23/10/2018 Λήξη θερινής ώρας | 23/10/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (Δ/ΝΣΗ Δ1 ΕΩς Δ/ΝΣΗ Δ6)
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί12/02/2018

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ειδικού διερευνητή Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, για τη διεξαγωγή έρευνας, τη σύνταξη και υποβολή έκθεσης, σχετικά με σιδηροδρομικό ατύχημα


ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ

 6.000,00 € περίπου

Φ.Π.Α.

24% - Σύνολο με Φ.Π.Α. 7.440,00 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Παροχή υπηρεσιώνειδικού διερευνητήΣιδηροδρομικών Ατυχημάτων, σε εξειδικευμένο νομικό πρόσωπο, για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το σιδηροδρομικό ατύχημα στο Άδενδρο Θεσσαλονίκης την 13/05/2017, με σκοπό τη  σύνταξη και υποβολή έκθεσης με τα συμπεράσματα     της διερεύνησης   των αιτίων του ατυχήματος, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4313/2014 και την κατάθεση παρατηρήσεων και επισημάνσεων λήψης μέτρων,      προς αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, στο πλαίσιο ασφαλούς μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΗ

 

Το νομικό πρόσωπο, που θα αναλάβει την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών, πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία κα εμπειρία.

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών θα οριστεί τριμελής Ομάδα επιστημόνων, ο επικεφαλής της οποίας πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει:

 

1.     Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού.

Η υποχρέωση κατοχής του ανωτέρω πτυχίου υφίσταται και για τα μέλη της Ομάδας.

2.    Ο επικεφαλής πρέπει επιπλέον να διαθέτει τίτλο σπουδών (διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό δίπλωμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένο), με αντικείμενο συναφές με τον τομέα της σιδηροδρομικής 

3.   Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα κάτωθι θεματικά πεδία:

α. Σιδηροδρομική υποδομή: Σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση σιδηροδρομικής υποδομής και ειδικότερα σε θέματα γραμμής (χάραξη, επιδομή, υποδομή, αλλαγές γραμμής), τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων γραμμής), τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων γραμμής (σηματοδότηση, ηλεκτροκίνηση).

β. Σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό: Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού και ειδικότερα στη δυναμική συμπεριφορά των οχημάτων επί της γραμμής (εγκάρσια και διαμήκη).

γ. Μηχανική συμπεριφορά της γραμμής (κατακόρυφη, εγκάρσια, διαμήκη).

δ. Αλληλεπίδραση τροχού – σιδηροτροχιάς.

ε. Σιδηροδρομική εκμετάλλευση (Ασφάλεια κυκλοφορίας, ρύθμιση και έλεγχος κυκλοφορίας).

 στ. Σιδηροδρομική Ασφάλεια.

Η ανωτέρω γνώση του επικεφαλής της ομάδας θα αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένο, με αντικείμενο συναφές με τα ανωτέρω θεματικά πεδία και από το βιογραφικό σημείωμα που θα υποβάλει.

Ο επικεφαλής και τα μέλη της Ομάδας υποχρεούνται να υποβάλουν αντίγραφο πτυχίου της ανωτέρω ειδικότητας, ημεδαπού Α.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου,

Η εμπειρία του νομικού προσώπου θα αποδεικνύεται με κατάλογο των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία, που συνοδεύεται από πιστοποιητικό της Αναθέτουσας Αρχής, στο οποίο θα περιγράφεται το αντικείμενο διερεύνησης και θα βεβαιώνεται   ότι αυτή πραγματοποιήθηκε έντεχνα, εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις.  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΗ

 

Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην  Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων & Συμβάντων πόρισμα, που θα περιλαμβάνει:

α. Έκθεση διερεύνησης, με τα αίτια και τις συνθήκες του σιδηροδρομικού ατυχήματος στο Άδενδρο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4313/2014.

β. Τις τυχόν παρατηρήσεις και επισημάνσεις, από το ατύχημα στο Άδενδρο Θεσσαλονίκης, για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, στο πλαίσιο ασφαλούς μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

Με την υπογραφή της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να διαθέσει στον ειδικό διερευνητή όλο το ανακριτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της καθώς και να παρέχει κάθε άλλη διευκόλυνση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.4313/2014.

 

ΠΗΓΗΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Τακτικός Προϋπολογισμός του Ε.Φ. 39-660 Κ.Α.Ε.: 0873.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

CPV

CPV 71319000-7 (Υπηρεσίες πραγματογνωμόνων)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15 00΄, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91 – ΠΑΠΑΓΟΥ) και η προσφορά θα συνοδεύεται από επιστολή κατάθεσής της, η οποία θα πρωτοκολλείται.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η οικονομικότερη προσφορά, η οποία, κατά την κρίση της  Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων & Συμβάντων, πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί:

α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr

β) στους δικτυακούς τόπους του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ. www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

 Συνημμένα Αρχεία
pdf documentprotogenes_ypiresies_diereuniti.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας