13/08/2018 Ανακοίνωση - Πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Υπ. Υποδομών & Μεταφορών για κάλυψη απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης & 24ης Ιουλίου 2018
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί31/01/2018

Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και λειτουργία ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων


ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη & λειτουργία ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος. Αναλυτικότερα, στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

-όλα τα ανταλλακτικά χωρίς καμία εξαίρεση

-η αμοιβή οποιασδήποτε απασχόλησης των Τεχνικών της εταιρείας

-η αποκατάσταση βλαβών όποτε χρειασθεί.

-τα αναλώσιμα υλικά εξοπλισμού (Toner, Drum, Developer κλπ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι τιμές θα δίνονται ανά σελίδα ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης. 

CPV

50313200-4 (Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Κατά το έτος 2018

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

2.200,00 €

ΦΠΑ    24%

528,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 

2.728,00 €    

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός Προϋπολογισμός 2018 του Ε.Φ. 39/650,      Κ.Α.Ε.: 0899.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Φόρος εισοδήματος 8% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Απ’ ευθείας ανάθεσηΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο και θα συνοδεύονται από συστημένη επιστολή η οποία θα πρωτοκολλείται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 07:00 - 14:30.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

02.02.2018 ημέρα Παρασκευή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούνται Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Ανάρτηση: 

α) στους διαδικτυακούς τόπους: www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentsyntirisi_texniki_ypostirixi.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
17/08/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας και Αδειών οδήγησης της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπ.Υ.Με., προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #74.400,00€#, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), για το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών
13/08/2018 Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει το έργο της κοπής των καμένων δέντρων από τους Δήμους Ραφήνας - Πικερμίου και Μαραθώνα
13/08/2018 Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση μηχανημάτων για την υποβοήθηση του έργου της κοπής και μεταφοράς των καμένων δέντρων στους Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνα
13/08/2018 Οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου: «Προμήθεια και εκτύπωση διαφόρων εντύπων», από την εταιρεία «ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε.», με επιβολή προστίμου, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης
07/08/2018 Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών επισκευής και αναβάθμισης όλων των ηλεκτρονικών μερών και του λογισμικού, της συσκευής εφελκυσμού INSTRON -5594 του εργαστηρίου μετάλλων της Διεύθυνσης Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.), του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας