31/01/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί31/01/2018

Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και λειτουργία ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων


ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη & λειτουργία ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος. Αναλυτικότερα, στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

-όλα τα ανταλλακτικά χωρίς καμία εξαίρεση

-η αμοιβή οποιασδήποτε απασχόλησης των Τεχνικών της εταιρείας

-η αποκατάσταση βλαβών όποτε χρειασθεί.

-τα αναλώσιμα υλικά εξοπλισμού (Toner, Drum, Developer κλπ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι τιμές θα δίνονται ανά σελίδα ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης. 

CPV

50313200-4 (Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Κατά το έτος 2018

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

2.200,00 €

ΦΠΑ    24%

528,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 

2.728,00 €    

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός Προϋπολογισμός 2018 του Ε.Φ. 39/650,      Κ.Α.Ε.: 0899.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Φόρος εισοδήματος 8% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Απ’ ευθείας ανάθεσηΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο και θα συνοδεύονται από συστημένη επιστολή η οποία θα πρωτοκολλείται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 07:00 - 14:30.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

02.02.2018 ημέρα Παρασκευή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούνται Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Ανάρτηση: 

α) στους διαδικτυακούς τόπους: www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentsyntirisi_texniki_ypostirixi.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
16/02/2018 Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών και μπαταριών σε UPS του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
16/02/2018 Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών
16/02/2018 Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης των αιτήσεων συμμετοχής του διαγωνισμού : «Εγκατάσταση πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικής χρέωσης διοδίων τελών, δορυφορικής τεχνολογίας με οπτική αναγνώριση»
15/02/2018 Μετακίνηση και διαμονή στη Γενεύη, του κ. Παπατριανταφύλλου Τριαντάφυλλου, Προϊσταμένου της Δ/νσης Δράσεων Εξωστρέφειας και Διεθνών θεμάτων του ΥΠ.Υ.ΜΕ από 19-02-2018 έως 23-02-2018
13/02/2018 Προμήθεια Ευρωπαϊκών Προτύπων που αφορούν τεχνικές προδιαγραφές πρατηρίων καυσίμων
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας