Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί12/01/2018

Πρωτογενές αίτημα - Ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eDrive-Academy

Η Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας του ΥΠ.Υ.ΜΕ., θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eDrive – Academy (http://edrive.yme.gov.gr), προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας, σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία: 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ
20.000,00
Φ.Π.Α.
24% - Σύνολο με Φ.Π.Α. 24.800,00
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eDrive – Academy του ΥΠ.Υ.ΜΕ, σύμφωνα με τα κάτωθι:
1.    Τεχνική Βοήθεια κατά την διάρκεια Ημερίδας την 16.01.2018 στο ΥΠ.Υ.ΜΕ. με θέμα: «Εισαγωγή της θεματικής ενότητας: Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στα Δημοτικά σχολεία της Χώρας» και στόχο την παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e-drive Academy».
2.    Τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας και συμπληρωματική εκπαίδευση προσωπικού της Yπηρεσίας. 
3.    Επικαιροποίηση Portal.
4.    Υλοποίηση των προτεινόμενων διορθώσεων μετά από εσωτερική διαδικασία έγκρισης αυτών.
5.    Διαχείριση και ενημέρωση Social Media.
6.    Ανάθεση ρόλων και δικαιωμάτων σε χρήστες ή/και ομάδες χρηστών.
7.    Προετοιμασία πιλοτικής εφαρμογής και κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης.
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Τακτικός Προϋπολογισμός του Ε.Φ. 39/110, Κ.Α.Ε.: 0899
CPV
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της    Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr
 
 
 
Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στην έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και Έγκρισης Δαπάνης, ποσού #24.800,00€# σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, του Φορέα 39/110 και ΚΑΕ 0899, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που αφορά στη λειτουργία της πλατφόρμας eDrive – Academy προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
 
Περαιτέρω, σας πληροφορούμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος,  η αιτούμενη με το παρόν αίτημα  υποχρέωση,  δεν υπερβαίνει  το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σωρευτικά ανά cpv.Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΠρωτογενές αίτημα

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
19/07/2018 Ορθή επανάληψη: Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας απολύμανσης και μυοκτονίας των κτιρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
19/07/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: α) Προμήθεια εξοπλισμού και β) παραμετροποίηση και υποστήριξη της εγκατάστασης του εξοπλισμού για μετάβαση παραγωγικής λειτουργίας εφαρμογών του ON LINE Συστήματος για τις ανάγκες του Υπουργείου Υποδομών
18/07/2018 Προμήθεια επτά εκτυπωτών πλαστικών καρτών και παραγωγή πιστού αντιγράφου του ολογράμματος ZEBRA για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
18/07/2018 Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές πλαστικών καρτών τύπου Zebra 430i
16/07/2018 Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας