γραφείο Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 &

Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 07:00 -

14:30

Δικαιολογητικά για την ανάθεση και εξόφληση.

Τα προβλεπόμενα από το ν .4412/2016(Α’147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανόνες Δημοσιότητας:     Ανάρτηση

(α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής:

 www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

 

(β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentpromitheia_mpatarion_se_UPS.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
23/05/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας, Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης φωτοτυπικών μηχανημάτων ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ»
23/05/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για: «Προμήθεια εβδομήντα ενός (71) πλήρων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων λογισμικών συστημάτων και πακέτων εφαρμογών γραφείου» για κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
21/05/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Θεσσαλονίκη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη και των κ.κ. Νικολάου Αντωνίου και Αστεριάδη Οικονόμου από 21 έως 22 Μαϊου 2018
21/05/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Σόφια των κ.κ. Καλλιόπης Ντούτη και Αντωνίου Πανουργιά από 22-05-2018 έως 23-05-2018
21/05/2018 Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου στέγασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας