Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί11/01/2018

Πρωτογενές αίτημα για Tροποποίηση γραφειακών χώρων και κατασκευή νέου γραφείου στον 2ο όροφο του Υ.ΥΠ.ΜΕ (Αναστάσεως 2, Παπάγου)

 Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας                                           του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στην τροποποίηση γραφειακών χώρων για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Δ/νσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας καθώς και την κατασκευή νέου γραφείου για τη στέγαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, στον 2ο όροφο του κτιρίου του ΥΠ.Υ.ΜΕ (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Παπάγου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία:
 
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ
Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
39-110
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Αποξήλωση υφιστάμενων πάνελ μετά των οδηγών στήριξης του περιπου 25,00m2, αποξήλωση κασώματος παραθύρου μετά του υαλοπίνακα, αποξήλωση ξύλινης θύρας μετά της μεταλλικής κάσας. Μεταφορά των αποξηλωθέντων σε χώρο που θα υποδειχθεί.
Κατασκευή νέου διαχωριστικού τοίχου μορφής ‘’Γ’’ περίπου 30,00 m2 από   Panels τύπου Sandwich, ολικού πάχους 80mm, αποτελούμενα από εκατέρωθεν λαμαρίνα γαλβανιζέ ηλεκτροστατικά βαμμένη, με εξωτερική επίστρωση και ορυκτοβάμβακα εσωτερικά. Τα Panels θα εκτείνονται από το δάπεδο ως την οροφή.
Κατασκευή νέου διαχωριστικού τοίχου γραφείου περίπου 25,00 m2 από Panels με ενσωμάτωση μεταλλικού παραθύρου και ξύλινης θύρας μετά της μεταλλικής κάσας..Τα Panels θα είναι τύπου Sandwich, ολικού πάχους 80 mm, αποτελούμενα από εκατέρωθεν λαμαρίνα γαλβανιζέ ηλεκτροστατικά βαμμένη, με εξωτεικής επίστρωση και ορυκτοβάμβακα εσωτερικά. Τα Panels θα εκτείνονται από το δάπεδο ως την οροφή.
Περιλαμβάνονται τα ειδικά εξαρτήματα στερέωσης από βαμμένη γαλβανιζέ λαμαρίνα μορφής ‘’U’’ και γωνίας ‘’Ι’’ εσωτερικής και εξωτερικής, συνολικά περίπου 90,00 m.
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΕ 2014ΣΕ57100008
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»
 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
3.500,00 €
Φ.Π.Α.
24%
CPV
45454100-5
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου (2ος οροφος)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποστείλουν το φάκελο συμμετοχής τους με απλό ταχυδρομείο ή Courier ή να τον καταθέσουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε –Παπάγου, ισόγειο), συνοδευόμενο από συστημένη επιστολή, η οποία, υποχρεωτικά, θα πρωτοκολλείται, με παραλήπτη τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, μέχρι και την 11η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.          
                                          
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
 
Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
 
ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) eprocurement.gov.gr
 
 
 
 Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
19/07/2018 Ορθή επανάληψη: Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας απολύμανσης και μυοκτονίας των κτιρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
19/07/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: α) Προμήθεια εξοπλισμού και β) παραμετροποίηση και υποστήριξη της εγκατάστασης του εξοπλισμού για μετάβαση παραγωγικής λειτουργίας εφαρμογών του ON LINE Συστήματος για τις ανάγκες του Υπουργείου Υποδομών
18/07/2018 Προμήθεια επτά εκτυπωτών πλαστικών καρτών και παραγωγή πιστού αντιγράφου του ολογράμματος ZEBRA για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
18/07/2018 Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές πλαστικών καρτών τύπου Zebra 430i
16/07/2018 Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας